Actualisering zone 30 in Hove

Op dit moment mag je in ongeveer de helft van alle woongebieden in onze gemeente nog maar dertig kilometer per uur rijden. Wanneer de ingrepen zijn doorgevoerd, zal dat ongeveer drie vierde zijn en op termijn willen we ervoor zorgen dat alle woongebieden van onze gemeente zone 30 worden.

In Hove worden verschillende zone 30-gebieden afgewisseld met gebieden waar binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur is toegestaan. Mobiliteit is een steeds wijzigende materie en gedurende de laatste twee decennia is het autoverkeer sterk toegenomen. Dit geldt ook voor het verkeer in de woonwijken door verdere verdichting en verkavelingen in woongebied. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de fiets als duurzaam vervoermiddel en steeds meer mensen trachten de korte afstanden te voet of met de fiets af te leggen. Ook voor deze gebruikers is een nvormig snelheidsregime een belangrijk aspect van hun veiligheid. Een zone 30 draagt bij tot een betere woonkwaliteit in de wijk. Iedereen wil in zijn eigen woonomgeving traag en veilig verkeer voor zijn kinderen of om zelf als zwakke weggebruiker veilig te kunnen bewegen.

Op de toegangswegen of ontsluitingswegen naar het centrum of de zone 30-gebieden blijft de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. Alleen de gebieden met hoofdzakelijk woonfunctie en geen verbindingsfunctie blijven of worden opgenomen in de zone 30. Voor wegen gelegen in buitengebied blijft het aangeduide snelheidsregime van 50 en 70 kilometer per uur gelden.

Lintsesteenweg 70 km/u.

Evolutie

In 1986 besliste de gemeenteraad om de wegen in de gemeente volgens de toenmalige normen en inzichten op te delen in verschillende verkeersafwikkelingsfuncties. Die opdeling is nog grotendeels de basis van het huidige mobiliteitsbeleid en is vervat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het mobiliteitsplan. In 2000 werd beslist om zone 30-gebieden in te voeren in verschillende fasen. Zo kregen bijvoorbeeld de Meylwijk en de Bloemenwijk hun zone 30-statuut. In een volgende fase zouden andere wijken aangepakt worden zoals de Vogeltjeswijk en de Lege Veldkantwijk. De wetgeving om zone 30 in te richten in de schoolomgevingen heeft ook aanleiding gegeven tot extra gebieden, bijvoorbeeld in de Wouwstraat ter hoogte van Ritmica. Bij de herinrichting van het centrum werd beslist om zone 30 in te voeren. Dit met het oog op een verkeersveilig verblijfsgebied waar het aangenaam winkelen is en de leefbaarheid voor de bewoners en oversteekbaarheid in het hart van de gemeente te verbeteren. Overleg met buurgemeenten heeft ook geleid tot een gemeenschappelijke aanpak zoals bijvoorbeeld in de Boechoutselei. De huidige actualisatie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni.

De geactualiseerde zone 30

De zone 30 wordt op het plan aangeduid in het donkerblauw. De toegangs- of ontsluitingswegen tot het gebied zijn oranje gekleurd. In de rest van de gemeente of het buitengebied is het snelheidsregime 50 kilometer per uur, met uitzondering van de Lintsesteenweg met een snelheidsbeperking tot 70 kilometer uur in Hove. Een kleine enclave is de Sterrenregen die het statuut heeft van woonerf met een snelheidsbeperking tot 20 kilometer per uur.

Timing

In een aantal wijken, zoals bijvoorbeeld in de Vogeltjeswijk en de wijk aan het rondpunt Lintsesteenweg kan de zone 30 al worden ingevoerd omdat de huidige infrastructuur dit toelaat. Andere wijken of straten vragen infrastructurele maatregelen. In het verleden werden deze werken gekoppeld aan grote infrastructuurwerken zoals bijvoorbeeld in de M. Vermeeschlaan, waar na de werken het straatprofiel werd gewijzigd en voldoet om een zone 30 in te richten. In de overige straten van de Lege Veldkantwijk en de Beukenlaan zijn ingrepen noodzakelijk. Door de gemeentelijke diensten werd hiervoor een nvormige manier van ingrepen uitgewerkt, in afwachting van eventuele grote infrastructuurwerken. Er werd gekozen voor duidelijke en grote groenvlakken met inheemse beplanting die geen hinder vormen voor mogelijke werken aan het rioleringsstelsel. De financile middelen voor deze ingrepen worden gepland in 2019, 2020 en 2021. Na goedkeuring door de hogere overheid kan de geactualiseerde zone 30 worden ingevoerd. In de Lege Veldkantlaan, de Beukenlaan en andere straten zullen tijdelijke maatregelen worden getroffen.

Flankerende maatregelen

Voor de fietsers wordt verder gestreefd naar een nvormige signalisatie van fietspaden (rood) en fietssuggestiestroken (okergeel) en belijning. Natuurlijk wordt bij nieuwe realisaties steeds getracht autoluwe voet- en fietswegen of verbindingen te realiseren, bijvoorbeeld binnenkort tussen de Verbindingsstraat en de J.F. Gellyncklaan als een aftakking op de fietsostrade. Op de Mortselsesteenweg wordt in de zone waar het snelheidsregime op 50 kilometer per uur blijft een volledig vrijliggend nieuw (3 meter breed) fietspad aangelegd.

Foto’s (c) Gazet van Hove.