Dit werd ook besproken in de Hovese gemeenteraad van juni jl.

Verslag Algemeen directeur gemeenteraad 27 mei 2019.

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om kennis te nemen van het verslag van de gemeenteraad van maandag 27 mei 2019. Eénparig aangenomen.

Notulen gemeenteraad 27 mei 2019

Aan de raad werd gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van maandag 27 mei 2019 goed te keuren. Eénparig aangenomen.

OCMW – Jaarrekening 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van het OCMW. Uitgebreide voorstelling. Eénparig aangenomen.

Samenstelling deontologische commissie

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de deontologische commissie samen te stellen. De deontologische code stelt dat de deontologische commissie bestaat uit één lid van elke politieke fractie. Voor Hove Beweegt : Diederik Vandendriessche; Ph7 : Katia Devriendt; Fan van Hove : Wim Bollaert; N-VA : Guido Sel. Eénparig aangenomen

Vervangingsregeling financieel directeur

Aan de gemeenteraad werd gevraagd een regeling goed te keuren voor vervanging van de financieel directeur als die afwezig is. Boekhouder Suzy Mariën werd aangeduid als vervanger. Eénparig aangenomen.

Verlenging deelname aan Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Zuidrand 1 2020-2025.

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akkoord te gaan met de (verdere) deelname aan Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid, IVLW Zuidrand 1, voor de periode 2020-2025. Het team Wonen van IGEAN ondersteunt en begeleidt de gemeenten bij het uitvoeren van hun regisseursrol op het vlak van wonen en bij het uitvoeren van de taken in het kader van de subsidieregeling. Eénparig aangenomen.

EnergieKhuis IGEAN

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de omvorming en uitbreiding van de werking van het Energiehuis IGEAN tot EnergieK huis met een EnergieK loket in het kader van het BVR energie en de klimaatwerking goed te keuren. Eénparig aangenomen.

Sportregio- jaarverslag en resultaat 2018

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het jaarverslag en resultatenrekening 2018 van de sportregio midden-provincie goed te keuren. De regiowerking staat voor bovenlokale samenwerking op sportief vlak. Eénparig aangenomen.

Sportregio Midden-Provincie – aanduiding afvaardiging gemeenteraad

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de afvaardiging voor de Sportregio MiddenProvincie goed te keuren. Schepen Els Pauwels werd aangeduid. Eénparig aangenomen.

Gemeentelijke kunstacademie – schooljaar 2019-2020 – vakantie- en verlofregeling

Het college van burgemeester en schepenen stemde in met de vakantie- en verlofdagen voor de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2019-2020.

Hervatten van de lessen op maandag 2 september. Eénparig aangenomen.

Gemeentelijke kunstacademie – Schooljaar 2019-2020, Lestijdenpakket

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, d.d. 2 mei 2019, inzake de voorlopige berekening van het aanwendbaar lestijden-, uren- en puntenpakket van de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2019-2020. Eénparig aangenomen.

Cel Onderwijs, DKO, schooljaar 2019-2020, aanpassingen schoolreglement

De gemeenteraad keurde het schoolreglement deeltijds kunstonderwijs 2019-2020 goed. Eénparig aangenomen.

Cel Onderwijs, GBS, vakantie- en verlofregeling schooljaar 2019-2020

Het college keurde de vakantie- en verlofdagen voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2019-2020 goed. Eénparig aangenomen.

Cel onderwijs, gemeentelijke basisschool – Schooljaar 2018-2019, bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen – zwembrevet

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het bedrag als tussenkomst van de ouders van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach in zwembrevetten, goed te keuren. Het gaat over 1,5 euro. Eénparig aangenomen.

Statuten AROS

De Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (AROS) heeft zijn statuten, huishoudelijk reglement en subsidiereglement geüpdatet. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 mei 2019 de aanpassingen goed. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van de nieuwe statuten en de aanpassingen goed te keuren. Eénparig aangenomen.

Foto’s © Gazet van Hove.