Agenda gemeenteraad Hove, maart 2019

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 25 maart 2019

Openbare zitting

P.1.   A. Verslag algemeen directeur gemeenteraad 25 februari 2019

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de algemeen directeur van de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019.

P.2.   A. Notulen gemeenteraad  25 februari 2019

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019 goed te keuren.

P.3.   B. Aanduiden waarnemend aldi bij afwezigheid aldi
De gemeenteraad duidt vervangers aan voor de algemeen directeur als die afwezig is.

P.4.   A. Goedkeuring beleidsplan ’19-’24 en beleidsbarometer ’19

Het beleidsplan 2019-2024 en de beleidsbarometer 2019 werden in vorige zittingen van de gemeenteraad toegelicht en besproken. aan de gemeenteraad wordt nu de goedkeuring ervan gevraagd.

P.5.   B. PONTES – samenstelling Raad van Bestuur

De gemeenteraad wordt gevraagd de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van PONTES goed te keuren voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

hier eindigen we allemaal …

P.6. B. CBE Open School – aanduiding vertegenwoordigers – Volwassenonderwijs

Aan de raad wordt gevraagd om de volmachtdragers aan te duiden voor alle gewone en buitengewone algemene vergaderingen van CBE Open School vzw voor de duur van de hele legislatuur 2019-2024.

P.7.  B. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERS) – aanduiden vertegenwoordigers

Aan de raad wordt gevraagd om de volmachtdragers aan te duiden voor alle gewone en buitengewone algemene vergaderingen van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERSV) voor de duur van de hele legilatuur 2019-2024.

P.8.  B. LOGO Antwerpen : Aanduiden vertegenwoordigers

Aan de raad wordt gevraagd om de volmachtdragers aan te duiden voor alle gewone en buitengewone algemene vergaderingen van LOGO Antwerpen voor de duur van de hele legislatuur 2019-2024.

P.9.  B. Wijk-werken Zora – Aanduiding vertegenwoordiger

Aan de raad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor het Beheerscomité van de intergemeentelijke vereniging Wijk-werken Zora aan te duiden.

P.10. B. Zora – goedkeuren begroting 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de begroting 2019 van de interlokale vereniging Zora Wijk-werken goed te keuren.

P.11. B. Bekkenbestuur Nete en Benedenschelde

De gemeenteraad duidt volgende mandatarissen aan :

  • voor het Netebekken : effectief lid : Bart Van Couwenberghe, plaatsvervanger : Luc Vuylsteke de Laps
  • voor het Benedenscheldebekken : effectief lid : Bart Van Couwenberghe, plaatsvervanger : Luc Vuylsteke de Laps

P.12. A. Afwerking subsidiedossier fietspad Mortselsesteenweg

De gemeenteraad keurt het plan van het fietspad op de Mortselsesteenweg goed.

P.13. A. Gecoro – Hersamenstelling / oproep kandidaten

Het gemeentebestuur dient over te gaan tot het hersamenstellen van de GECORO en dient hiervoor een oproep tot kandidaatstelling te doen.

P.14. A. Klachten 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het klachtenregister 2018. In totaal werden er 9 klachten geregistreerd (20 in 2017, 25 in 2016, 17 in 2015, 20 in 2014, 12 in 2013, 16 in 2012).

P.15. A. Meldingen 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het meldingenregister 2018. In totaal werden 227 meldingen geregistreerd.

P.16.  B. Streekvereniging Zuidrand: voordracht van vertegenwoordigers van de gemeente voor de raad van bestuur van de projectvereniging

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de vertegenwoordigers van de gemeente in de Streekvereniging Zuidrand aan te duiden. Er dient één stemgerechtigd lid en plaatsvervanger (leden van het college) worden aangeduid en één raadgevend lid en plaatsvervanger (oppositie). In totaal dus 4 personen.

P.17.  B. lokaal overleg kinderopvang : goedkeuring huishoudelijk reglement, statuten en samenstelling

Door de nieuwe regelgeving dient het lokaal overleg kinderopvang een aangepaste versie van het huishoudelijk reglement en de statuten op de maken.  Ook de nieuwe samenstelling van de raad moet bekend gemaakt worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement, de statuten en de samenstelling goed te keuren.

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.