Gesprek met Guido Sel, voorzitter N-VA Hove

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen stelden we enkele vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad Guido Sel (N-VA), tevens lokaal afdelingsvoorzitter van de N-VA.

Hoe maakt u zich klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ? Jullie verkiezingsprogramma ?

Ons programma is in grote lijnen vastgelegd en het campagneteam stoomt zich klaar om er voluit voor te gaan. We willen op ons elan voortgaan en toch ook een aantal nieuwe accenten leggen.

Na de definitieve vrijwaring van het Frythout en het Uilenbos, willen we het open, groene karakter van onze gemeente verder bewaren en veiligstellen. Maar tegelijkertijd moeten we toch de nodige inspanningen leveren om het BSO (bijzonder sociaal objectief) alsnog te verwezenlijken. Dit is in een gemeente als de onze niet echt simpel, want het vraagt een voortdurende wisselwerking tussen het gemeentebestuur, projectontwikkelaars en omwonenden.

Op milieugebied hebben we blijvende aandacht voor duurzaamheid, met de nadruk op de participatie van onze burgers. Ook de verdere uitbouw van een breed gedragen sport- en jeugdbeleid vraagt onze inzet. De huisvesting van onze actieve jeugd en sportverenigingen moet dringend aangepakt worden. Veilige en goed onderhouden fietstrajecten zijn in onze kleine gemeente met veel scholen een must.

Op cultureel vlak willen we onze talrijke verenigingen volop ondersteunen, zowel financieel als structureel en van Da Capo willen we een heuse cultuurtempel maken. Het Dienstencentrum zal een cruciale rol spelen in het begeleiden van ons groeiend aantal senioren, zonder te vervallen in een paternalistische aanpak. Maar we zien het veel breder : de inkanteling van het OCMW geeft ons ook kansen om andere problemen efficint aan te pakken : structurele armoede, eenzaamheid, kansarmen, werklozen.

Jullie kandidaten ? Nieuwe namen ?

Onze lijst zal eind juni voorgesteld worden, onze huidige burgemeester en schepenen trekken de lijst, en enkele nieuwe en valabele krachten stellen zich beschikbaar.

Hoe evalueren jullie zichzelf in deze eerste bestuursperiode waarin N-VA meedoet ?

Ondanks onze onervarenheid, en die heeft ons wel degelijk parten gespeeld, hebben we toch heel wat kunnen verwezenlijken. En dit in soms echt moeilijke omstandigheden. Moeilijke en al lang aanslepende dossiers, zoals de heraanleg van de Geelhandlaan, het Frythout, het Uilenbos, het Hortensiahof, werden kordaat aangepakt en opgelost.

In samenwerking met de buurtgemeenten komt er een nieuw zwembad in Mortsel, de gemeentelijke website werd vernieuwd, het behalen van het logo van Fairtradegemeente, een grondig vernieuwd afvalbeleid, de aandacht voor een duurzaamheidsbeleid, de renovatie van het Dienstencentrum, enz …

Jammer genoeg werd de intergemeentelijke samenwerking met Lint geen succes, niet in het minst omdat onze coalitiepartner er het nut niet van inzag. En verder is er een moeilijk evenwicht te verwezenlijken tussen enerzijds de lopende verkavelingsprojecten, sociale woningbouw, de open ruimte en de omwonenden …..

Evaluatie van jullie collega-bestuurders van Ph7 ? Evaluatie van de oppositie ?

De samenwerking met PH-7 verliep niet altijd van een leien dakje, dit om het zacht en vriendelijk te verwoorden. Een absoluut minpunt was de heibel rond de renovatie van het Dienstencentrum. En ook het afvoeren van de Intergemeentelijke Samenwerking met Lint, die nochtans een grote financile besparing zou opleveren. Gelukkig zijn er toch ook een aantal positieve zaken verwezenlijkt : de uiteindelijke aankoop en renovatie van het Dienstencentrum, een nieuw personeel organigram, de voorbereiding van de inkanteling van het OCW in de gemeente, de aanzet voor een nieuw structuurplan, de blijvende aandacht voor een goed, voorzichtig, financieel beleid, zonder de lasten voor de inwoners te verhogen. Onze schuld blijft beheersbaar, en zelfs zodanig dat onze buurgemeenten naar ons lonken…

De oppositie HB en Fan van Hove, speelde deze verdeeldheid regelmatig uit, kwam ook dikwijls met waardevolle ideen naar voren, en werkte loyaal mee aan zaken waar ook zij volmondig achter stonden. Al bij al gaat het er in Hove beschaafd aan toe.

De CD&V-oppositie stelt dat jullie er niets van hebben gebakken wat de informatiedoorstroming rond bepaalde dossiers naar de burgers betreft ?

De informatie doorstroming kon soms inderdaad beter, toch werd er de nodige aandacht aangegeven. In een enkel geval lag een misverstand aan de basis van een inderdaad gebrekkige informatie

Wat willen jullie extra veranderen in een volgende bestuursperiode als jullie terug mee besturen ?

We blijven een groot voorstander van een ver doorgedreven Intergemeentelijke Samenwerking en willen die zeker heropstarten. De verwezenlijking van het BSO staat hoog aangeschreven, de huisvesting van zowel de jeugd- als sportvereniging moet aangepakt worden. Ook de Gemeentelijk Kunstacademie heeft dringend nood aan meer ruimte. Verder blijven we investeren in een systematisch herstel van voet- en fietspaden, energiezuinige straatverlichting, een performant personeelsbeleid, een valorisatie van het gemeentelijk patrimonium. En een aantal straten is ook toe aan renovatie.

Wat gaan jullie doen als jullie in de oppositie terecht komen ?

Liefst willen we verder besturen, maar indien de kiezer er anders zou over beslissen, willen we toch een constructieve oppositie voeren, zonder te vervallen in een negatieve houding.

Hoe ziet u in de toekomst een mogelijke fusie van gemeenten evolueren ?

We hebben geen glazen bol, maar het is zonneklaar dat door de volgende Vlaamse regeringen, gemeentes zullen gedwongen worden om te fuseren. Onze gemeente staat voor enorme uitdagingen : de sterke vergrijzing van onze bevolking, die op zich niet problematisch hoeft te zijn, steeds meer taken die vanuit het gewest en de provincies naar ons toe geschoven worden, het nijpende personeelstekort, zeker in de hoog opgeleide profielen, de hoge verwachtingen van de burgers naar het bestuur toe, de groeiende milieuproblematiek …

Een intense intergemeentelijke samenwerking kan een oplossing zijn, maar vraagt veel tijd, overleg en inzet, en een grote bekwaamheid van het gemeentepersoneel, en, niet onbelangrijk, wijze en vooruitziende bestuurders … Voorwaar, een hele uitdaging.”

 

Foto’ s (c) Gazet van Hove.