Agenda Hovese gemeenteraad 25 juni 2018

VRAGENHALFUURTJE

Vooraf werd geen vraag ingediend. Rekening houdend met het reglement kunnen er ter zitting nog vragen worden gesteld.
Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Verslag secretaris gemeenteraad 28 mei 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag secretaris van de gemeenteraad van 28 mei 2018. Meer info: Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

2. Notulen gemeenteraad 28 mei 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van 28 mei 2018 goed te keuren.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

PERSONEEL

3. Algemeen directeur: eedaflegging

Rob Van den Audenaerde werd door de gemeenteraad aangesteld als voltijds algemeen directeur met ingang van 1 juli 2018. De memorie bij artikel 588 van het decreet lokaal bestuur geeft aan dat hij de eed (Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen) moet afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

4. Financieel directeur: eedaflegging

Dirk Van Havere werd van rechtswege aangesteld als voltijds financieel directeur met ingang van 1 april 2018. De memorie bij artikel 588 van het decreet lokaal bestuur geeft aan dat hij de eed dient af te leggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Meer info: Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

5. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Water-link van 18 juli 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Water-link goed te keuren en de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden.
Agendapunten : fusievoorstel Rio-link en besluitvorming aangaande de volgende agendapunten : fusiebesluit Rio-link en bijzonder volmacht KBO en BTW. Voorstel gemeentelijke vertegenwoordiger : Bart Van Couwenberghe, met als vervanger Dave Van den Bergh.
Meer info: Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

6. IVEKA : herbevestiging beslissing gemeenteraad 28 mei 2018 : algemene vergadering 19 juni 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om artikel 2 van de al genomen beslissing inzake de algemene vergadering van IVEKA op de raad van 28 mei – de goedkeuring tot uittreding uit DNB1 (IVEKA) en toetreding tot DNB2 (IVEG) – aan te passen en te herbevestigen.
Agendapunten : goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveka, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur, goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveka van 1 april 2019 tot 29 maart 2037, statutenwijzigingen, inkanteling van deel IKA, verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 bij authentieke akte vast te stellen, kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in Fluvius System Operator: bevestiging van participatie van Iveka in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017, goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2017, kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomits en de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2017, statutaire benoemingen, benoeming van een commissaris en statutaire mededelingen.
Meer info: Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be .

VEILIGHEID

7. GAS : herbevestiging en aanstelling sanctionerend ambtenaar

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de herbevestiging van de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar en de aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Hilde Boydens (Igean) was belast met het opleggen van de administratieve geldboetes. Zij voldoet nog steeds aan de gestelde voorwaarden om sanctionerend ambtenaar te zijn. Door de toename van de dossiers in de verschillende gemeenten is het aangewezen om een bijkomende sanctionerend ambtenaar aan te stellen. Lobke Goormans, juriste bij Igean milieu & veiligheid, voldoet aan alle voorwaarden opgelegd in de GAS-wetgeving.
Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be .

ONDERWIJS

8. Gemeentelijke Kunstacademie : schooljaar 2018-2019 : lestijdenpakket

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het lestijdenpakket van de Gemeentelijke Kunstacademie voor het schooljaar 2018-2019.
Uren leraar lagere graad beeldende kunsten : 22, uren leraar middelbare graad beeldende kunsten: 7, uren leraar hogere graad 5 beeldende kunsten: 87, directeur 20/20, opsteller 12, punten voor ICT-cordinatie: 3.
Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

9. Gemeentelijke Kunstacademie : schooljaar 2018-2019 : vakantie- en verlofregeling

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de vakantie- en verlofregeling van de Gemeentelijke Kunstacademie voor het schooljaar 2018-2019.
Start nieuwe schooljaar : personeelsvergadering op donderdag 30 augustus 2018, hervatting van de lessen op zaterdag 1 september 2018: Vrije dagen van het eerste trimester: herfstvakantie van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november 2018, Wapenstilstand op zondag 11 november 2018, pedagogische studiedag op donderdag 13 december 2018 en kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. Vrije dagen van het tweede trimester: krokusvakantie van maandag 4 tot en met zondag 10 maart 2019, facultatief verlof op zaterdag 6 april 2019 en paasvakantie van maandag 8 tot en met zondag 21 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019). Vrije dagen van het derde trimester: Dag van de Arbeid op woensdag 1 mei 2019, O.H. Hemelvaart op donderdag 30 mei 2019 en Pinkstermaandag op maandag 10 juni 2019. Einde van het schooljaar: zaterdag 29 juni 2019.
Meer info: Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

PERSONEEL

10. Financieel directeur; vaststelling salarisschaal

In navolging op de aanstelling van rechtswege van een financieel directeur met ingang van 1 april 2018 voor zowel gemeente als OCMW wordt aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan de vaststelling van de salarisschaal van de functie van financieel directeur.
In artikel 588 van het decreet Lokaal Bestuur wordt bepaald dat de salarisschaal van de decretale functie van financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder, verhoogd met 30 procent.
Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

11. Algemeen directeur : vaststelling salarisschaal

In navolging op de aanstelling van een algemeen directeur met ingang van 1 juli 2018 voor zowel gemeente als OCMW wordt aan de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te hechten aan de vaststelling van de salarisschaal van de functie van algemeen directeur.

In artikel 588 van het decreet Lokaal Bestuurt wordt bepaald dat de salarisschaal van de decretale functie van algemeen directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris, verhoogd met 30 procent.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail: martine.cuyvers@hove.be.

ONDERWIJS

12. Vakantie- en verlofregeling A. Rodenbachschool schooljaar 2018-2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de schoolvrije data van het schooljaar 2018-2019 voor de A. Rodenbachschool goed te keuren.

Hervatting van de lessen : maandag 3 september 2018. Vrije dagen van het eerste trimester: facultatieve vrije dag op maandag 8 oktober 2018, herfstvakantie van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november 2018, Wapenstilstand op zondag 11 november 2018, pedagogische studiedag op vrijdag 30 november 2018 en kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019. Vrije dagen van het tweede trimester: pedagogische studiedag op woensdag 20 februari 2019, krokusvakantie van maandag 4 tot en met zondag 10 maart 2019, facultatieve vrije dag op vrijdag 1 februari 2019 en paasvakantie van maandag 8 tot en met paasmaandag 22 april 2019. Vrije dagen van het derde trimester: Dag van de Arbeid op woensdag 1 mei 2019, O.H. Hemelvaart op donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag), Pinkstermaandag op 10 juni 2019 en zomervakantie van maandag 1 juli tot zaterdag 31 augustus 2019.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail: martine.cuyvers@hove.be.

13. A. Rodenbachschool: schooljaar 2018-2019 : aanpassingen schoolreglement

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen in het schoolreglement, afsprakennota en infobrochure van de A. Rodenbachschool voor het schooljaar 2018-2019 goed te keuren.

Het huidige schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) van 20 oktober 2014 is aan actualisatie toe. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs, de infobrochure en de afsprakennota wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail: martine.cuyvers@hove.be.

14. Gemeentelijke basisschool A. Rodenbach : lestijdenpakket schooljaar 2018-2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het lestijdenpakket voor het schooljaar 2018-2019 goed te keuren.

Op basis van het aantal inschrijvingen kan de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar 20182019 beschikken over 170 lestijden voor het kleuteronderwijs en 349 lestijden voor het lager onderwijs, verdeeld over de kleuter- (6 voltijdse ambten en 14 resturen, 12 lesuren turnleerkracht en 9/32 kinderverzorging) en de lagere school (14 voltijdse ambten en 13 resturen, 26 lesuren lichamelijke opvoeding, 14 lesuren katholieke godsdienst, 14 lesuren zedenleer, 8 lesuren protestantse godsdienst, 8 lesuren islamitische godsdienst, 21/36 zorgcordinatie, 10/36 ICTcordinatie en 31/36 administratie.
Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

15. Gemeentelijke basisschool A. Rodenbach : wijziging ondersteuningsnetwerk schooljaar 2018-2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verandering van ondersteuningsnetwerk voor de gemeentelijke basisschool goed te keuren.

Alle officiele scholen (basis en secundair) moeten aansluiten bij een officieel ondersteuningsnetwerk. Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg kunnen scholen voor gewoon onderwijs ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij ze zijn aangesloten. In dit ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken te ondersteunen. Tijdens het schooljaar 2017-2018 werkte de gemeentelijke basisschool samen met ‘De Leerexpert’ uit Antwerpen. De ondersteuning was niet naar wens : te weinig leerlinggericht met vooral tips voor leerkrachten. Zowel leerkrachten als directeur Tom Maes willen meer hulp voor de kinderen. Daarom start de gemeentelijke basisschool een samenwerking met ONA+ (Antwerpen).

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be .

16. A. Rodenbachschool : lerarenplatform schooljaar 2018-2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het lerarenplatform in samenwerking met scholengemeenschap De Link goed te keuren.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject lerarenplatform opgezet om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. De deelnemende samenwerkingsplatformen uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om een aantal leerkrachten een aanstelling te geven tot het einde van het schooljaar, op voorwaarde dat deze personeelsleden worden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar of zelf een stabiele opdracht krijgen, en een ander meer ervaren personeelslid dan wordt ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar. Het personeelslid in het lerarenplatform krijgt een aanstelling die ten vroegste aanvangt op 1 oktober en uiterlijk eindigt op het einde van het schooljaar. De aanstelling van een personeelslid in het lerarenplatform is een tijdelijke aanstelling. De betrekking komt niet in aanmerking voor vacantverklaring en het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren, of muteren in deze betrekkingen. In deze betrekkingen kan evenmin worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

OCMW

17. Jaarrekening 2017 OCMW

De jaarrekening 2017 werd vastgesteld door de OCMW-raad tijdens de zitting van 24 mei 2018. Het is aan de gemeenteraad om kennis te nemen van deze rekening.

Meer info : Rob Van den Audenaerde, tel. 03 / 460 10 83, e-mail : rvda@ocmwhove.be .

18. Jaarverslag werking OCMW 2017

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 van het OCMW.

Meer info : Rob Van den Audenaerde, tel. 03 / 460 10 83, e-mail : rvda@ocmwhove.be.

KERKFABRIEKEN

19. Kerkfabriek Sint-Jozef : rekening 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Het overschot op de exploitatie bedraagt 3.136,66 EUR en op de investeringen 0 EUR. Er werd geen gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven.

Meer info : Suzy Marin, tel. 03 / 460 33 31, e-mail : suzy.marien@hove.be.

20. Kerkfabriek Sint-Laurentius : rekening 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd advies te verlenen aan de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Laurentius. Het tekort op de exploitatie bedraagt 406,11 EUR, het overschot op de investeringen 4.198,40 EUR. Er werd geen gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven.

Meer info : Suzy Marin, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

FINANCIEN

21. Belasting op afgifte administratieve stukken 2018-2019

De FOD Buitenlandse Zaken werkte een nieuwe ‘superdringende’ leveringsprocedure uit voor reispassen. Die laat inwoners toe om op werkdagen tot 15.30 uur bij de gemeentediensten een reispas aan te vragen en de reispas 4,5 uur later op te halen aan het loket in de Koloninstraat 11 in Brussel. Het is ook mogelijk de aanvraag rechtstreeks in te dienen bij dat loket. Een paspoort aangevraagd op zaterdagvoormiddag, in superdringende procedure, bij dat loket (tussen 8.30 en 12.15 uur) zal pas de volgende werkdag vanaf 10.30 uur beschikbaar zijn.

Er zijn voortaan drie leveringsprocedures wat betreft reispassen: de gewone (5 werkdagen), de dringende (1 werkdag) en de superdringende (in 4,5 uur). Er wordt voorgesteld de belasting op afgifte van administratieve stukken 2018-2019 aan te passen voor deze nieuwe superdringende procedure bij het afleveren van reispassen. Verder blijft het belastingreglement ongewijzigd.

Met ingang van 26 juni 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt de volgende belasting geheven op de afgifte van reispassen: afgifte van een nieuwe reispas 5 EUR, afgifte van een nieuwe reispas met dringende procedure 15 EUR, afgifte van een nieuwe reispas met superdringende procedure 30 EUR, voor kinderen van 0 tot 18 jaar gratis. Indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Meer info : Suzy Marin, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

22. Kerkfabriek Sint-Laurentius : aanpassing meerjarenplan

In 2018 wordt een investeringstoelage ingeschreven van 15.906,60 EUR. Deze toelage was oorspronkelijk niet voorzien. De gelden zullen gebruikt worden voor herstellingswerken aan het dak van de kerk en het schilderen van de ramen van de pastorie. De schilderwerken werden al in 2017 uitgevoerd. Daarvoor had in principe reeds in 2017 een investeringstoelage aangevraagd kunnen worden. Dat gebeurde echter niet. Dit wordt nu rechtgezet.

Meer info : Suzy Marin, tel. 03 / 460 33 31, e-mail : suzy.marien@hove.be .

KERKFABRIEKEN

23. Kerkfabriek Sint-Laurentius : budgetwijziging 2018

In 2018 wordt een investeringstoelage ingeschreven van 15.906,60 EUR. Deze toelage – die oorspronkelijk niet voorzien was – zal gebruikt worden voor herstellingswerken aan het dak van de kerk en het schilderen van de ramen van de pastorie.

Meer info : Suzy Marin, tel. 03 / 460 33 31, e-mail : suzy.marien@hove.be.

SOCIALE ZAKEN

24. Gemeentelijke toelage aan ouderenverenigingen 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de verdeling van de gemeentelijke toelage aan de ouderenverenigingen, zoals geadviseerd door de Ouderenadviesraad, goed te keuren.

En van de taken van de Ouderenadviesraad is het cordineren van activiteiten voor ouderen door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de ouderenverenigingen, diensten, instellingen en organisaties actief op het gebied van de werking voor de ouderen. Ook het gemeentebestuur acht het belangrijk dat de ouderenverenigingen de mogelijkheid hebben om activiteiten te ontwikkelen die de Hovese ouderen ten goede komen. Het gemeentebestuur wil hen daarbij helpen door het toekennen van subsidies.

Voor het dienstjaar 2018 wordt een toelage van 372,50 EUR toegekend aan de volgende ouderenverenigingen, actief inzake de ouderenwerking: KNSB, OKRA, Werkgroep Jong Gepensioneerden en Werkgroep Vredewijk 60+.

Meer info : Sonja Van Humskerke, tel. 03 / 454 08 37, e-mail : svh@ocmwhove.be.

MOBILITEIT

25. Actualisering en uitbreiding zone 30 : timing en aanpak

In de gemeente Hove zijn momenteel al verschillende zone 30-gebieden in voege. De steeds wijzigende mobiliteit en verdere verdichting van de gemeente noopten tot een evaluatie. Dit resulteerde tot het doel alle verblijfsgebieden onder te brengen in zone 30 en te streven naar een duidelijke leesbare zonering op basis van het mobiliteitsplan en de werkelijke situatie. Hiermee dienen infrastructurele ingrepen gepaard te gaan met een grote financiele inpakt. Ook is de gemeente afhankelijk van werken door Aquafin of andere nutsmaatschappijen. Daarom is een plan van ingrepen uitgewerkt in afwachting van de totale herinrichting van het openbaar domein.

De zone 30 van de gemeente Hove wordt uitgeplooid over de volledige gemeente met uitzondering van volgende wegen of delen van de van deze wegen : Mechelsesteenweg N1, Edegemsestraat tussen Mechelsesteenweg en tot voor kruispunt Kasteelstraat, Groenstraat, Wouwstraat met uitzondering schoolomgeving Ritmica, Mortselsesteenweg deel tussen Wouwstraat en kruispunt L. Van Lindenstraat, Boechoutsesteenweg deel tussen grens met Boechout en de het kruispunt metde Appelkantstraat, Lintsesteenweg tussen begin rond punt tot de grens met Lint, Boshoekstraat, Akkerstraat, Dennenlaan gemeenschappelijk deel met gemeente Kontich, Eikenstraat gemeenschappelijk deel met de gemeente Kontich, Vredestraat, J.F Gellyncklaan deel tussen Mechelsesteenweg en rond punt (inclusief rond punt en rijweg op brug spoorweg tot voor L. Dumortierstraat.) Alle overige straten krijgen dus het statuut van zone 30 . Door een duidelijke homogene en niet versnipperd gebied ontstaat er duidelijkheid.

Magdalena Vermeeschlaan

Voor de Lege Veldkantwijk stelt zich een probleem. De M. Vermeeschlaan werd reeds aangepakt, doch de rest van de wijk wacht nog steeds op de renovatie van het rioleringsstelsel en is dus afhankelijk van de programmatie die Aquafin / Rio-link wenst uit te voeren. Het plaatsen van obstakels zoals bakken, betonblokken of andere technisch infrastructurele maatregelen hebben naast een lage esthetische waarde eerder een negatieve impact op de weggebruiker omdat dit ervaren wordt als een moedwillige hindernis. Daarom werd door de technische dienst een voorstel ontwikkeld om in de volledige wijk toe te passen. Het voorstel voorziet enerzijds in het voorzien van ruime plantvakken waar bomen kunnen aangeplant worden om de rechtlijnigheid te breken en duidelijke asverschuivingen te realiseren waardoor er een doorgang blijft van maximum 4 meter waar in combinatie met een verkeerskussen de automobilist verplicht wordt af te remmen en de fietsers nog steeds ongehinderd op de rijweg kunnen fietsen. Voor de smallere straten wordt geopteerd om asverschuivingen te realiseren met kleine plantvakken, al dan niet in combinatie met verkeerskussens. Aan het kruispunt van de Beukenlaan en de Parklaan wordt geopteerd om n van de inritten te sluiten.

Deze betrekkelijk eenvoudige ingrepen (uitslijpen van asfalt, afvoeren van asfalt, aanvullen met teelaarde, al dan niet met boordsteen afboorden afhankelijk van de situatie, behoud van de goot en de waterafvoer en tot slot aanplanten van vochtminnende bomen zoals els, wilg, ratelpopulier en es met een onderbegroeing van gras en of bloemenmengsel) zijn relatief goedkoop en door de eigen diensten uit te voeren. Door het gebruik van een minimum aan materiaal en goedkopere boomsoorten is er een degelijke en toch nog esthetische aanpak van het openbaar domein in functie van een zone 30 en hebben deze ingrepen geen invloed op eventueel latere grote inrichtingswerken omdat er geen extra constructies worden aangebracht.

In de Vredewijk worden drie ingrepen voorgesteld: de aansluiting aan het pleintje Beekhoekstraat (haaksere aansluiting), A. Rodenbachstraat ter hoogte van de inrit parking / zebrapad Urania / Regina Pacis en het verhoogd aanleggen het geschilderde rond punt ter hoogte van de J. Mattheessensstraat.

Timing: 2019 : ingrepen Lege Veldkantwijk met uitzondering Beukenlaan, 2020: Beukenlaan, 2021: ingrepen Vredewijk.

Meer info : Roderik Desmet, tel. 03 / 460 33 44, e-mail : roderik.desmet@hove.be.

CULTUUR

26. Toelagen socioculturele verenigingen 2018 : verdeling

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het subsidievoorstel voor de socioculturele verenigingen goed te keuren voor het dienstjaar 2018.

Voorstel : de 20.000 EUR wordt als volgt verdeeld: Achter Glas 615,42 EUR, t Alternatief 816,97 EUR, Damesvereniging 716,24 EUR, Davidsfonds 941,40 EUR, De Hovenaar 882,15 EUR, Fotokring Parallax 840,678 EUR, Gezinsbond 1.391,73 EUR, Heemkundige Kring De Markgraaf 621,43 EUR, Koninklijk Harmonieorkest Sint-Laureys 1.674,96, De Noordvink 485,15 EUR, Verzamelaarsclub Hofila 674,76 EUR, Koor Cantabile 859,63 EUR, Kunstkring De Geelhand 491,07 EUR, KVG 645,13 EUR, KWB 787,34 EUR, vzw Laurentius 419,99 EUR, Literatuurkring De Statiepoweten 1.082,43 EUR, Paul van Ostaijenkring 502,93 EUR, Radio Frekwent 1.450,99 EUR, Samana 722,16 EUR, Velt 562,18 EUR, Volkskunstgroep Tijl en Nele 538,48 EUR, Werkgroep Vredewijk 905,85 EUR, Zangkoor Sint-Jozef 486,33 EUR en Zangkoor Sint-Laurentius 884,52 EUR.

Meer info : Ann Goyvaerts, tel. 03 / 460 33 12, e-mail: ann.goyvaerts@hove.be.

SPORT

27. Inschrijvingsgelden Dynamic Tennis 2018 : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de lessenreeks Dynamic Tennis in 2018 goed te keuren.

Dynamic Tennis is een variant van tennis die een stuk toegankelijker is door het lichte materiaal, de kleinere afmetingen van het veld en de mousse bal die helemaal niet hoog stuit. De sport is aan een felle opmars bezig in Nederland en hier en daar zijn er gemeentes waar de sport in Belgi ook al actief beoefend wordt. Er wordt gespeeld op een badmintonveld. Het badmintonnet wordt lager gehangen. Deze variant is bovendien veel minder technisch dan tennis en beter voor de gewrichten, aangezien er binnen op een dempende vloer wordt gespeeld.

Op de sportdag 55+ (24/5/2018) werd de sport voor het eerst aangeboden in de vorm van een initiatieles. Er namen 12 personen deel die achteraf heel enthousiast waren. Op het einde van de sportdag kwam de vraag om in het najaar van start te gaan met een lessenreeks. Deze lessenreeks is een perfecte afwisseling met de al bestaande lessenreeksen voor senioren badminton en line dance (die trouwens overvol zitten). De les zal ingepland worden op een andere dag dan de al bestaande lessenreeksen.

Het inschrijvingsgeld wordt vastgesteld op 7,50 EUR voor 15 lessen van n uur (0,50 EUR per les). Dit is identiek aan de lessenreeks badminton. Een vast wekelijks tijdstip zal bepaald worden in overleg met de genteresseerden en zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de sporthal.

Meer info: Lukas Vanderick, tel. 03 454 39 01, e-mail: lukas.vanderick@hove.be.

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

T1. Overzicht GDPR-maatregelen

Raadslid Diederik Vandendriessche vraagt namens de fractie Hove Beweegt een overzicht van de GDPR-maatregelen die de gemeente heeft genomen op dit vlak en de eventuele kostprijs die daarmee gepaard ging.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

T2. Participatieproces voor ruimtelijke visienota

Raadslid Diederik Vandendriessche merkt namens de fractie Hove Beweegt op dat er een volgende stap naar het nieuw ruimtelijk structuurplan voor de gemeente is gezet. De manier waarop er getracht wordt om de burgers bij de aanpak te betrekken, lijkt echter overhaast en ondoordacht.

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

T3. Voet- en fietspad Mortselsesteenweg

Raadslid Diederik Vandendriessche vraagt namens de fractie Hove Beweegt of de opdracht van de Leliestraat zomaar kan worden uitgebreid naar de Mortselsesteenweg en welk subsidiedossier hiervoor wordt opgestart?

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail: martine.cuyvers@hove.be.

GEHEIME ZITTING

PERSONEEL

1. Algemeen directeur

Meer info : Martine Cuyvers, tel. 03 / 460 33 35, e-mail : martine.cuyvers@hove.be.

Foto’s (c) Gazet van Hove.