Dit werd ook besproken op de gemeenteraad van mei jl. in Hove

Gemeentehuis, maandag 27 mei, 20.00u.

Alle raadsleden waren aanwezig. In het publiek zaten 10 toeschouwers.

Jaarverslag 2018 dienstencentrum Ten Hove

De gemeenteraadsleden namen kennis van het jaarverslag 2018 van het dienstencentrum Ten Hove. Dit werd gebracht door Gerda Vos, centrumleidster. Er werden enkele vragen gesteld. Voorkomen dat mensen veréénzamen in Hove is het doel van het centrum. Ook zorgbehoefte detecteren. Het centrum trekt diverse maatschappelijke groepen aan. Formele kennisname door alle raadsleden.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Aan de gemeenteraad werd gevraagd een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad goed te keuren. Dit moet bij de aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode gebeuren. Het huishoudelijk reglement is gebaseerd op het model dat door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (V.V.S.G.) werd opgemaakt. Eénparig goedgekeurd.

Deontologische code raadsleden

De deontologische code voor de gemeenteraadsleden werd besproken op een werkvergadering op 6 mei. Het voorliggende ontwerp is gebaseerd op een model van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Deze code geldt voor zowel de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau als voor het bijzonder comité sociale dienst. Men zal ad hoc een deontologische commissie oprichten die permanent beschikbaar is. Eénparig goedgekeurd.

steeds nuchter blijven !

functiebeschrijving algemeen directeur

Op 6 maart 2019 was er een werkvergadering voor de gemeenteraadsleden waarop het ontwerp van functiebeschrijving algemeen directeur voor de gemeente Hove werd besproken. Dit voorstel wijkt niet af van de beschrijving die door de gemeenteraad op 26 maart 2018 werd goedgekeurd.

Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden algemeen directeur (al.di)

De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie algemeen directeur werden éénparig goedgekeurd.

Open verklaren functie algemeen directeur

De gemeenteraad verklaarde de functie van voltijds statutair algemeen directeur voor het lokaal bestuur Hove open.

AGB – Financiën – Jaarrekening 2018

De gemeenteraad werd gevraagd advies uit te brengen bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Sport en Ontspanning.

De raad van bestuur van het AGB Sport en Ontspanning heeft in de zitting van donderdag 9 mei 2019 de jaarrekening, resultatenrekening en balans voor het boekjaar 2018 vastgesteld :

Exploitatiebudget : 201.602 euro, investeringsbudget : -16.580 euro, andere : -199.039 euro, budgettair resultaat boekjaar : -16.017 euro, gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : 643.207 euro, gecumuleerd budgettair resultaat : 627.190 euro, resultaat op kasbasis :627.190 euro, financieel draagvlak : 252.642 euro, netto periodieke leningsuitgaven : 268.659 euro, autofinancieringsmarge : -16.017 euro, vlottende activa : 656.021 euro, vaste activa : 5.795.307 euro, schulden : 2.745.666 euro, nettoactief : 3.705.662 euro, kosten : 368.813 euro, opbrengsten : 376.472 euro, overschot van het boekjaar : 7.659 euro.

De oppositiefracties HB en Ph7 onthielden zich, de meerderheid keurde dit punt goed.

GEVAPV JOC Hove – Algemene vergadering 6.6.2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te geven aan de jaarrekening van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw en gaf haar instructies mee aan de gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Eénparig goedgekeurd.

ARRO – Voordracht mandaten legislatuur 2019-2024

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de mandaten voor de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen goed te keuren. Effectief mandaat : Els Pauwels, plaatsvervanger : Luc Vuylsteke de Laps. Eénparig goedgekeurd.

FLUVIUS – algemene vergadering 26 juni 2019

De gemeenteraad keurde de agenda van de algemene vergadering d.d. 26 juni 2019 van de intercommunale Fluvius goed.

IKA – Algemene vergadering 17 juni 2019

De gemeenteraad keurde de agenda voor de algemene vergadering d.d. 17 juni 2019 van de intercommunale IKA goed.

PONTES – algemene vergadering 19 juni 2019

De gemeenteraad keurde de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Pontes d.d. 19 juni 2019 goed.

WATER-LINK – algemene vergadering 8/7/2019

De gemeenteraad keurde de agenda van de algemene vergadering d.d. 8 juli 2019 van de intercommunale Water-Link goed.

CIPAL – Algemene  vergadering 27 juni

De gemeenteraad keurde de agenda d.d. 27 juni 2019 van de algemene vergadering van de intercommunale Cipal goed.

Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2018

DE kerkraad heeft op 12 maart 2019 goedkeuring gehecht aan de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef. De jaarrekening 2018 vertoont een overschot op de exploitatie van 19.033,01 euro en een nulsaldo op de investeringen. Er werden geen gemeentelijke toelagen ingeschreven. In 2018 werd het dak van het kerkgebouw volledig vernieuwd en geïsoleerd. Nadat in 2017 de parking werd heraangelegd is in 2018 de groenomgeving volledig aangepakt. Eénparig geodgekeurd.

Kerkfabriek Sint-Laurentius – jaarrekening 2018

De kerkraad heeft op 2 april 2019 goedkeuring gehecht aan de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius. De jaarrekening 2018 vertoont een tekort op de exploitatie van 4.487,93 euro en een overschot op de investeringen van 12.000 euro. Er werd een gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven van 4.170,98 euro en een investeringstoelage van 7.801,60 euro. Eénparig goedgekeurd.

Bestuursbarometer – stand van zaken

Schepen Els Pauwels (Fan van Hove) gaf een stand van zaken m.b.t. de  bestuursbarometer.

  • Warm ontvangst van de nieuwe inwoners (2 x jaar)
  • Opsmukken fietstunnels fiets-o-strade
  • Organisatie jaarlijkse stratenloop
  • Verbetering Hovese sportinfrastructuur.
lekkers voor de nieuwe inwoners

Foto’s © Gazet van Hove.