Vergaderingen Intercommunales éénparig goedgekeur

Op de laatste Hovese gemeenteraad werden alle punten die betrekking hadden op intergemeentelijke samenwerkingen éénparig goedgekeurd.

Water-link: buitengewone algemene vergadering 19 december 2019

Hove is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging water-link ov. De buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband vindt plaats op 19 december met als agenda: uittreding van de gemeente-deelgenoot Kontich voor wat betreft rioleringsactiviteiten l (akteneming en goedkeuring onder opschortende voorwaarde), statutenwijziging, jaarlijkse rapportering ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet Interimarbeid Lokaal Bestuur en begroting 2020.

Fluvius: buitengewone algemene vergadering 19 december 2019

Hove is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen en aan de voorstellen van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Iveka door overneming inzake de overgang van Iveka naar Fluvius Antwerpen van de activiteiten verbonden aan de vier uittredende gemeenten.

Agendapunten: statutenwijziging, realisatie van een partiële splitsing door overneming Iveka om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel die zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen, bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020, code goed bestuur, statutaire benoemingen, desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten en statutaire mededelingen

IKA :  algemene vergadering 9 december 2019

Hove is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA. De agenda van de algemene vergadering van IKA van 9 december 2019 bevat volgende agendapunten: bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020, overzicht principiële beslissingen Publi-T, overzicht principiële beslissingen Pampero, code goed bestuur, statutaire benoemingen en statutaire mededelingen.

IKA: investeringen in Publi-T en Pampero: kapitaalsverhogingen IKA

Voorstel:

– IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 12.507 aandelen aan 825 EUR per aandeel voor een totaalbedrag van 10.318.275 EUR.

– IKA te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen aantal van 80 aandelen voor een bedrag van 66.000 EUR. Onder opschortende voorwaarde van definitieve inschrijving verwerving door IKA op 29 januari 2020, in te tekenen op de aangekondigde kapitaalverhoging van IKA voor 80 aandelen IKA kengetal 5 voor een bedrag van nominale waarde per aandeel van 206,25 EUR voor een totale waarde van 16.500 EUR, zijnde 25 procent van de kapitaalverhoging Publi-T, te volstorten met 10.486,33 EUR beschikbaar op rekening courant en 6.013,67 EUR uitkering van reserves IKA. De gemeente stelt zich ten behoeve van deze operatie borg voor haar aandeel voor een bedrag van 49.500 EUR, zijnde 75 procent van de kapitaalverhoging Publi-T voor een periode van maximaal 15 jaar.

– IKA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhogingen van Pampero voor een maximum van 944.280 EUR en voor maximaal 3.717.120 EUR aandeelhoudersleningen.

Pontes: buitengewone algemene vergadering 18 december 2019

Hove is deelnemer in de intergemeentelijke vereniging Pontes. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Pontes van 18 december 2019.

Agendapunten: algemene vergadering (verslag 19 juni 2019), evaluatienota 2013-2018, ondernemingsplan 2019-2024, budget 2020 en varia en rondvraag.

IGEAN milieu & veiligheid: buitengewone algemene vergadering 11 december

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN op woensdag 11 december, evenals van alle daarbij behorende documenten.

Agendapunten: nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020, begroting 2020, ondernemingsplan 2019-2024, innovatiefonds: bepalen bijdrage, benoemen bestuurder raad van bestuur en benoemen van leden van de adviescomités.

IGEAN dienstverlening: buitengewone algemene vergadering 11 december

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 11 december 2019, evenals van alle daarbij behorende documenten.

Agendapunten: nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2020, begroting 2020 en ondernemingsplan 2019-2024.

Cipal: algemene vergadering van 12 december

Hove is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal en ontving een oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019 met de volgende agendapunten: toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers, bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie, vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv, rondvraag en goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

TMVS: buitengewone algemene vergadering 10 december 2019

Hove is aangesloten bij TMVS dv. Op 23 oktober 2019 ontving ons lokaal bestuur de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv, waarin de agenda werd meegedeeld: toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer, actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer, evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan 2019-2024, begroting 2020, vaststelling van code van goed bestuur, kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting, goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten, volmacht en varia.

Meer info :  Davy Verbeeck, gemeentehuis tel. 03 460 33 11, e-mail : davy.verbeeck@hove.be (kantooruren).

Foto’s (c) Gazet van Hove.