Agenda Gemeenteraad Hove, maandag 23 september 2019

OPENBARE ZITTING : aanvang 20.00u., toegankelijk voor het publiek, eerst vragenhalfuurtje door het publiek.

SECRETARIAAT

 1. Verslag algemeen directeur gemeenteraad 24 juni 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag van de algemeen directeur van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

SECRETARIAAT

 1. Notulen gemeenteraad 24 juni 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019 goed te keuren.

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

FINANCIËN

 1. Budget 2019: budgetwijziging

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de budgetwijziging goed te keuren.

Binnen exploitatie moesten zowel aan uitgaven- als aan de ontvangstenzijde een aantal budgetten worden bijgesteld. Door een verwarrende communicatie van ABB werd de wedde van de voorzitter van het OCMW in het budget van de gemeente opgenomen. Dit bleek uiteindelijk niet correct. Om die reden werden in het budget van de gemeente de weddekredieten verlaagd en de gemeentelijke bijdrage voor het zelfde bedrag verhoogd, wat een break even tot gevolg heeft. In het budget van het OCMW werden de weddebudgetten verhoogd en ook de gemeentelijke bijdrage werd verhoogd, wat uiteraard eveneens tot een break even leidt. Er werd getracht om de geplande investeringen zo realistisch mogelijk in te schatten. Wat niet meer uitgevoerd of gefactureerd kan worden in 2019 werd uit het budget geschrapt.

De (exploitatie)uitgaven worden verhoogd met 36.314 EUR, de ontvangsten met 36.918 EUR. Er werden twee nieuwe investeringsprojecten ingeschreven: iMacs Kunstacademie (7.000 EUR) en investeringstoelage kerkfabriek Sint-Laurentius (tussenkomst realisatie glasraam torenportaal, 2.500 EUR). In deze budgetwijziging kan naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar worden ingeschreven, namelijk 3.295.972 EUR.

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

FINANCIËN

 1. OCMW: budgetwijziging 2019

De budgetwijziging 2019 werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 23 september 2019. Voorstel: de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW wordt goedgekeurd met de volgende cijfers: resultaat op kasbasis: 360.062 EUR, autofinancieringsmarge: 3.191 EUR.

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

___

FINANCIËN

 1. Kerkfabriek Sint-Laurentius: meerjarenplan 2020-2025

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de kerkraad op 1 juli 2019 en met gunstig advies van het bisdom van Antwerpen op 29 juli 2019, goed te keuren.

Enkele geplande uitgaven: 2020: klapstoelen, schilderen van buitenschrijnwerk (dakgoten), 2021: nieuwe kazuifel en stola, 2022: nieuwe doeken voor altaar en lezenaars, nazicht van het dak, 2025: vervanging van de lampen in de zoldering van de kerk. In verband met het plaatsen van een nieuw brandglasraam in het torenportaal ter verfraaiing van het kerkgebouw vraagt de kerkfabriek (vanaf 2019) gedurende drie jaar een toelage van 2.500 EUR (in een totaalbudget van 40.000 EUR).

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

___

FINANCIËN

 1. Kerkfabriek Sint-Jozef: meerjarenplan 2020-2025

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de kerkraad op 4 juni 2019 en met gunstig advies van het bisdom van Antwerpen op 29 juli 2019, goed te keuren.

In het meerjarenplan zijn geen nieuwe investeringen voorzien. De exploitatierekening houdt wel rekening met mogelijke onderhoudsuitgaven. Ook de komende jaren blijven de rekeningen positief en zal er geen beroep moeten gedaan worden op een gemeentelijke toelage.

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

___

FINANCIËN

 1. Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Lint: rekening 2018

De rekening 2018 vertoont een overschot op de exploitatie van 5.880,19 EUR en een overschot op de investeringen van 955,99 EUR. Er werd een gemeentelijke toelage ingeschreven van 26.168,23 EUR.  Hove betaalde daarvan 1.168,23 EUR.

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

___

FINANCIËN

 1. Kerkfabriek Sint-Laurentius: budget 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het budget 2020, goedgekeurd door de kerkraad op 1 juli 2019 en met gunstig advies van het bisdom van Antwerpen op 12 augustus 2019, goed te keuren.

De gebruiksovereenkomsten en de huren en pachten werden geïndexeerd. De ontvangsten van vieringen vertoonden in een recent verleden een kleine vermindering en in die zin werden de ontvangsten ook licht verminderd. Behalve de gewone uitgaven voor verbruiksgoederen en materieel voor de eredienst werd een bedrag van 2.000 EUR voorzien voor de aankoop van honderd klapstoelen, nodig voor een aantal vieringen van de scholen en enkele uitvaarten. Voor het onderhoud van het hoofdgebouw wordt het onderhoud van het buitenschrijnwerk voorzien. De laatste schilderbeurt dateert van de laatste restauratie en op verschillende plaatsen is de verf verdwenen. Voor het onderhoud van het privaat patrimonium dat onder andere bestaat uit garageboxen wordt een provisie aangelegd voor het vervangen van de (eternit)daken.

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

___

FINANCIËN

 1. Kerkfabriek Sint-Jozef: budget 2020

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het budget 2020, goedgekeurd door de kerkraad op 4 juni 2019 en met gunstig advies van het bisdom van Antwerpen op 12 augustus 2019, goed te keuren.

Het exploitatiebudget heeft een overschot van 2.849,21 EUR. Rekening houdend met het overschot van de vorige jaren bedraagt het exploitatieresultaat 22.773,61 EUR. Dit betekent dat er voor 2020 geen gemeentelijke toelage nodig is. Er zijn geen speciale voorvallen te melden en geen uitzonderlijke inkomsten of uitgaven voorzien. In het exploitatiebudget werd een bedrag voorzien van 5.000 EUR voor het afscheid van diaken Herman Jacobs (voorzien eind oktober 2020). Er is geen investeringsbudget in 2020. Het meerjarenplan van de werken aan parking en tuin, het dak van de kerk en de remodeling van de pastorij is beëindigd zonder impact op de rekening 2020.

Meer info: Suzy Mariën, tel. 03 460 33 31, e-mail: suzy.marien@hove.be.

___

PERSONEEL

 1. Samenstelling selectiecommissie functie algemeen directeur

Voor de organisatie van de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur bij ons bestuur dient er een selectiecommissie te worden samengesteld.

Voorstel samenstelling: Annick Smeets, algemeen directeur van de gemeente Zandhoven, Dirk Stoffelen, algemeen directeur van de gemeente Bertem, Vincent Gabriels, algemeen directeur van de gemeente Kalmthout, alsook deskundige op het vlak van één van de verschillende gevraagde specificaties binnen het takenpakket van de algemeen directeur en Danny Rombouts, zaakvoerder Monitor HR consulting. Het secretariaat van de selectiecommissie zal worden waargenomen door een medewerker van de firma Monitor HR consulting.

Meer info: Martien Cuyvers, tel. 03 460 33 35, e-mail: martine.cuyvers@hove.be.

___

PARTICIPATIE

 1. Participatiereglement lokaal bestuur Hove

Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht alle gemeenten om een ‘participatiereglement’ op te stellen.

Dit reglement geeft nadere invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening. Deze regeling is welteverstaan niet beperkend bedoeld: naast de inspraakvormen die in dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, zal het gemeentebestuur steeds ook nog op andere manieren zijn belanghebbenden kunnen informeren, consulteren en betrekken. Het reglement is van toepassing voor de gemeente en het OCMW van Hove.

Inhoud: adviesraden en andere overlegstructuren, inspraakvergaderingen, enquêtes, openbare onderzoeken e.d., meldingen en klachten e.d., verzoekschriften en voorstellen aan de bestuursorganen, voorstellen van burgers, vragenhalfuurtje gemeente- en OCMW-raad, gemeentelijke volksraadplegingen, openbaarheid van bestuur en participatietrajecten.

Meer info: Davy Verbeeck, tel. 03 460 33 11, e-mail: davy.verbeeck@hove.be.

___

DUURZAAMHEID

 1. Ondertekening SDG-engagementsverklaring

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) lanceerden in 2016 de SDG-engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ voor lokale besturen. Door het ondertekenen van de SDG-engagementsverklaring geeft een lokaal bestuur aan zich te willen inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Reeds 81 Vlaamse besturen en 11 buitenlandse besturen ondertekenden de verklaring.

Door het ondertekenen van de SDG-engagementsverklaring kunnen we als lokaal bestuur aantonen dat we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen hoog in het vaandel dragen. Het is een krachtig signaal van politiek engagement naar onze inwoners toe. Het ondertekenen van de verklaring ligt in lijn van eerder gemaakte keuzes (zoals bijvoorbeeld het toevoegen van de SDG’s aan de meerjarenplanning). Het moment van ondertekening kadert binnen het programma van de Week van Duurzame Gemeente (18 tot en met 25 september). Tijdens die week eert de gemeente zijn duurzame helden. Meer info over onze helden op de gemeentelijke website:

www.hove.be/nieuws/detail/526/dit-zijn-onze-duurzame-helden

Meer info: Nele Somers, tel. 03 460 33 26, e-mail: nele.somers@hove.be.

___

ONDERWIJS

 1. Gemeentelijke basisschool, schooljaar 2019-2020: bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen en aankoop van materiaal

Aan de ouders van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool A. Rodenbach worden onderstaande maximumbedragen gevraagd als tussenkomst in schooluitstappen en materiaal en dit voor schooljaar 2019-2020:

L4                    Bosklassen:                                                               16-20/09/2019 € 148,35

K2+K3            Rollebolle                                                                   20/09/2019      €     3,00

L3                    Cosmodrome, Genk                                                 30/09/2019      €      9,00

L6                    Red Star Line museum + de ruien                            18/10/2019      €    12,70

K2 – K3           Kabouterberg, Kasterlee                                           21/10/2019      €      2,30

L1                    Speelgoedmuseum met trein                                    29/11/2019      €      8,20

L4                    Plantin Moretus museum + MAS                             29/11/2019      €      7,65

L1                    Kronkeldiedoe                                                           13/12/2019      €      3,50

L5+L6             Antarctica & Aspen                                                   24/01/2020      €    21,00

L3                    Planckendael                                                            17/02/2020      €      7,50

L2                    Megaspelenpaleis                                                     20/02/2020      €      3,00

L5                    Technopolis                                                               13/03/2020      €    10,60

L1+L2             Struisvogelnest                                                          30/04/2020      €    13,50

L5                    Lier                                                                            19/05/2020      €      2,50

K1                   t Groenhof, Pulle                                                       28/05/2020      €      9,50

L4                    VOC Neteland + Averegten                                      29/05/2020      €      2,00

L2                    Hidrodoe                                                                    5/06/2020        €      6,60

K0 – K1           De Kloek, Grobbendonk (schoolreis)                       12/06/2020      €      7,00

L3+L4             Alles met de bal                                                         15/06/2020      €      3,00

K2                   Olmense Zoo (schoolreis)                                         16/06/2020      €    14,00

K3                   Planckendael (schoolreis)                                         16/06/2020      €      7,50

L1+L2             MegaSpeelstad (+ frietjes)                                        19/06/2020      €      9,50

L3+L4             Lilse Bergen                                                              19/06/2020      €    11,00

L5+L6             Bobbejaanland                                                          19/06/2020      €    13,50

L5+L6             Bloso Hofstade                                                          29/06/2020      €    12,50

L1                    Oxaco: basket                                                                      nog te bepalen €      2,00

L1                    Ballenfestijn                                                               nog te bepalen €      2,00

L2                    Mechels Broek                                                          nog te bepalen €      3,00

L3-4                schaatsen in Kontich                                                 nog te bepalen €      5,00

L4                    brandweerkazerne                                                    nog te bepalen €      1,00

L4                    wolinoti                                                                      nog te bepalen €    11,50

L4                    lezing                                                                         nog te bepalen €      3,26

L4                    Waterperels Lier                                                        nog te bepalen €      5,30

L6                    Urania                                                                        nog te bepalen €      6,00

Turnkledij:                              Per stuk:

Set (short + t-shirt)                 € 22

Short                                      € 11

T-shirt                                     € 11

Nieuwjaarsbrieven                 Per stuk:

Aantal verschilt per leerling    € 0,70

Meer info: Evi De Ridder, tel. 03 455 26 34, e-mail: evi.deridder@hove.be.

___

CULTUUR

 1. Beleidsplan bovenlokale cultuurwerking Streekvereniging Zuidrand 2020-2025

De Streekvereniging Zuidrand is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich en stad Mortsel rond de thema’s erfgoed, cultuur, toerisme, natuur en landschap. Zij integreert de werking van de oude samenwerkingsverbanden rond cultuur (Azura), toerisme (de Zuidrand, dat smaakt) en landschap (Landschapspark Zuidrand) en de nieuwe werking rond onroerend erfgoed (IOED Zuidrand).

De vereniging heeft tot doel een geïntegreerd streekbeleid uit te bouwen. Er wordt gewerkt aan het versterken van de identiteit van de regio en het streekgevoel. Dit gebeurt door in te zetten op een waaier aan thema’s zoals natuur, bos, speelgroen, groen in de stad, trage wegen, landbouw, landschapskwaliteit, cultureel erfgoed, onroerend erfgoed, recreatie en toerisme,… De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond de verschillende thema’s.

Organisaties die werkingssubsidies voor cultuur- of jeugdwerk ontvingen van de provincies in 2014 kregen in 2018 en 2019 een subsidie van de Vlaamse overheid. Voor de hoogte van het subsidiebedrag werd 2014 als referentie genomen. Vanaf 2020 vervallen deze subsidies. De Streekvereniging Zuidrand kreeg in 2018 en 2019 in het kader van deze regeling een subsidie van 26.738 EUR voor haar culturele werking. Deze werking omvat momenteel: Neerdorpen Klassiek, de Tijdmobiel, de film- en beeldbank, de erfgoedsalonnetjes en het Gevaert-project. De Streekvereniging Zuidrand wil intekenen op het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking om een werkingssubsidie aan te vragen voor de periode 2020-2025.

Het beleidsplan bovenlokale cultuurwerking dat voorligt, kwam tot stand na overleg met en input van de cultuurambtenaren en -programmatoren, de schepenen voor Cultuur, de raad van bestuur en het directiecomité van de Streekvereniging Zuidrand en spelers uit het brede culturele veld. Het beleidsplan zet vijf strategische doelstellingen voorop:

1) De Streekvereniging Zuidrand draagt met de bovenlokale cultuurwerking bij tot het versterken van de streekidentiteit via haar transversale werking.

2) De Streekvereniging Zuidrand realiseert tegen 2025 een gedragen bovenlokale cultuurwerking.

3) De Streekvereniging Zuidrand zorgt voor een betere afstemming van het cultureel aanbod van de aangesloten gemeenten.

4) De Streekvereniging Zuidrand zorgt voor een bredere participatie aan het vrijetijdsaanbod van de gemeenten.

5) De Streekvereniging Zuidrand speelt in op de bovenlokale noden van het culturele veld.

Met dit beleidsplan en de bijbehorende subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap wil de Streekvereniging Zuidrand de komende zes jaren een uitgebreide en structurele werking op vlak van bovenlokale cultuurwerking uitbouwen.

Meer info: Hanne Hernalsteen, tel. 03 454 39 01, hanne.hernalsteen@hove.be.

___

PARTICIPATIE

 1. Samenstelling Ouderenadviesraad

Aan de gemeenteraad wordt de nieuwe samenstelling van de Ouderenadviesraad ter kennis gebracht.

Tijdens de installatievergadering van 3 april 2019 werd de Ouderenadviesraad opnieuw samengesteld. De raad bestaat uit vijf verenigingen die vertegenwoordigd worden door volgende personen: Gezinsbond: Monique Slaets en Greet Rotty, Jong Gepensioneerden: Louis Broothaers en Liliane Stockmans, KNSB: Suzy Aerts en Simone De Landtsheer (plaatsvervanger: Eddy Beyens), OKRA: Jaak Alleman en Jozef Govaerts, Vredewijk 60+: Nicole Leyssens en Ton Moolenaar. Daarnaast bestaat de raad uit volgende gecoöpteerde personen: Hélène Ariën, Nelly Bellens, Walter Mekerlé, Fredt Pittoors, Joris Theeuws, Fons Torfs en Gisela Verboven. Volgende personen maken ambtshalve deel uit van de raad: Els Pauwels (schepen), Gerda Vos (centrumleider en seniorenconsulente) en Sonja Van Humskerke (administratief medewerker dienst Senioren en Gezondheid). Tijdens de algemene vergadering van 12 juni 2019 werd een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2019-2024: voorzitter: Monique Slaets, ondervoorzitter: Gisela Verboven, penningmeester: Walter Mekerlé. Het secretariaat wordt waargenomen door Gerda Vos en Sonja Van Humskerke.

Meer info: Sonja Van Humskerke, tel. 03 454 08 37, e-mail: svh@ocmwhove.be.

___

SENIOREN

 1. Advies vanwege de Ouderenadviesraad aan de gemeenteraad inzake de subsidieverdeling 2019 voor de ouderenverenigingen

Aangezien er in het gemeentelijke budget van 2019 een krediet voorzien is van 1.490 EUR en er in Hove vijf verenigingen zijn die activiteiten inrichten ten behoeve van de ouderen van Hove, maar waarvan er één te kennen heeft gegeven geen aanspraak te willen maken op subsidies, namelijk de Gezinsbond, adviseert de Ouderenadviesraad, zoals besproken in de algemene vergadering van 12 juni 2019, de verdeling van deze subsidie als volgt: OKRA: 372,50 EUR,  Werkgroep Jong Gepensioneerden: 372,50 EUR, Werkgroep Vredewijk 60+: 372,50 EUR en Koninklijke Nationale Strijdersbond:         372,50 EUR.

Meer info: Sonja Van Humskerke, tel. 03 454 08 37, e-mail: svh@ocmwhove.be.

___

RUIMTELIJKE ORDENING

 1. Voetwegen 22 en 28: actualisatie

De voetwegen nummers 22 en 28 hebben volgens de Atlas der Buurtwegen van Hove publieke rechten van doorgang op privaat eigendom, afgestemd op verplaatsing te voet, met een tracé van 1,20 meter breedte. Voetweg 22 loopt, vertrekkende aan de noordzijde van de Modelhoeve ter hoogte van de Lintsesteenweg, van west naar oost door de weiden, langs de zuidrand van het Uilenbos, parallel aan de Boshoekstraat tot aan de gemeentegrens met Boechout, gevormd door de Lauwerijkbeek. Voetweg 28 loopt vanaf de Boshoekstraat in noord-zuidrichting door de dreef met aan beide zijden hoogstambomen. Deze dreef vormt de toegangsweg tot de historische hoevewoning met adres Boshoekstraat 109. Voetweg 28 loopt tot aan de gemeentegrens met Boechout, gevormd door de Lauwerijkbeek. Beide voetwegen kruisen elkaar ter hoogte van de toegang tot de historische hoeve.

Er werd op initiatief van de nieuwe eigenaar van de hoeve gelegen Boshoekstraat 109 met medewerking van de aanpalende grondeigenaars T. De Bontridder en Natuurpunt vzw een voorstel uitgewerkt. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 het voorliggende voorstel voor het actualiseren van delen van voetwegen 22 en 28 door gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging voorlopig vastgesteld. Bij het openbaar onderzoek werd één schriftelijk bezwaarschrift ingediend op 31 juli 2019.

Hoewel het tracé van voetweg 28 wordt verlegd naar de meer recent aangeplante dreef ter hoogte van Boshoekstraat 99 blijft het beeldbepalend element van de historische dreef behouden en in gebruik door de aangelanden. De voorgestelde verplaatsing heeft geen impact op de cultuurhistorische en natuurhistorische waarde van het Uilenbos aangezien het nieuwe tracé grotendeels voorzien wordt op reeds bestaande wandelpaden. De voorgestelde verlegging versterkt het bestaande trage wegen netwerk met bruikbare, toegankelijke paden en kunnen een onderdeel zijn van de verdere ontwikkeling van het landschapspark de Zuidrand.

Meer info: Veerle Van Rie, tel. 03 460 33 42, e-mail: veerle.vanrie@hove.be.

___

RUIMTELIJKE ORDENING

 1. Stand van zaken belangrijke dossiers ruimtelijke ordening

Schepen Luc Vuylsteke de Laps geeft ter zitting toelichting bij de stand van zaken van een aantal belangrijke dossiers inzake ruimtelijke ordening.

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

ICT

 1. Bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp ‘Vernieuwen serveromgeving gemeente Hove’ 

Het serverpark van gemeente en OCMW van Hove is aan vervanging toe. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bestek voor het vernieuwen van de serveromgeving goed te keuren. Deze opdracht omvat de levering van hardware, systeem- en andere software en de nodige sleutel op de deur dienstverlening met betrekking tot de upgrade van de bestaande serverinfrastructuur en de migratie van de bestaande toepassingen naar de nieuwe omgeving.

Meer info: Davy Verbeeck, tel. 03 460 33 11, e-mail: davy.verbeeck@hove.be.

___

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

 1. Objectieve analyse intergemeentelijke samenwerking en mogelijke fusie

Raadslid Diederik Vandendriessche: “Begin september kregen we een toelichting over de stand van zaken van mogelijke stappen in de richting van een nieuwe intergemeentelijke samenwerking. Op politiek vlak lijken zich enkele duidelijke contouren af te tekenen. Laat ons elkaar in deze discussie echter geen Liesbeth noemen: de intergemeentelijke samenwerking die nu tot stand zou kunnen komen, zal niet meer of minder dan een duidelijke voorbode van een mogelijke fusie zijn. Daarom zouden we willen vragen om zo snel mogelijk af te stappen van de anekdotiek (die vaak gepaard gaat met allerlei vacatures in de betrokken gemeenten, gekoppeld aan pensionering, langdurige afwezigheid enzovoort) en te beginnen werken met objectieve parameters. Daarmee vermijden we enerzijds gelijkaardige situaties als bij de vorige poging tot IGS (september-december 2017) en kan anderzijds de volledige gemeenteraad daadwerkelijk aan de slag met duidelijke cijfers en gegevens die grondig onderzocht zijn. Daarom willen we het college oproepen om een onafhankelijke partner of studiebureau in te schakelen dat alle mogelijke scenario’s met alle mogelijke buurgemeenten in kaart brengt, gebaseerd op de huidige situatie van de verschillende gemeenten. Tijdens de bewuste vergadering begin september kwam er vanuit het college een oproep naar de oppositie om constructief mee te stappen in de mogelijkheden die zich momenteel aandienen, maar de oppositie zal dat pas kunnen doen als zwart op wit aangetoond wordt dat de stappen die gezet worden, de enige juiste zijn.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

Lint jaarmarkt

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

 1. Veiligheid voor de fietsers

Raadslid Jo Ampe: “Het bestuur heeft in zijn beleidsdoel 6 duidelijke kaart getrokken in het voordeel van de fietser. Op onze vraag op de gemeenteraad van mei voor versterking van de fietsveiligheid door het verbeteren, vooral visueel sterker maken, van de signalisatie ‘zone 30’ hebben we gemerkt dat de gemeentediensten werk hebben gemaakt om meerdere signalisatieborden beter te plaatsen en zo de zichtbaarheid voor de weggebruikers te verbeteren. Wij zouden willen aandringen bij het bestuur om deze ‘positieve’ drive door te zetten en zo naar de winter toe de verkeersborden op het gehele grond gebied van de gemeente even op ‘duidelijkheid’ en ‘leesbaarheid ‘ te controleren. Daarbij doelen we niet enkel op de ‘verkeersborden‘ als dusdanig, maar ook op de wegmarkeringen op de baan. Vooral deze in de druk gebruikte straten, op de drukke kruispunten hebben hard te lijden onder de weersomstandigheden en de verkeersbelasting. De wegmarkeringen in de Kapelstraat en de Boechoutsesteenweg (de geschilderde fietsjes en de voetpaden) vragen om een ‘extra‘ beurt. Onze vraag is om deze laatste warme weken nog te benutten voor een ‘extra’ schilder beurt, teneinde toch nog een goed leesbare signalisatie/wegmarkering te hebben in de herfst/winter.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

 1. Wegwerpbekers

Raadslid Jo Ampe: “Op het recente ZomerEnd Feesten (ZEF) werden geen herbruikbare bekers gebruikt. Alle drank werd in wegwerpbekers aangeboden. We betreuren deze aanpak op het moment dat het voor iedereen duidelijk wordt dat het gebruik van wegwerpbekers niet milieuvriendelijk is. Het gebruik ervan is niet duurzaam. Herbruikbare bekers zijn de ecologische keuze. Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – bij Vlaams decreet (22 maart 2019) verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal aangekocht moeten worden in glazen retourflessen of getapt worden via een postmixsysteem en aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken. Naast het feit dat wegwerpbekers niet meer mogen gebruikt worden vanaf 2020 is het inzetten van herbruikbare bekers een eenvoudige en een gemakkelijke stap naar duurzamere evenementen en festivals. Om deze extra bittere dure pil te verzachten is er een subsidieregeling uitgewerkt door OVAM. Lokale besturen, die de bekers willen aankopen en vervolgens uitlenen aan plaatselijke verenigingen en organisatoren, kunnen vanaf een investering van 5.000 EUR bij afvalmaatschappij OVAM een subsidie aanvragen. Tot 50 procent van die kosten worden terugbetaald. Op deze wijze kan de gemeente Hove een voorbeeldfunctie opnemen en de hoeveelheid herbruikbare bekers aanpassen om tegemoet te komen aan de vraag op grote evenementen zoals ZEF, Miles 4 Smiles, cultuurevenementen, schoolfeesten,… Tevens dient er een reglement uitgewerkt te worden zodat het voor de organiserende verenigingen eenvoudig mogelijk is om deze bekers te ontlenen. Niet alleen op Vlaamse niveau, maar ook op Europees niveau zijn er doelstellingen opgelegd die in 2021 zullen opgenomen worden in het beleid van de lidstaten. Organisatoren kunnen het verbod wel links laten liggen maar dan ‘moeten ze die materialenstroom voor 90 procent – en vanaf 2022 voor 95 procent opnieuw inzamelen’. Hove Beweegt dringt aan op een versneld anticiperen op deze komende regelgeving. Voorstel van beslissing: het bestuur werkt versneld een actie plan uit om aan deze regelgeving te voldoen. Daarvoor voorziet ze noodzakelijke budgetten om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe, aanvullende hoeveelheid ‘herbruikbare bekers’. Het werkt een stappenplan/handleiding/reglement uit om asap de organisaties van alle publieke evenementen in Hove vanaf heden aan te zetten tot het gebruik van herbruikbare bekers en deze ter beschikking te stellen. Zij voorziet een communicatie met die organisaties/verenigingen teneinde hen te begeleiden en te helpen bij de overschakeling.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

 1. Jeugd Hove

Raadslid Filip Craen: “Naar aanleiding van (1) het alcoholverbod dat op vier plaatsen in onze gemeente geïnstalleerd werd voor de ‘3-rooms’-fuif van de Hovese Scouts eind juni 2019 en (2) de vaststelling dat er vandaag nog geen concreet perspectief is op nieuwe jeugdlokalen voor de jeugdverenigingen terwijl die vraag al meer dan twee jaar op tafel ligt voor minstens de helft van deze coalitie, (3) de observatie dat jeugdmonitoren in Hove half gratis werken tijdens de jeugdkampen (20 tot 30 EUR per dag) in vergelijking met hun jeugdige lotgenoten in de ons omringende gemeenten (rond de 60 EUR per dag) en (4) de zeer late uitbetaling van het loon voor de prestaties van de maand juli als Hovese jeugdmonitor, met name pas in de derde week van september 2019 (en de prestaties voor de maand augustus zijn nog niet betaald), dook Hove Beweegt nog eens in de beleidsverklaring van deze coalitie op zoek naar een paragraaf over de jeugd. Maar buiten het beleidsdoel 17 (‘We ondersteunen de verenigingen bij de uitbouw van hun infrastructuur. Met name de jeugdverenigingen in Hove hebben nood aan een betere accommodatie. We tekenen daar met hen een traject toe uit’) en 19 (‘We willen het aanbod +16 verbeteren in de jeugdkalender. Dit door een stuk brede programmatie met bijhorend budget zelf in handen van de jongeren te geven.’) vonden we niet zoveel terug. Welgeteld twee paragrafen op negenendertig beleidspunten: dat is 5 procent van de totale beleidsverklaring. In een gemeente met een sterk verouderende bevolking pleit Hove Beweegt daarom voor extra aandacht en meer concrete investeringen in onze jeugd op korte termijn, in het bijzonder in het zeer belangrijke dossier van de jeugdlokalen. Tot nu toe zien wij vooral jeugd-ontmoedigende maatregelen. We rekenen erop dat dit gemeentebestuur vandaag een overtuigend signaal geeft dat het echt jeugdgezind is. Daarom graag een concreet en vooral een positief antwoord op volgende twee punten:

– beleidsdoel 17: gaat dit bestuur verder gaan dan het zich engageren van een traject ‘uit te tekenen’ voor nieuwe jeugdlokalen en zich verbinden tot de effectieve realisatie van die nieuwe / vernieuwde jeugdlokalen tegen 30/06/2021?

– beleidsdoel 19: graag concrete feedback over de brede programmatie met bijbehorend budget dat jullie in handen gaven aan de Hovese jeugd.

Hove Beweegt vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met volgende voorstellen ter stemming:

– de gemeenteraad van Hove verbindt er zich toe nieuwe, afgewerkte jeugdlokalen voor de Hovese jeugdverenigingen te realiseren in overeenstemming met de geldende basisnormen van de federale overheid en dat tegen 30/06/2021 ten laatste;

– de gemeenteraad van Hove verbindt er zich toe de lonen van jeugdanimatoren vanaf 01/01/2020 uiterlijk met de payroll van de maand volgend op de maand van de geleverde prestaties uit te betalen.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

TOEGEVOEGD PUNT PH7-POSITIEF HOVE

 1. Zwerfkattenbeleid

Raadslid Katia Devriendt: “Katten behoren tot de populairste huisdieren in onze maatschappij. Gemiddeld één gezin op vier is eigenaar van een kat, zeker in een groene gemeente als Hove. De laatste jaren wordt het houden van dieren strenger gereglementeerd omdat er te veel onbezonnen wordt overgegaan tot aankoop van een huisdier. Dit heeft (financiële) gevolgen voor zowel eigenaars als lokale besturen. Tijd dus om het zwerfkattenbeleid in Hove aan te scherpen. Volgens de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor zwervende, verloren of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Hoe gaat de gemeente Hove om met meldingen van zwerfkatten? Welke stappen worden ondernomen? Op 1 april 2018 traden de nieuwe regels in werking voor de identificatie en registratie van katten. Hiermee worden ook de verplichtingen van de gemeenten met betrekking tot zwerfkatten uitgebreid en moeten ze

– een diervriendelijk plan voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten opstellen en uitvoeren;

– een meldpunt voor de inwoners oprichten;

– de inwoners verwittigen vooraleer een vangactie plaatsvindt;

– vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en voor beschutting zorgen.

Wie steriliseert de zwerfkatten die bij de gemeente aangemeld worden? Ben Weyts zorgde er eerder dit jaar voor dat iedere stad/gemeente gratis twee schuilhokken ter beschikking kon krijgen. Daarenboven kon ingetekend worden voor de aankoop van nog meer schuilhokken aan 340 EUR per schuilhok. De uiterste datum voor intekening was 15 juli 2019. Werd hier door de schepen van Dierenwelzijn op ingegaan? Voorstel van beslissing: optimaliseren van het zwerfkattenbeleid:

– voldoende vangkooien;

– schuilhokken voorzien voor zwerfkatten;

– samenwerken met nabije asielen en lokale dierenartsen om zwerfkatten te steriliseren en terug te plaatsen zodat de populatie van zwerfkatten daalt en de gezondheidsrisico’s worden geminimaliseerd;

– vrijwilligers aanstellen die de dieren voederen en zwerfkatten melden aan de milieudienst;

– sensibilisering van de burgers om hun kat te laten steriliseren en te chippen;

– budget voorzien in het meerjarenplan om deze actiepunten te realiseren.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

Foto’s (c) Gazet van Hove.