Agenda Gemeenteraad Hove, februari 2018

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD HOVE

Zitting van maandag 26 februari 2018

Openbare zitting

P.1.   Verslag secretaris gemeenteraad 29 januari 2018

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag secretaris van de gemeenteraad van “datum gemeenteraad”.

P.2.   Notulen gemeenteraad 29 januari 2018

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van “datum” goed te keuren.

P.3.   Interne controle-thema audit personeel

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de audit uitgevoerd door audit Vlaanderen, het audit rapport, de managementreactie, de aanbevelingen en het plan van aanpak.

P.4.   Buitengewone alg. vergadering IKA in voortzetting

Aan de raad wordt gevraagd om het mandaat van de vertegenwoordiger te bevestigen of aan te passen.

P.5.   Cel onderwijs, gemeentelijke basisschool – Schooljaar 2017-2018, bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen 2018 – aanvulling

Aan de raad wordt gevraagd om de bedragen van de schooluitstappen van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in het 2e en 3e trimester van schooljaar 2017-2018 goed te keuren.

Albrecht Rodenbachschool Hove

P.6.   Veiligheidsconsulent: samenwerking Mortsel

De gemeenteraad keurt de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst op het vlak van informatieveiligheid goed.

P.7.   Retributiereglement – begraafplaatsconcessies 2018-2019

Sinds 1998 wordt 30 EUR aangerekend voor een kerkhofplaatje. Aan de raad wordt voorgesteld om het betreffende retributiereglement aan te passen in die zin dat de kostprijs van het kerkhofplaatje stijgt overeenkomstig de evolutie van de index.

P.8.   Aanvullend reglement betreffende de afbakening van de zone van de bebouwde kom van de gemeente Hove.

Door de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente is het noodzakelijk een aanpassing en een update  te maken van de bestaande afbakening van de zone van bebouwde kom van de gemeente Hove.

P.9.   Klachten 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het register meldingen 2017.

P.10.   Meldingen 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het register meldingen 2017.

P.11.  Stand van zake uniform politiereglement

Toelichting ter zitting door Koen Volckaerts, burgemeester.

P.12.   Stand van zake Leliestraat

Toelichting ter zitting door Koen Volckaerts, burgemeester.

werken Leliestraat op komst

Gesloten/Geheime zitting

P.13.   Decretale graden – vastleggen procedure

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde procedure voor de invulling van de decretale graden, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

P.14.   Decretale graden – oproep kandidaatstelling

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde oproep tot kandidaatstelling, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Foto’s (c) Gazet van Hove.