Kom het kennisgevingsdossier voor A102 en R11bis inkijken

Burgers hebben inspraak tijdens maand ter inzage legging vanaf 15 januari 2014.

Van 15 januari tot 15 februari 2014 kan je het kennisgevingsdossier met de plannen voor de A102 en de R11bis doornemen in de betrokken steden en gemeenten. Daarmee zet de Vlaamse Overheid een nieuwe stap in de formele planningsprocedure (plan-MER) voor de aanleg van de twee nieuwe gewestwegen. Alle geïnteresseerde burgers kunnen gedurende een maand het dossier inkijken, aangeven wat er volgens hen extra onderzocht moet worden en op welke manier. Het eigenlijke milieueffectenonderzoek zal later in 2014 opstarten.

 

Nieuwe stap in plan-MER-procedure

R11_A102_tangenten_zonder_oosterweelSinds augustus 2013 loopt de plan-MER-procedure (milieueffectenrapportage) voor de A102 en de R11bis in de Antwerpse regio. Met de aanleg van die nieuwe gewestwegen wil de Vlaamse Overheid de verkeersdruk op de Antwerpse Ring verminderen en het sluipverkeer in de zuidoostrand van Antwerpen tegengaan. De A102 en de R11bis zullen het knooppunt van de E19 en de A12 in Ekeren verbinden met de E313/E34 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk. Alvorens de Vlaamse Regering een beslissing kan nemen over de mogelijke aanleg van de nieuwe wegen, moeten onafhankelijke experts een grondig en uitgebreid milieueffectenrapport opmaken. Daarin bestuderen ze de impact van de nieuwe wegen op mens, milieu, ruimte en mobiliteit. Ze onderzoeken ook relevante alternatieven.

 

Kennisgevingsdossier openbaar

In september stelde het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid de plannen voor de A102 en de R11bis aan het grote publiek voor met een reizende infomarkt. Ruim 2.300 bezoekers kwamen kijken in Mortsel, Merksem en Wijnegem. De plannen werden intussen gebundeld in een zogenoemd kennisgevingsdossier dat van 15 januari tot 15 februari 2014 ter inzage zal liggen bij de dienst MER van de Vlaamse Overheid en in de betrokken steden en gemeenten, dus ook in Hove (bij de dienst ruimtelijke ordening aan het gemeentehuis, open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur). Het kennisgevingsdossier zal ook digitaal beschikbaar zijn op www.mervlaanderen.be en www.poortoost.be.

Hugo Waterschoot ontleedt plannen R11 bis

Burgers kunnen reageren

Gedurende een maand kunnen alle geïnteresseerde burgers het dossier vrij inkijken. Wie wil, kan ook formeel reageren en melden wat er volgens hem/haar extra bestudeerd moet worden en op welke manier. Je kan bijvoorbeeld wijzen op mogelijke (tracé)alternatieven of uitvoeringsvarianten die niet in het dossier vermeld staan, maar waarvan je vindt dat ze mee moeten bestudeerd worden. Misschien meen je dat een bepaald milieueffect over het hoofd gezien wordt of dat de methode voor de meting van een effect niet goed is ? Je kan nog wijzen op bepaalde aandachtspunten (monumenten, speelterreinen, fauna en flora,…) in de buurt van het plangebied die niet opgenomen zijn in het dossier.

Je kan je opmerking(en) of suggestie(s) schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of bij de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

Milieuonderzoek vanaf 2014

Op basis van de inspraak van de bevolking tijdens de terinzagelegging zal de dienst MER richtlijnen opstellen voor de plan-MER-studie. Die richtlijnen zullen de inhoud, de reikwijdte en het detailleringsniveau van het milieueffectrapport bepalen. Op basis van de richtlijnen zal het eigenlijke milieueffectenonderzoek opstarten dat op zijn beurt zal leiden tot het definitieve plan-MER-rapport.

www.mervlaanderen.bewww.poortoost.be

www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken