Antwerpse Provincieraad geïnstalleerd

ANTWERPEN, Provinciegebouw, Kon. Elisabethlei, 22 (Albertpark)

De nieuw samengestelde provincieraad werd op maandagmorgen 3 december jl. plechtig geïnstalleerd in het nieuwe provinciehuis, dat nog gedeeltelijk in de steigers staat.

Reeds voor 10.00u. krioelde het in de hall van allerlei volk : nieuwe mandatarissen, familieleden, ambtenaren en enkele burgemeesters. Iedereen had een reden om aanwezig te zijn bij deze eerste installatievergadering. De nieuwe raadszaal is veel te groot. Ze werd nog getekend op plan voor de huidige interne Vlaamse staatsvorming plaatsvond die het aantal provincieraadsleden verminderde van 72 naar 36.

De raad werd voorgezeten door uittredend provincieraadsvoorzitter Kris Geysen (N-VA). Er waren geen bezwaren of klachten binnengekomen rond de verkiezing van de 36 provincieraadsleden.

Agendapunt 1 : Onderzoek van de geloofsbrieven

Zowel in de kieskring Antwerpen, Mechelen als Turnhout werden alle verkozenen geldig verklaard.

Agendapunt 2 : Eedaflegging door de provincieraadsleden

Spreuk “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven”. Dit verliep in alfabetische volgorde vlot bij alle 36 raadsleden. De nodige foto’s werden gemaakt van ieder raadslid.

Agendapunt 3 : Vaststelling van de rangorde

De anciënniteit telt.

Agendapunt 4 : Fractievorming

Er werden geen lijstverbindingen ingediend. Iedere kandidatenlijst bij de verkiezingen telt als één fractie. Er zetelen zeven fracties in de Antwerpse Provincieraad : N-VA, CD&V, VB, Groen, O-VLD, SP.a en PVDA.

Agendapunt 5 : verkiezing voorzitter

Kris Geysen (N-VA) was de enigste kandidaat. Er werd geen einddatum voorzien. Aan de dubbele meerderheid werd voldaan wat de voordrachthandtekeningen betreft.

Agendapunt 6 : verkiezing Provinciale deputatie

Werden verkozen als gedeputeerden : N-VA : Luk Lemmens en Jan De Haes; CD&V : Kathleen Helsen en Ludwig Caluwé. Ludwig Caluwé wordt op 1 januari 2022 vervangen door Mireille Colson (N-VA).

Agendapunt 7 : eedaflegging deputatie

Geschiedde collectief voor de voorzitter. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens hield een korte toespraak. Hierin stelde hij dat er reeds hard werd gewerkt door de nieuwe bestuursploeg. Het nieuwe bestuursakkoord is ambitieus, duurzaam, efficiënt en verbindend. Dit wordt op de volgende provincieraad van donderdag 20 december (vanaf 14.30u.) besproken. De deputatie wil inzetten op de kerntaken van de provincie. Bovenlokale problemen moet men oplossen.

Agendapunt 8 : Samenstelling van het Bureau

Normaal zouden er twee ondervoorzitters worden aangesteld, één van de meerderheid (CD&V) en één van de oppositie (VB). Volgens de fractieleider van Groen, Diederik Vandendriessche, “staat dit nog niet in het huishoudelijk reglement”. Daarom vroegen ze uitstel van het punt. Die uitstel werd bij stemming aangenomen. Dit punt komt terug op de agenda op 20 december e.k.

Einde zitting.

Er was nog een fotosessie en een receptie voor alle aanwezigen.

De Antwerpse Provincieraad telt 36 leden : 14 N-VA, 6 CD&V, 6 VB, 5 Groen, 2 O-VLD, 2 SP.a en 1 PVDA.

Foto’s © Gazet van Hove.