Gemeenteraad Hove maakt zich klaar voor het aanstellen van de twee topmanagers !

Op de laatste gemeenteraad werd alles administratief in gereedheid gebracht om de proeven voor de aanstelling van de toekomstige topmanagers (Algemeen Directeur en Financieel Directeur) in goede banen te leiden.

Vanaf volgend jaar – na de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober – schuift het bestuur van het OCMW en de gemeente in elkaar. De OCMW-raad verdwijnt en de gemeenteraden nemen al hun bevoegdheden over. Een besparing in het kader van de Vlaamse interne staatshervorming volgens het Decreet Lokaal Bestuur.

Dit heeft ook zijn gevolgen voor het betrokken personeel van de gemeenten. Vanaf 1 augustus e.k. mag er in een gemeente nog maar één gemeentesecretaris zijn en één ontvanger (financieel beheerder). Vandaag heeft zowel de gemeente als het OCMW een secretaris en een financieel ontvanger. We gaan dus van vier topfuncties naar twee topfuncties per gemeente.

De gemeentesecretaris wordt in de toekomst ‘Algemeen Directeur’ genoemd en de financieel ontvanger krijgt de aanspreektitel ‘Financieel Directeur’. Beiden krijgen zowel de gemeente als het OCMW als werkingsgebied onder hun bevoegdheid.

Decretale graden : functiebeschrijving algemeen directeur

In het kader van de integratie gemeente en OCMW dient er voor de functie van algemeen directeur een functiebeschrijving opgemaakt te worden. Aan de gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde functiebeschrijving.

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur in de eerste plaats vorm krijgen door een éénduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van de algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeentesecretaris en OCMW- secretaris. Op die manier wordt een éénduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid gerealiseerd. Voor de nieuwe functie van algemeen directeur moet een functiebeschrijving worden opgemaakt.

de OCMW-raad behoort binnenkort tot de geschiedenis

Eénparig aangenomen zonder enige discussie, noch vraag.

Decretale graden : functiebeschrijving financieel directeur

In het kader van de integratie gemeente en OCMW moet er voor de functie van financieel directeur een functiebeschrijving worden opgemaakt. Aan de raad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde functiebeschrijving.

Op het ambtelijke vlak moet de integratie zoals voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur in de eerste plaats vorm krijgen door een éénduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van de algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeentesecretaris en OCMW- secretaris. Dit geldt ook voor een gemeenschappelijke financieel directeur. Voor de nieuwe functie van financieel directeur dient een functiebeschrijving te worden opgemaakt.

Raadslid Anne Van Put (HB) had enkele opmerkingen : “Dit is te beperkend over het financiële. Men moet ook duidelijk een zicht hebben over het algemeen beheer van de gemeente. Nu wordt er over het JOC weinig actie ondernomen. Dit moet ook opgenomen worden in de functiebeschrijving.” Volgens schepen van personeelszaken Dave Van den Bergh (Ph7) “maakt dit deel uit van zijn takenpakket. We zullen een aanpassing doen in het managementscomité.”

Punt éénparig aangenomen.

huidig gemeentesecretaris en schepen van personeelszaken

Decretale graden : systematische vergelijking van titels en verdiensten en bijkomende presentatie : vaststelling criteria en weging

In het kader van de integratie gemeente/OCMW werd er door de gemeenteraad beslist een beperkte oproep te organiseren tot kandidaatstelling voor de functie van algemeen directeur en financieel directeur. Om de systematische vergelijking van titels en verdiensten van de kandidaten aan te vullen, organiseert de gemeenteraad een bijkomende presentatie. Het is wenselijk om in het kader van een goed onderbouwde motivering bij de keuze van de kandidaten criteria met een daarbij horende weging vast te stellen. Aan de gemeenteraad werd gevraagd deze criteria en weging te bespreken en goed te keuren.

Raadslid Arnold Herrebout (N-VA) stelde : “We moeten art. 29 in volheid aan bod laten komen. We mogen niet enkel naar de schoolresultaten kijken. Leiding geven, inzet, initiatief, sociale ingesteldheid zit er onvoldoende in. We moeten minder kijken naar de cijfers, wel naar de optimalisering.” Volgens schepen Dave Van den Berghis dit niet vergeten. We hebben het gevolgd.” Raadslid Anne Van Put voegde er nog aan toe “verwezenlijkingen, motivatie, visie, managementcapaciteiten, samenwerking, projectwerken moeten we ook toevoegen.”

Arnold Herrebout : “We moeten ons voorzien in een eventuele verdediging tegen advocaten als er een klacht komt van één van de kandidaten.” Schepen Van den Bergh antwoordde : “Voor alle functies zullen we twee kandidaten hebben. Juridisch hebben we de puntengeving nodig. Alles is objectief vastgelegd. De verwezenlijkingen zullen we inschatten naar 25 punten.”

krijgt een Algemeen Directeur en een Financieel Directeur

Eénparig goedgekeurd.

Decretale graden : planning timing aanstelling algemeen en financieel directeur

Aan de gemeenteraad werd een voorstel van planning voor de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur voorgelegd.

Voorstel : aanstelling door de gemeenteraad van 28 mei 2018 (ten laatste op de gemeenteraad van 25 juni 2018).

De 19 gemeenteraadsleden zullen punten geven aan de deelnemende kandidaten. Ze kunnen de voorliggende dossiers komen inkijken op het secretariaat. OCMW-raadsleden zijn niet betrokken bij deze aanstelling, want hun orgaan verdwijnt na 1 januari 2019.

De proeven en deliberatie door de gemeenteraadsleden gaat door in een gesloten vergadering – geen publiek noch pers toegelaten – omdat het over de aanstelling van personen gaat. Het kan die avond laat werken worden voor de raadsleden …

Als er maar één kandidaat zich zou aanbieden, is deze van rechtswege aangesteld.

Punt éénparig aangenomen door alle gemeenteraadsleden. Burgemeester Volckaerts vond ‘dit de meest opbouwende gemeenteraad op het einde van deze legislatuur’.

belangrijk volk in gesprek over …

Meer info : Martine Cuyvers (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 35 (kantooruren), e-mail : martine.cuyvers@hove.be .

 

Foto’s © Gazet van Hove.