Beleidsnota 2019-2024, gemeente Kontich

In navolging van de verkiezingsuitslag van 14 oktober jl. vormden N-VA en Open Vld – op basis van hun respectievelijke verkiezingsprogramma’s  – een ambitieus bestuursakkoord voor onze gemeente. De nieuwe bestuursploeg zal tijdens het eerste jaar van de legislatuur haar beleidsakkoord gedetailleerd gestalte geven bij de opmaak van de Beleids- & Beheerscyclus, maar houdt eraan reeds een eerste synthese-tekst voor te stellen.

N-VA en Open VLD willen Kontich-Waarloos aangenamer en veiliger maken. Een warme, duurzame en milieuvriendelijke gemeente , waar iedereen zijn of haar plaats vindt in een kader van goed en transparant bestuur, zowel naar participatie als naar financieel beleid toe.

Een eerste ambitie van N-VA en Open Vld is om Kontich ‘aangenamer’ te maken door volop te investeren in het openbare domein. We zetten niet alleen in op de heraanleg van het Stationsplein in Kontich-Kazerne, maar willen ook bekijken hoe we onze centrumpleinen (Gemeenteplein en Sint-Jansplein) aantrekkelijker kunnen maken. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van de middenstand, bewoners én bezoekers. Zo wenst deze bestuursmeerderheid niet alleen bijkomende parkeergelegenheid (of een doorgedreven optimalisatie van de huidige parkeerplaatsen), maar ook extra fietsvoorzieningen (veilige fietsenstallingen) te voorzien in en rond de handelskern. Naast deze grotere investeringsprojecten wenst dit bestuur de heraanleg en het onderhoud van voet- en fietspaden te intensifiëren en zal het volop inzetten op de netheid van onze gemeente. We binden de strijd aan tegen zwerfvuil en zullen zorgen voor een weloverwogen heraanplanting van goed onderhouden groenperken. We willen de Kontichnaar ten volle de kans geven om in onze gemeente te kunnen ontspannen: we gaan op zoek naar nieuwe trage wegen, geven uitvoering aan de plannen om de Oude Spoorwegberm op te waarderen, wensen het Altenapark te vergroten en ambiëren een extra uitbreiding van het recreatief groenpatrimonium.

We bekijken de mogelijkheid om de sportaccomodatie op de Nachtegaalsite aan te passen aan de noden van onze verenigingen en individuele sporters, zetten in op een vernieuwend cultuurbeleid, gaan verder met de instandhouding en promotie van ons erfgoed en willen initiatieven zoals een zomerbar de kans geven. De verschillende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen en alle scholen zullen op de steun van de gemeente kunnen blijven rekenen.
Waarloos komt ook aan de beurt. We wensen de ruimte tussen de chalet van de veteranen en het kinderdagverblijf ‘t Wisterke te verankeren als recreatiezone om een eventuele verkaveling te voorkomen. De invulling van dit gebied gebeurt in overleg met alle betrokken partijen.

Ook willen we de parkeerproblematiek in het centrum en de verkeersveiligheid in de Ferdinand Maesstraat aanpakken.

Een tweede ambitie van N-VA en Open Vld is om Kontich ‘veiliger’ te maken en dit zowel op het vlak van criminaliteit als verkeersveiligheid We promoten de oprichting van bijkomende buurtinformatienetwerken, wensen gebruik te maken van ANPR- en beveiligingscamera’s en ijveren voor een zichtbare, bereikbare politie. Vanzelfsprekend is preventie hier de boodschap. We beschermen en faciliteren de fietsers en voetgangers, blijven bij de hogere overheden aandringen op de realisatie van de noordelijke verbindingsweg en geven bij elke heraanleg van wegen voorrang aan de noden van de zwakke weggebruiker en houden rekening met de toegankelijkheid.

Een derde ambitie van de beleidsmeerderheid bestaat er in om een gemeente te creëren waarin ‘ iedereen zijn of haar plaats’ heeft. We willen een warme gemeente met een hart voor haar inwoners. We zorgen voor een bijzondere ondersteuning van jongeren (praatpunt What’s Up, heraanleg van speelpleintjes,…)

Door een seniorenbeleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren komen we tegemoet aan de specifieke noden van deze doelgroep.
In het beleidsdomein van welzijn zal hard worden ingezet op kinderopvang,  buurtgerichte thuiszorg, de strijd tegen armoede, voorkoming van vereenzaming, inburgering en een sterk lokaal mondiaal beleid.

Het aanbod betaalbare woningen moet verhoogd worden en ook hier moeten jonge starters een kans krijgen.

Deze doelstellingen trachten we te realiseren door én met onze vierde ambitie, namelijk ‘ de wil om onze gemeentelijke werking transparanter, efficiënter en milieuvriendelijker ‘ te maken. Zo dragen we neutraliteit, klantvriendelijkheid, stiptheid en betrokkenheid (zowel van burger als ambtenaar) hoog in het vaandel. De creatie van een “2550-app” moet de communicatie tussen het bestuur en haar inwoners aanzienlijk bevorderen en versnellen. In het licht van een betere beleidsparticipatie zullen tevens de statuten van de verschillende advies- en dorpsraden herbekeken worden. Op vlak van milieu zetten we het gevoerde beleid voort en houden we vast aan het burgemeestersconvenant: we voeren conditiemetingen uit op onze gemeentelijke eigendommen, stellen een meerjarenplan op, trachten het energieverbruik sterk te reduceren en zetten in op de verledding van de openbare verlichting.

De strijd tegen wateroverlast wordt onverminderd voortgezet en zal steeds van bij de start van alle soorten werken als uitgangspunt worden meegenomen. Door in te zetten op de aanleg van gescheiden rioleringen, willen we ook de waterkwaliteit in onze waterlopen verbeteren. Belangrijk kanttekening bij de opsomming van al deze ambities is uiteraard de financiële situatie van de gemeente. De bestuursmeerderheid van N-VA en Open Vld streeft een zuinig financieel beleid na en zal de noodzakelijkheid van investeringen en onverwachte opportuniteiten steeds afwegen tegen de verdere afbouw van de gemeenteschuld.

Dit gemeentebestuur engageert zich ertoe de gemeentebelastingen niet te verhogen en de diverse belastingsreglementen te herbekijken met het oog op een mogelijke verlaging van de belastingsdruk.

Foto’s (c) Gazet van Hove.