Dit werd ook besproken op de laatste Hovese gemeenteraad

Maandag 25 juni 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging WATER-LINK van 18 juli 2018 – goedkeuring – stemming

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Water-Link goed te keuren en de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden.

Voorstel gemeentelijke vertegenwoordiger : Bart Van Couwenberghe, met als vervanger Dave Van den Bergh.

Goedgekeurd door allen.

IVEKA – herbevestiging beslissing raad 28 mei 2018 – algemene vergadering 19 juni 2018

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om artikel 2 van de reeds genomen beslissing inzake de algemene vergadering van IVEKA op de raad van 28 mei jl. aan te passen en te herbevestigen.

Goedgekeurd door allen.

GAS – herbevestiging en aanstelling sanctionerend ambtenaar

Aan de gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de herbevestiging van de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar en de aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Hilde Boydens (IGEAN) was belast met het opleggen van de administratieve geldboetes. Zij voldoet nog steeds aan de gestelde voorwaarden om sanctionerend ambtenaar te zijn. Door de toename van de dossiers in de verschillende gemeenten is het aangewezen om een bijkomende sanctionerend ambtenaar aan te stellen. Lobke Goormans, juriste bij IGEAN Milieu en Veiligheid, voldoet aan alle voorwaarden opgelegd in de GAS-wetgeving.

Goedgekeurd door allen.

Financieel directeur – vaststelling salarisschaal

In navolging op de aanstelling van rechtswege van een financieel directeur m.i.v. 1 april 2018, voor zowel gemeente als OCMW, wordt aan de raad gevraagd goedkeuring te hechten aan de vaststelling van de salarisschaal van de functie van financieel directeur.

In artikel 588 van het decreet Lokaal Bestuur wordt bepaald dat de salarisschaal van de decretale functie van financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder, verhoogd met 30 procent.

Goedgekeurd door allen.

Algemeen directeur – vaststelling salarisschaal

In navolging op de aanstelling van een algemeen directeur m.i.v. 1 juli 2018, voor zowel gemeente als OCMW, wordt aan de raad gevraagd goedkeuring te hechten aan de vaststelling van de salarisschaal van de functie van algemeen directeur.

In artikel 588 van het decreet Lokaal Bestuur wordt bepaald dat de salarisschaal van de decretale functie van algemeen directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris, verhoogd met 30 procent.

Goedgekeurd door allen.

Jaarrekening 2017 OCMW

De OCMW-raad stelde de jaarrekening 2017 vast tijdens de zitting van 24 mei 2018.

Het is aan de gemeenteraad om kennis te nemen van deze rekening. Aldus geschiedde.

Jaarverslag werking OCMW 2017

Aan de raad werd gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag werking OCMW 2017. Dit geschiedde.

Inschrijvingsgelden Dynamic Tennis 2018

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de lessenreeks Dynamic Tennis in 2018 goed te keuren.

Dynamic Tennis is een variant van tennis die een stuk toegankelijker is door het lichte materiaal, de kleinere afmetingen van het veld en de mousse bal die helamaal niet hoog stuit.

Het inschrijvingsgeld wordt vastgesteld op 7,50 euro voor 15 lessen van een uur (0,5 euro per les). Dit is identiek aan de lessenreeks badminton.

Goedgekeurd door allen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.