Toegevoegde punten gemeenteraad Hove – 21 oktober 2019

zitting maandag 21 oktober 2019 – 20.00u.

TOEGEVOEGD PUNT HOVE BEWEEGT

  1. Aankoop telramen

Raadslid Jo Ampe : “Al meerdere malen hebben we als Hove Beweegt initiatieven genomen die betrekking hebben op de leefbaarheid van het dorp. Wij hebben gemerkt dat één van de belangrijkste stoorzenders in de Hovese wijken het gebrek aan respect voor de ‘snelheids-reglementering’ is. Nu het centrum van onze gemeente voor bijna 100 procent tot zone 30 is omgevormd, merken we in veel straten dat deze maatregel niet door alle gebruikers wordt gerespecteerd, tot grote ergernis van de omwonenden. In meerdere straten is het zelfs gevaarlijker geworden, daar de omwonenden de 30 km/u wel respecteren (of deels) niet waardoor er een verkeerd gevoel van veiligheid kan ontstaan. De omzetting naar een grote zone 30 te gaan is een bewuste en noodzakelijke goede keuze van het bestuur geweest. De enige grote moeilijkheid die daarbij ontstaan is, is dat niet alle straten zomaar met een knip omgetuned konden worden tot ‘nieuw ingerichte straten aangepast aan de nieuwe richtsnelheid 30 km/u’. Dat is echter wel noodzakelijk om snel en eenvoudig de gebruikers niet in de verleiding te brengen om sneller te rijden. Deze schakeling vergt grote infrastructuurwerken. Bedoeling moet zijn om de straten duidelijk leesbaar, consequent, begrijpbaar voor de weggebruikers in te richten. Die grote infrastructuuraanpassingen zoals wisselende versmallingen van de rijbaan, zachte rubberen snelheidsremmers, verkeersdrempels, aanplanting van bomen in de vroegere rijbaan,…, kortom maatregelen die visueel en structureel de automobilist verplicht, met zachte dwang om trager te rijden, hopen we in het meerjarenplan dat we kortelings van het nieuwe bestuur mogen verwachten, duidelijk terug te vinden. We kijken er naar uit. En daarbij zullen niet alle centrum-straten aangepast worden. De aanpassingen zullen nog meerdere jaren doorwegen op de investeringscapaciteit ven de gemeente. Zowel op de participatieavond (af te punten met de aanwezigen) als in de correspondentie die we bij Hove Beweegt de afgelopen jaren hebben ontvangen en in de klachtenregisters van de afgelopen jaren komt regelmatig de problematiek van overdreven snelheid ter sprake. Teneinde een juiste en goed gefaseerde aanpak uit te werken voor de aanpassingen van de straten is het noodzakelijk een goed zicht te krijgen op de dringendheid van de aanpassingen. Waar is het belangrijk om snel iets te doen? We moeten zicht krijgen op de knelpunten: om mobiliteitsbeleid gefundeerd uit te werken zijn verkeerstellingen essentieel. Tellingen die multimodaal tellen en dus zowel auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers registreren, vormen de basis van elke verkeerskundige studie. Deze tellingen zijn vandaag beperkt in tijd en in het tellen van modi. Daarnaast zijn ze vaak erg kostelijk. Nieuwe technologieën zorgen echter voor innovatieve meetmethoden. Zo is er nu het fantastische model ‘Telraam’. Dit product is top technologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat verkeer fijnmazig, continu, multimodaal, correct en samen met de burgers kan tellen en analyseren. Telraam zorgt voor de juiste onderzoeksvraag, de juiste onderzoekstechnologie, de burgers tellen en denken mee. Zo biedt Telraam de primeur van de volautomatische citizen science verkeers-tellingen, naar analogie met luchtkwaliteitsmetingen zoals Curieuzeneuzen en Luftdate. Het is een initiatief van TML, Mobiel 21 en Waanz.in met steun van het Smart Mobility Belgium Fonds van de Federale Overheid. Telraam gaat actief met burgers aan de slag om goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren de data. De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat en helpen tegelijkertijd het beleid aan goede verkeerstellingen. Bedoeling is om met die data infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter te maken. Alle verzamelde meetgegevens worden beschikbaar gesteld voor beleid en onderzoekers, maar ook voor alle bewoners en geïnteresseerden. De verkregen info is objectief en wetenschappelijk perfect te hanteren om die herinrichtingen te motiveren. Hove Beweegt heeft inmiddels al het initiatief genomen om contact op te nemen met de organisatie Telraam en beschikt over één meettoestel. Echter met één meettoestel komen we niet echt snel verder. Wij zijn er met Hove Beweegt van overtuigd dat enkel door het hebben een goed overzicht, een juiste inventaris van de knelpunten er een correct en goed mobiliteitsplan kan uitgewerkt worden. Door dit systeem krijgt de gemeente de kans om met een minimaal budget (indien je dit zou vergelijken met de prijs die eerder moest betaald worden om data van deze aard te vergaren, kom je op tien-/twintigvoudige…) wetenschappelijk waardevolle, juiste en goede info bij elkaar. En zo kan het bestuur snel en objectief de noodzakelijke info verkrijgen om een goed onderbouwd en juist gefaseerd mobiliteitsplan op te bouwen. Zij heeft dan de noodzakelijke info om het meerjaren-plan te verfijnen. Daarom bij deze de vraag aan het bestuur. Rekening houdend met

– de zeer goedkope aankoop prijs van het toestel: meettoestel kost slechts 83 EUR (btw incl.);

– het feit dat het toestel eenvoudig, snel en gemakkelijk aan een raam kan bevestigd worden

– het feit dat het toestel zeer compact is (blokje van +/- 10 x 10cm);

– het feit dat de data met de moderne applicaties vlot te gebruiken zijn;

– het feit dat de gegevens objectief zijn;

– de eenvoudige wijze waarop snel zeer duidelijk een overzichtelijk technisch visueel rapport kan

gegenereerd worden.

Om over te gaan tot de aankoop van minstens vier Telraam meettoestellen en

– zo tegemoet te komen aan de in de beleidsdoelen BD 2 + BD 6 + BD 7 vooropgestelde doelen;

– dit te koppelen aan een gerichte duidelijke promotionele communicatie naar de burgers;

– de toestellen ter beschikking te stellen van de burgers / wijken, dit door de meettoestellen op te

nemen in de lijst van de door de gemeente voor verhuur beschikbaar gestelde materialen;

– over te gaan tot verwerking van de ingewonnen informatie in de timing, planning van ontwerp

en realisatie van de straten, dit in het kader van beleidsdoel verkeersveiligheid. En deze faseringen in het meerjarenplan (deel openbare werken) te verwerken in de tijdslijn voor verwerking. Voorstel van beslissing: het bestuur gaat over tot aankoop van 4 Telramen en werkt een verhuursysteem uit om deze toestellen ter beschikking te stellen van de burgers / wijken. Het bestuur engageert zich om de ingewonnen informatie constructief te gebruiken om het beleidsplan openbare werken, actiepunt ‘timing en fasering van verbeteringswerken verbetering verkeersveiligheid in de straten ’ te verfijnen in functie van ‘de noodzakelijke verbetering verkeersveiligheid’ en zo de knelpunten, volgens rangorde van belang aan te pakken.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

Jo Ampe

___

TOEGEVOEGD PUNT PH7-POSITIEF HOVE

  1. Verbouwing Aldi Hovesesteenweg: visie bestuur Hove

Raadslid Katia Devriendt : “Voor de Aldi op de Hovesesteenweg staat een uitbreiding gepland. De huidige winkel zou verdwijnen en plaats maken voor een grootschalig project, gelegen op de rooilijn met de winkel op de eerste verdieping en parkeerplaatsen onder het gebouw. De nieuwe Aldi komt vooraan te liggen op het perceel. De winkelruimte wordt aanzienlijk vergroot. Er zullen in de toekomst dus ook meer leveringen nodig zijn per week. pH7-Positief Hove is bezorgd over volgende punten:

– moeten de vrachtwagens achterwaarts het terrein oprijden? Zo ja, hoe wordt er dan omgegaan met het verhoogde gevaar voor voetgangers en fietsers op de Hovesesteenweg? Evenals voor de auto’s die gehinderd worden bij het manoeuvre van de leverende vrachtwagens?

– Wat is de visie van het bestuur van Hove? Worden jullie betrokken bij de impact van de verhoogde verkeersdruk na realisatie van dit grote project?”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

___

TOEGEVOEGD PUNT PH7-POSITIEF HOVE:

  1. Transparantie dossiers ruimtelijke ordening

Raadslid Dave Van den Bergh : “Tijdens het participatiemoment met de inwoners op donderdag 10 oktober noteerden we omtrent de ruimtelijke ordening een grote bezorgdheid van de Hovenaars qua rechtszekerheid voor bestaande percelen. Het is inderdaad niet eenvoudig als gemeente die rechtszekerheid te bieden zonder een update van het GRUP van 2006 in een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan waarin duidelijke richtlijnen voor gans het Hovese grondgebied dienen worden opgenomen. In de visienota – verder bouwend op het vlekkenplan van 2018 – van Buur lezen we dat er contact dient opgenomen te worden met de provincie teneinde die rechtszekerheid al een beetje te bekomen met het huidige vlekkenplan als onderbouwde visie van het bestuur met een breed draagvlak (alle Hovese partijen samen). Onze fractie had daarom graag een duidelijk antwoord op volgende vragen:

– wat is het formeel standpunt van de provincie / de verantwoordelijke gedeputeerde omtrent de rechtszekerheid die de huidige visienota al dan niet biedt ? Is deze onderbouwde visie met breed draagvlak alvast voor één à twee jaar voldoende om eventuele bouwprojecten te verhinderen op bestaande bouwgrond zoals bijvoorbeeld ten zuiden van de Lege Veldkantlaan of ten zuiden van de J. Coveliersstraat ?

– Wat zijn de plannen van dit bestuur om het traject met Buur te voleindigen (in een tweede fase na de huidige visienota) tot een heus nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan dat wel degelijk rechtszekerheid biedt over het ganse Hovese grondgebied ?

Voorstel van beslissing : de gemeenteraad neemt akte van de antwoorden gegeven ter zitting en volgt de situatie verder op. Het bestuur engageert zich om tijdens de volgende gemeenteraad een duidelijk plan voor te stellen om eindelijk die rechtszekerheid te kunnen beiden voor gans het Hovese grondgebied.”

Meer info: Rob Van den Audenaerde, tel. 03 460 33 37, e-mail: rvda@ocmwhove.be.

Foto’s (c) Gazet van Hove.