Intergemeentelijke samenwerking tussen Hove en Lint

Op de laatste Hovese gemeenteraad kwam de samenwerking met de gemeente Lint weer ter sprake.

In opvolging van de besluiten over het onderzoek samenwerking Hove-Lint en de samenstelling van een overlegorgaan van de raad van juni 2017 ligt dit besluit ter goedkeuring voor. De gemeenteraad beslist om op basis van het besluit van juni 2017 leden van de gemeenteraad, het schepencollege en de administratie aan te duiden als vertegenwoordigers in het overlegorgaan. Het overlegorgaan zal, zoals decretaal bepaald, het onderzoek voeren naar de relevantie van de oprichting van een dienstverlenende vereniging voor het beleidsdomein Ruimte in het kader van een administratieve samenwerking tussen de gemeenten Hove en Lint.

De gemeenteraden van Hove en Lint hebben in hun zittingen van juni besloten om het onderzoek naar een intergemeentelijke samenwerking tussen de afdeling Ruimte (Hove) en Vergunningen & Werken (Lint) op te starten. Daarnaast werd ook de samenstelling (burgemeesters, schepenen Openbare werken, Ruimtelijke Ordening en Personeel, twee vertegenwoordigers van de minderheidsfracties in de gemeenteraden, diensthoofden, secretarissen, financieel beheerders en medewerker Financiën van Lint) van het overlegorgaan dat dit onderzoek moet uitvoeren, goedgekeurd.

Tussen nu en december 2017 moeten er nog belangrijke stappen worden gezet om een definitieve beslissing tot intergemeentelijke samenwerking tussen beide gemeenten mogelijk te maken. Het overlegorgaan buigt zich de komende weken nog over de volgende onderwerpen : missie, visie, dienstverleningsmodel (07/09), structuur, bestuurlijke organisatie en rechtspositieregeling (21/09), ondernemingsplan (05/10), statuten en concept (19/10) en afstemming besluiten (09/11). Gelijklopend aan de werking van het overlegplatform zullen de leden van de werkgroep TD+, die ook deel uitmaken van het overlegorgaan, het resultaat en de vorderingen terugkoppelen binnen de beide gemeentelijke organisaties en er zo voor zorgen dat ook binnen de betrokken diensten het pad naar intergemeentelijk samenwerking wordt voorbereid en gecommuniceerd. Ook vonden in september een aantal overlegmomenten plaats waarop alle medewerkers van de diensten (Groen, Patrimonium/Gebouwen, Wegen en administratie) van Lint en Hove werden uitgenodigd.

Nominatieve samenstelling overlegorgaan : Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, Wouter Verbeeck, Dave Van den Bergh, Hans Verreyt, Gerda Lambrecht, Diederik Vandendriessche, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, Luc Van Geyte, Ruth Vandecan, Ines Vervoort, Tamara Goetmakers, Dirk Van Havere, Luc Vanrusselt, Britt Van den Broeck en An Romeyns.

Op maandag 9 oktober e.k. is er om 19.30u. in het Hovese gemeentehuis een besloten werkvergadering voor de Hovese gemeenteraadsleden rond dit thema. Pers en publiek zijn niet uitgenodigd.

Foto’s (c) Gazet van Hove – coverfoto : de burgemeesters van Hove en Lint.