Antwerpen subsidieert moskeegidsen

Op 16 februari 2018 is er een college van burgemeester en schepenen in Antwerpen. Er staan twee opvallende punten op de agenda. Zo wordt voor 2018 een afsprakennota afgesloten met “Al Umma vzw” voor het uitvoeren van het project ‘Open moskee’ voor een bedrag van 12.000 euro. En er wort voor 2018 een afsprakennota afgesloten met “Motief vzw” voor het uitvoeren  van het project “Moskeegidsen” voor een bedrag van liefst 27.800 euro. De toelagen zijn nominatief vastgelegd bij budgetopmaak 2018 van de stad Antwerpen.

Het besluit past volgens het college in de realisatie van de doelstelling “Harmonieuze stad” : iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid. De vzw Al Umma werd opgericht op 17 juni 2009. Artikel 3 van de oprichtingsakte bepaalt dat de doelstelling van de vzw “het beheren en organiseren van een islamitische (sic) gebedshuis is”. ‘Umma’ betekent wereldgemeenschap van de moslims. De webstek van de vzw is verouderd en bevat nauwelijks recente informatie.

Motief

Een subsidie van 27.800 euro gaat naar de vzw Motief. Het adres van die vzw is, volgens het besluit van de stad Antwerpen, Boomsesteenweg 269 te 2020 Antwerpen. Er is echter een probleem. Volgens de officiële gegevens van de kruispuntbank is op dat adres geen vzw meer gevestigd. Op de algemene vergadering van 11 januari 2018 van de vereniging werd immers beslist om de vzw te verhuizen naar Mechelen. Aangezien het besluit van de stad Antwerpen ruim een maand later genomen werd (op 16 februari), moet de vraag gesteld worden of die vzw nog wel recht heeft op deze subsidie van de stad. Officieel verschijnt de adreswijziging pas op 7 maart in het Staatsblad. Overigens, in de balanscentrale van de Nationale Bank vinden we slechts één jaarrekening van de vzw : die van 2007. Niet echt actueel en relevant. En ja, ook van de Vlaamse regering ontvangt die vzw jaarlijks een subsidie, van ongeveer 130.000 euro.

Moskeegidsen

Op de webstek van vzw Motief staat meer informatie. Voor het project “Welkom in onze moskee” zoekt Motief nog ‘een aantal gemotiveerde jongeren die bezoekers willen gidsen in een Antwerpse moskee’. Met het project “Welkom in onze moskee” worden de deelnemers volgens de vzw aangespoord ‘zelf een spiegel voor te houden en stil te staan bij de eigen positie en de eigen bril waarmee ze naar de samenleving kijken’.

Als moskeegids geef je volgens Motief geen snelcursus ‘Islam voor dummies’, maar vertel je vanuit je eigen ervaring en kennis over je eigen geloofsbeleving.

Besluit

Vraag is, uiteraard, of de stad Antwerpen een project zoals ‘moskeegidsen’ moet subsidiëren. Naast die inhoudelijke vraag, is aan deze subsidie een technisch aspect verbonden. De vzw die deze toelage ontvangt, is op het moment van de toekenning niet meer gedomicilieerd in Antwerpen, wel in Mechelen. Twee punten om over na te denken.

TD

In © ’t Pallieterke.

 

 

 

Foto’s © Gazet van Hove.