Uit de gemeenteraad van maandag 15 december 2014

Alle raadsleden – behalve schepen Guy Wollants (Ph7) – waren aanwezig, er zaten 12 toeschouwers in de tribune.

Burgemeester Volckaerts opende de vergadering met te zeggen dat hij alle “werkwillige raadsleden” verwelkomde op deze nationale stakingsdag. (Enkele groen-linkse raadsleden hadden op hun school gestaakt – even symbolisch pikket gestaan – maar daarna toch examens afgenomen. Van groen-linkse dubbelzinnigheid gesproken !)

geen helihaven

De burgemeester had het ook over het feit dat de “helihaven” in Lint geen toestemming kreeg om er zich in te planten. Hulde aan de provincieraadsleden o.l.v. eerste gedeputeerde Luk Lemmens en alle anderen die ‘hun steentje bijdroegen’. Als er nu beroep wordt aangetekend, komt dit rechtstreeks bij minister Joke Schauvlieghe.

Openbare zitting

Er stonden vele belastingsregelementen en fiscale bijdragen op de agenda. Ze werden gegroepeerd besproken.

01.    Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het percentage vast te stellen op 7,5%. Zelfde als vorig jaar. Eenparig.

02.  Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aantal opcentiemen vast te stellen op 1.450. Volgens schepen van financiën Dave Van den Bergh (Ph7) wil het bestuur deze binnenkort verminderen. Raadslid Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) vroeg ‘waarom dit ineens tot 2019 goedkeuren ?’ Allen voor, 4 CD&V tegen.

03.    Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de volgende tarieven vast te stellen :

– 1.085 EUR voor een leegstaand gebouw

– voor een leegstaande woning:

° 1.085 EUR voor een eengezinswoning;

° 85 EUR voor een kamer of studentenkamer

– 330 EUR voor elke andere woning

Indien het gebouw of de woning een tweede, derde, vierde of vijfde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het gemeentelijk leegstandsregister, staat worden hogere tarieven voorzien.   Raadslid Anne Van Put (HB) had hierover vragen : “Waarom dit behouden ? Het brengt elk jaar 0 euro op.” Dave Van den Bergh : “Dit is een verplichting. De administratie legt registers van leegstaande gebouwen aan. We kunnen dit nu nog niet afschaffen.”

Geld euro's

04.    Gemeentelijke activeringsheffing 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de heffing vast te stellen op 0,60 EUR per vierkante meter met een minimale aanslag van 250 EUR per kavel of bouwgrond. Eenparig.

05.    Belasting op kermisinrichtingen op privé-eigendom 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de belasting als volgt vast te stellen :

– 2 EUR per m2 en per week voor inrichtingen van tenminste 50 m2

– 5 EUR per m2 en per week voor de inrichtingen van minder dan 50 m2.

06.    Belasting op het plaatsen van schutsels en materialen op de openbare weg 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een belasting te heffen van 0,50 EUR per dag en per vierkante meter ingenomen op de openbare weg.

07.    Belasting op hinderlijke bedrijven 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de belasting als volgt vast te stellen :

– 125 EUR voor de inrichtingen van 1e klas

– 25 EUR voor de inrichtingen van 2e klas

08.    Belasting op tapperijen 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een belasting te heffen op tapperijen met inachtname van de hierna vermelde grondslagen : oppervlakte, zomerterras, aankoopcijfer van gegiste en/of sterke dranken, bedieningspersoneel, muziekinstallatie en speeltoestel. Allen voor, HB tegen.

seefbier

09.    Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een bedrag van 1.240 EUR vast te stellen per ontbrekende of opgeheven parkeer­plaats. Eenparig.

10.    Belasting op het parkeren in de blauwe zone 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de belasting als volgt vast te stellen :

– gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden

– een forfaitair bedrag van 20 EUR per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. Eenparig.

11.    Belasting op aanplakborden 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bedrag van de belasting vast te stellen op 25 EUR per vierkante meter. Eenparig.

12.    Belasting op ambulante handel 2015-2019

Aan de gemeenteraad worden de volgende tarieven voorgesteld :

–    voor de ambulante activiteiten zonder het gebruik van een voertuig met eigen beweegkracht : 0,50 EUR/dag of 25 EUR/jaar

–    voor de ambulante activiteiten met gebruik van een voertuig met eigen beweeg­kracht : 2,50 EUR/dag of 75 EUR/jaar. Eenparig.

13.    Belasting op reclame door middel van een luidspreker 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de belasting vast te stellen op 25 EUR per dag toelating en per gebruikt voertuig of apparaat. Eenparig.

14.    Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de belasting vast te stellen op 0,01 EUR per exemplaar. Eenparig.

15.    Belasting ophaling en/of verwijdering van huisvuil van particuliere gezinnen 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de belasting als volgt vast te stellen :

– 32 EUR per jaar voor een gezin, bestaande uit meer dan één persoon.

– 21 EUR per jaar voor een gezin, bestaande uit maximaal 1 persoon.

– gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden

– een forfaitair bedrag van 20 EUR per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. Eenparig.

16.    Belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de belasting als volgt vast te stellen :

–    124 EUR per begraving, asverstrooiing of bijzetting in het columbarium voor personen vanaf 12 jaar oud,

–    62 EUR voor personen beneden de 12 jaar oud.

17.    Belasting op het openen van grafkelders 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een belasting te heffen van 25 EUR op het openen van grafkelders. Eenparig.

hier eindigen we allemaal ...
hier eindigen we allemaal …

18.    Belasting op afgifte van administratieve stukken 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een tarief vast te stellen voor de afgifte van de volgende documenten : identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, trouwboekjes e.a. Eenparig.

19.    Belasting op het niet afkoppelen van afval- en regenwater 2015-2019

De gemeenteraad wordt gevraagd om een belasting vast te stellen voor personen die bij afkoppelingswerken weigeren om het hemelwater af te koppelen van het afvalwater. Deze belasting dient ingevoerd te worden om de subsidies van de hogere overheid te kunnen verkrijgen inzake rioleringswerken met optimale afkoppeling. Allen voor, CD&V onthouding.

20.    Belasting voor de vergunning op taxi’s en voor de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de belasting als volgt te heffen :

–       Exploitatievergunning : 250 euro per voertuig. Afwijkend tarief : 450 euro per voertuig, wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg. Bijkomende heffing : 75 euro per voertuig uitgerust met radiotelefonie, voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg.

–       Vergunning voor voertuigenbestuur met bestuurder : 250 euro per voertuig. Dit bedrag wordt verhoogd met 250 euro indien het een taxi betreft die ook verhuurd wordt als voertuig zonder bestuurder. De indexatieverplichting, zoals voorgeschreven door het decreet van 20 april 2001, wordt toegepast op de bedragen in het belastingregelement. Meerderheid voor, oppositie onthouding.

21.    Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van een speel- en sportkoffer 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de sport- en speelkoffer gratis ter beschikking te stellen voor het inrichten van een speelstraat en aan de door de gemeente erkende verenigingen en burgers van Hove. Niet- inwoners van Hove kunnen deze koffers ontlenen aan een retributie van 5 EUR per dag. Eenparig.

22.    Retributiereglement op het afleveren van administratieve prestaties 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de tarieven vast te stellen voor het maken van kopies, het legaliseren van handtekeningen, het abonnement op de agenda en verslag van de gemeenteraad e.a. Eenparig.

23.    Retributiereglement voor de ophaling van grof huisvuil 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de retributie als volgt vast te stellen :

– 20 EUR voor de eerste  m³ en 5 EUR voor de volgende m³ met een maximum van 2 m³

– 20 EUR voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten). Eenparig.

Wekelijks op straat

24.    Retributiereglement voor het aansluiten op elektriciteitskasten 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het tarief vast te stellen op  10 EUR per dag en per aansluiting, inclusief de kosten van elektriciteitsverbruik. Eenparig.

25.    Retributiereglement op standplaatsen 2015-2019

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de volgende tarieven vast te stellen :

–    2 EUR per m2 en per week voor inrichtingen vanaf 50 m2

–    5 EUR per m2 en per week voor inrichtingen van minder dan 50 m2

–    0,5 EUR per m2 en per dag met een maximum van 2,50 EUR per m2 per week voor frietkramen en andere inrichtingen, zonder onderscheid van aard van de aangeboden koopwaar . Eenparig.

26.    Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van recipiënten op het recyclagepark Hove 2015-2019

Aan de raad wordt gevraagd om het onderstaande retributiereglement voor het ter beschikking stellen van recipiënten op het recyclagepark goed te keuren. Eenparig.