Vragen en bedenkingen bij het bouwproject ‘Villa Henriëtte’ in Hove-centrum

ex-Notarishuis wordt afgebroken

Tijdens de laatste Hovese gemeenteraad vroeg gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche (HB) meer uitleg over het bouwproject rondom Villa Henriëtte aan de Kapelstraat : “Op donderdag 12 januari werd er een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geafficheerd ter hoogte van de Kapelstraat 94. Het gaat hier om een bouwproject in een gebied tussen de Kapelstraat, de Leliestraat en de Groenenborglei. De vroegere notariswoning wordt afgebroken en achter de zogenaamde ‘Villa Henriëtte’ komen er twee appartementsblokken. Het openbaar onderzoek is afgerond, de bezwaren worden momenteel behandeld door de Gecoro. Het schepencollege heeft het laatste woord. Vanuit onze fractie zouden we in ieder geval de volgende bezorgdheden en vragen bij dit project willen opwerpen : waarom wordt geopteerd voor een ontsluiting via de Leliestraat en niet via de Kapelstraat ? Het lijkt erop dat de huizen van de Leliestraat geconfronteerd zullen worden met een grote inkijk vanuit de nieuwe blokken. Worden er maatregelen voorzien ? In de aanvraag is ook sprake van het vellen van 28 bomen. Zijn dat enkel de bomen die moeten wijken voor de appartementen of gaat het ook om andere zones ? Wordt er compensatie voorzien ? Wat is eigenlijk de status van Villa Henriëtte ? In hoeverre is ze beschermd ? En welke functies worden er voorzien voor deze villa ?

Schepen voor ruimtelijke ordening Dave Van den Bergh (Ph7) antwoordde : “De ontsluiting gaat via de Leliestraat. Via de Kapelstraat is dit moeilijker voor de verkeersafwikkeling. Dit is een advies van Ruimte Vlaanderen. Er wordt een geïntegreerde inrit voorzien. We gaan het pleintje optimaliseren. Bij de inkijk van de woningen wordt de 45 graden clausule gerespecteerd, de hoogte van het gebouw heeft dezelfde afstand tot de perceelgrens. De bestaande groene buffer blijft behouden, we gaan hem nog versterken. De 28 bomen worden gekapt om de oppervlakte van de ondergrondse parking te realiseren. Dit in overleg met het Agentschap Natuur en Bos. Er werd geen compensatie opgelegd vanuit dat Agentschap. De grote boom tussen de slagerszaak en de bouwéénheid gaan we proberen te bewaren.

het park wordt openbaar

Villa Henriette werd door het vorige gemeentebestuur op 14 september 2009 opgenomen in de inventaris van het onroerend erfgoed. Er is geen enkele herbestemming van de woning voorzien. Het parkgebied is nu ommuurd door beton. Dit wordt volledig openbaar. De villa wordt afgebroken. Het park wordt groter met aanplanting van groen. Het onderhoud is voor de eigenaar.

Raadslid Els Pauwels (CD&V) vroeg “wat bij overlast ? Kan de eigenaar het domein terug afsluiten ? Hoe kunnen we het park juridisch openbaar houden ?” Dave Van den Bergh : “We zullen dit in de vergunning verankeren. We kunnen het enkel maar proberen. Zonder enige aanpassing zal er geen akkoord zijn van het College van burgemeester en schepenen. Het is een privé-project.”

Meer info bij gemeentesecretaris Luc Vanrusselt, gemeentehuis, tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail : luc.vanrusselt@hove.be .

Foto’s © Gazet van Hove – cover : villa Henriëtte, Kapelstraat Hove.