Voetwegen 22 en 28 in de Boshoek

Hove

De voetwegen nummers 22 en 28 hebben volgens de Atlas der Buurtwegen van Hove publieke rechten van doorgang op privaat eigendom, afgestemd op verplaatsing te voet, met een tracé van 1,20 meter breedte. Voetweg 22 loopt, vertrekkende aan de noordzijde van de Modelhoeve ter hoogte van de Lintsesteenweg, van west naar oost door de weiden, langs de zuidrand van het Uilenbos, parallel aan de Boshoekstraat tot aan de gemeentegrens met Boechout, gevormd door de Lauwerijkbeek. Voetweg 28 loopt vanaf de Boshoekstraat in noord-zuidrichting door de dreef met aan beide zijden hoogstambomen. Deze dreef vormt de toegangsweg tot de historische hoevewoning met adres Boshoekstraat 109. Voetweg 28 loopt tot aan de gemeentegrens met Boechout, gevormd door de Lauwerijkbeek. Beide voetwegen kruisen elkaar ter hoogte van de toegang tot de historische hoeve.

Er werd op initiatief van de nieuwe eigenaar van de hoeve gelegen Boshoekstraat 109 met medewerking van de aanpalende grondeigenaars T. De Bontridder en Natuurpunt vzw een voorstel uitgewerkt. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 het voorliggende voorstel voor het actualiseren van delen van voetwegen 22 en 28 door gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging voorlopig vastgesteld. Bij het openbaar onderzoek werd één schriftelijk bezwaarschrift ingediend op 31 juli 2019.

Hoewel het tracé van voetweg 28 wordt verlegd naar de meer recent aangeplante dreef ter hoogte van Boshoekstraat 99 blijft het beeldbepalend element van de historische dreef behouden en in gebruik door de aangelanden. De voorgestelde verplaatsing heeft geen impact op de cultuurhistorische en natuurhistorische waarde van het Uilenbos aangezien het nieuwe tracé grotendeels voorzien wordt op reeds bestaande wandelpaden. De voorgestelde verlegging versterkt het bestaande trage wegen netwerk met bruikbare, toegankelijke paden en kunnen een onderdeel zijn van de verdere ontwikkeling van het landschapspark de Zuidrand.

De Hovese gemeenteraad nam éénparig acte van dit agendapunt.

Meer info : Veerle Van Rie (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 42, e-mail: veerle.vanrie@hove.be (kantooruren).

Foto’s (c) Gazet van Hove..