Maak kennis met het natuurbeheersplan van landschapspark Frijthout

HOVE

Op maandag 28 mei keurde de gemeenteraad van Hove het Natuurbeheersplan Landschapspark Frijthout, opgemaakt door het Provinciebestuur van Antwerpen (dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid), nparig goed. Dit beheersplan bevat een grondige inventaris, de beschrijving van de vele functies van het gebied, het ambitieniveau voor ecologie en natuur en biodiversiteit, bodemstructuur, hydrologie en beheerdoelstellingen voor de verschillende zones in het gebied. Van het natuurlijk oude stukje bos tot de hondenloopzones en van het waterbeheer van de Koude Beek tot het beheer van de speeldernis. Op basis van dit beheersplan zullen en kunnen de verschillende partners de taken verdelen en volgens de technische beheerfiches het gebied in stand houden en versterken. Dit alles met als doel het Landschapspark Frijthout te laten evolueren naar een ecologisch gebied met een steeds hogere biodiversiteit en natuurwaarde, maar met aandacht voor recreatie, waterbuffering, verpozen en spelen.

Het gemeentebestuur geeft de gelegenheid aan de pers en de bevolking om kennis te nemen van dit beheersplan. Dit informatiemoment is gepland op donderdag 31 mei in de raadzaal van het gemeentehuis om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom !

Bij de aanvang van de opmaak van het inrichtingsplan Landschappark Frijthout werd gestart met de opmaak van een natuurbeheersplan. De belangrijkste waardevolle elementen werden genventariseerd en in kaart gebracht. Gezien de ingrijpende infrastructuurwerken werd beslist de verdere uitwerking uit te stellen naar de eindfase van de inrichting van het landschapspark. Samen met de partners werd het natuurbeheersplan uitgewerkt en werden beheersmaatregelen voorgesteld. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal een definitieve verdeling van onderhoudstaken verder verfijnd en uitgewerkt worden met de verschillende partners (Kempens Landschap, Boomgaardstichting, provinciebestuur Antwerpen, Natuurpunt en de gemeente Hove). Een degelijk onderbouwd natuurbeheersplan, opgemaakt door de deskundigen van het provinciebestuur Antwerpen samen met de partners, is de beste garantie op een degelijke ontwikkeling van het gebied en een aangepast beheer.

De beheervisie benadrukt de ecologische en sociale functie van het gebied. Het inrichtingsplan geeft een overzicht van de gewenste natuurstreefbeelden en diersoorten. Zachte recreatie onder de vorm van wandelen, fietsen en spelen is mogelijk op de daarvoor bestemde paden en aangeduide zones. Door de ligging en goede toegankelijkheid van het landschapspark (wandel- en fietspaden), infoborden en zitbanken kunnen bezoekers maximaal van de natuur genieten. De aanwezigheid van hondenlosloopweiden en een speelzone maakt het landschapspark voor alle doelgroepen toegankelijk. Een aantal keer per jaar zal er actief aan natuur- en milieueducatie worden gedaan.

Beheerdoelstellingen: ontwikkelen en behoud habitatwaardige bossen, ontwikkelen en behoud grasland, ontwikkelen en behoud water, stimuleren van doelsoorten (hazelworm, vleermuizen, vogels), spontane verjonging inheems loofhout stimuleren, invasieve exoten verwijderen, aandeel dood hout verhogen, gevarieerde structuren creren, behoud en ontwikkeling van landschappelijk waardevolle elementen en bescherming fauna.

Foto’s (c) Gazet van Hove