Agenda gemeenteraad Hove, 23 april 2018

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 23 april 2018

Openbare zitting

P.1.   Verslag secretaris gemeenteraad 26 maart 2018

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag secretaris van de gemeenteraad van 26 maart 2018.

P.2.   Notulen gemeenteraad 26 maart 2018

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van 26 maart 2018 goed te keuren.

P.3.   Gemeente – jaarrekening 2017 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 vast te stellen met volgende cijfers:

Resultaat op kasbasis:                             4.311.577 euro

Autofinancieringsmarge:                         2.050.842 euro

De balans en de staat van opbrengsten en kosten voor 2017 worden als volgt vastgesteld:

Balans

Activa

I Vlottende activa                                     6.695.862

II Vaste activa                                        33.317.882

Passiva

I Schulden                                                6.763.226

II Nettoactief                                          33.250.518

Staat van opbrengsten en kosten

I Kosten                                                  13.147.518

II Opbrengsten                                       13.142.393

III Tekort van het jaar                                    -5.125

P.4.   GEVAPV JOC Hove – Algemene vergadering 02.05.2018

De gemeenteraad geeft met betrekking tot de agendapunten haar instructies mee aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het gemeentelijk verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw.

P.5.     Leveren van een combinatie thermische onkruidbestrijder en warm water hogedrukreiniger – lastvoorwaarden en gunningswijze

In het kader van de opdracht “Leveren van een combinatie thermische onkruidbestrijder en warm water hogedrukreiniger” werd een bestek met nr. 2018-021 opgesteld door de Technische Dienst.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 53.719,00 excl. btw of € 64.999,99 incl. 21% btw.

De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en wijze van aanbesteding van deze opdracht goed te keuren.

P.6.   Sportkampen – sociaal tarief 

Op vraag van het OCMW wordt er aan de gemeenteraad gevraagd om een sociaal tarief voor sportkampen goed te keuren.

P.7.   Varia

Gesloten/Geheime zitting

P.8.   Decretale graden – presentatie kandidaten ambt algemeen directeur

nu moeten publiek en pers de zaal verlaten …

Om de systematische vergelijking van titels en verdiensten van de kandidaten aan te vullen, organiseert de gemeenteraad een bijkomende presentatie door de kandidaten. Tijdens deze presentatie krijgen de gemeenteraadsleden de mogelijkheid tot vraagstelling.

Foto’s (c) Gazet van Hove.