Agenda gemeenteraad Hove, 26 maart 2018

Zitting van maandag 26 maart 2018, Gemeentehuis, 20.00u.

Openbare zitting

P.1.   Verslag secretaris gemeenteraad 26 februari 2018

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag secretaris van de gemeenteraad van 26 februari 2018.

P.2.   Notulen gemeenteraad 26 februari 2018

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2018 goed te keuren.

P.3.   Decretale graden – functiebeschrijving algemeen directeur

In het kader van de integratie gemeente en OCMW, dient er voor de functie van algemeen directeur een functiebeschrijving opgemaakt te worden. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde functiebeschrijving.

P.4.   Decretale graden – functiebeschrijving financieel directeur

In het kader van de integratie gemeente en OCMW, dient er voor de functie van financieel directeur een functiebeschrijving opgemaakt te worden. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde functiebeschrijving.

P.5.   Decretale graden – systematische vergelijking van titels en verdiensten en bijkomende presentatie – vaststelling criteria en weging

In het kader van de integratie gemeente/OCMW, werd er door de gemeenteraad beslist een beperkte oproep te organiseren tot kandidaatstelling voor de functie van algemeen directeur en een financieel directeur.

Om de systematische vergelijking van titels en verdiensten van de kandidaten aan te vullen, organiseert de gemeenteraad een bijkomende presentatie. Het is wenselijk om in het kader van een goed onderbouwde motivering bij de keuze van de kandidaten, criteria met een daarbij horende weging vastgesteld worden.

Aan de raad wordt gevraagd deze criteria en daarbij horende weging te bespreken en goed te keuren.

P.6.   Decretale graden – planning procedure

Aan de raad wordt een voorstel van planning voor de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur voorgelegd.

P.7.   Cel onderwijs, gemeentelijke basisschool – Schooljaar 2018-2019, bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen

Aan de raad wordt gevraagd om het bedrag van de schooluitstap “Ballenfestijn” van de leerlingen van het eerste leerjaar van de gemeentelijke basisschool in schooljaar 2018-2019 goed te keuren.

P.8.   Budget 2018 Wijk-werken Zora

Eind 2017 werd de interlokale vereniging Zora Wijk-werken opgericht (opvolger PWA) waarvan ook Hove lid is. Het is aan de raden (OCMW en gemeente) van de leden om het budget goed te keuren.

P.9.   Retributiereglement – Ondergrondse Container

De gemeente zal inzake afvalinzameling een nieuwe betalende service aanbieden aan de inwoners, de raad wordt gevraagd om de tarieven hiervoor goed te keuren.

P.10. Kosteloze grondafstand – Lijsterbessenweg LOT 3

De verkavelaar verzoekt over te gaan tot de kosteloze grondafstand van het gedeelte grond gelegen tussen de rooilijn en het openbaar domein van de grmeente Hove.

P.11. Stand van zake personeelskosten. Voortgangstoets jeugd- en sport.

Toelichting ter zitting door Dave Van den Bergh, schepen van personeelsbeleid.

de gemeenteraad is openbaar

 

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

 

Foto’s (c) Gazet van Hove.