Discussie over het Hovese Vlekkenplan

Studiebureau Buur heeft het voorbije jaar stapsgewijs de visie over ruimtelijke planning voor Hove opgebouwd. Dit gebeurde tijdens verschillende werkgroep-vergaderingen en tussentijdse terugkoppelingen naar de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Er werden ook drie bevolkingsvergaderingen gehouden waarbij de bewoners van Hove actief betrokken werden bij de ontwikkeling van de structuurschets voor Hove.

Het vlekkenplan en de structuurschets vormen een goed onderbouwde basis om een kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren en het omzetten van de visie naar een juridisch afdwingbaar kader onder de vorm van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Op basis van de voorgelegde structuurschets kan de kwaliteit van de publieke ruimte verder vergroot worden. De hierbij voorgestelde wijklus kan de scholen en de woonwijken met elkaar verbinden, de verkeersveiligheid verhogen en het dorpsgevoel versterken door de rust langs deze nieuwe verbindende trage weg.

De beleidslijnen uitgezet door de Vlaamse en Provinciale overheid werden geïmplementeerd. Hierbij werden de strategische principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vooropgesteld waarbij onder meer de open ruimte structureel wordt beschermd door de vraag naar bijkomende woningen te voorzien in sterke levendige kernen. Het plan werd opgemaakt rond de principes van duurzame ontwikkeling waarbij bijkomende ontwikkeling enkel mogelijk wordt in de nabijheid van voorzieningen, publiek toegankelijk groen en hoogwaardig openbaar vervoer.

Naast de bekendmaking via de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad en aanplakking, zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden, waarbij de bevolking de mogelijkheid wordt geboden om opmerkingen door te geven die zullen opgenomen worden in het afwegingskader bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.

Opmerkingen van fractie Hove Beweegt

Het groen-linkse gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche (HB) kwam op de laatste gemeenteraad van november met een amendement af : “De visienota van het vlekkenplan biedt een heldere beschrijving van de huidige ruimtelijke situatie in onze gemeente. Die beschrijving gebeurt aan de hand van de afbakening van drie grote zones : het kerngebied, de woonwijken aan de rand van het kerngebied en de perifere woonwijken. Die zones worden niet alleen typologisch afgebakend volgens de principes van kernversterking en verdichting, maar ook qua gewenste ruimtelijke mogelijkheden in de toekomst. We onderschrijven die aanpak, maar de vertaling van die principes moet in lijn blijven met de woonontwikkelingen die in de zeer nabije toekomst op ons afkomen, zoals de vergrijzing en de nood aan betaalbaar wonen. Daarom vinden we het jammer dat we voor de woonwijken aan de rand van het kerngebied en voor de perifere woonwijken lezen dat ‘kavels enkel opgedeeld kunnen worden als ze duidelijk groter zijn dan die in de omgeving en de opdeling ervoor zorgt dat ze meer conform de normale perceelgrootte in de omgeving worden en conform de kavelbreedte langs bestaande wegenis in de omgeving’ (pagina 135 en 137). De laatste elementen van dit voorstel kunnen we onderschrijven. Het gaat er dan om dat de ontwikkeling zich dient te conformeren aan de beeldkwaliteit van de wijken. Maar het lijkt ons in het licht van de toenemende vergrijzing en de quasi-onbetaalbaarheid van het Hovese vastgoed voor jonge gezinnen niet opportuun om enkel dynamische woonmogelijkheden toe te laten in het kerngebied en de beide andere zones steriel (zones aan de rand van het kerngebied) tot zeer steriel (perifere zones) te behandelen. We stellen voor om in die zones zeker ook de mogelijkheid van meergezinswoningen, co-housing, kangoeroe-wonen en alternatievere woonvormen in te bouwen. Dat kunnen we in eerste instantie doen door ook voor kavels met een ‘normale grootte’ in deze zones een opdeling toe te laten. Daarom stellen we voor om de bovenstaande tekst op pagina 135 en 137 aan te passen als volgt : ‘Om tegemoet te komen aan de tendensen van de vergrijzing en de nood aan betaalbaar wonen kunnen kavels opgedeeld worden als de opdeling ervoor zorgt dat ze conform blijven aan de typische beeldkwaliteit van de wijk’. We schrappen dus vooral het gedeelte ‘kavels kunnen enkel opgedeeld worden als ze duidelijk groter zijn dan die in de omgeving’ en focussen op de mogelijkheid om voor alle inwoners in deze wijken flexibele en dynamische woonvormen te creëren zonder de eigenheid van de wijk in het gedrang te brengen. Die woonvormen moeten ervoor zorgen dat de keuze van de volgende generaties (bijvoorbeeld de kinderen van deze inwoners) om in Hove te blijven wonen niet bij voorbaat gehypothekeerd wordt. We onderschrijven het advies van de Gecoro dat er een beeldkwaliteitsplan zou moeten worden toegevoegd aan deze visienota, als drager en aftoetsingskader voor de ruimtelijke planning. Ons vorige punt onderschrijft het belang daarvan. Eigenlijk vraagt de Gecoro dat Buur dit nog zou moeten toevoegen aan het rapport. In artikel 3 van het goed te keuren besluit lezen we dat ‘het verder verfijnen van het beeldkwaliteitsplan’ mee moet worden opgenomen in het meerjarenplan en in de komende vijf jaren verder moet worden uitgewerkt. We zouden willen oproepen om meteen een concrete timing en een duidelijk omschreven budget te koppelen aan die actie. We denken dat we geen vijf jaar meer kunnen/moeten wachten op een uitgewerkte beeldkwaliteitsstudie. Eind 2020 zou dat plan klaar moeten zijn en meer dan 25.000 EUR hoeven we daarvoor normaal gezien niet uit te geven.”

Schepen voor Ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) stelde : “We wensen tegemoet te komen aan deze tendensen. Het kantelen van de beeldkwaliteit geeft geen vervaging van de beeldkwaliteit tot gevolg. We hebben van de strategische sites kennis genomen. De Ideale Woning gaat Coveliers-zuid niet ontwikkelen. Ze vragen dan wel om die investering te compenseren. Voor Lege Veldkant Zuid vraagt AG Vespa een onderhoud met het schepencollege.”

Vandendriessche : “We denken aan de notariswoning in de Kapelstraat, de gewezen chocoladefabriek in het centrum, de parkgebieden bewaren.”

Luc Vuylsteke de Laps : “Wat betreft de chocoladefabriek : de klassering van één boom bepaalt er de omgeving. Het pand staat reeds meer dan één jaar te koop.”

Na nog enkele bedenkingen stemde de gemeenteraad met het plan in . Raadslid Jo Ampe nam geen deel aan de stemming.

Voorstel van beslissing : de gemeenteraad keurt het masterplan ‘Visienota vlekkenplan Hove’, zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingsvisie vlekkenplan’ en de ‘Structuurschets’ met het daarin beschreven netwerk van groene verbindingen en plekjes en centraliteiten, goed.

De gemeenteraad stemt er mee in dat ten bate van het realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit volgende acties worden opgenomen in de meerjarenplanning en in de komende vijf jaar worden uitgewerkt zoals beschreven in de visienota :

  1. Het uitwerken van een beleid voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling.
  2. Het opstarten van een traject en verder onderzoeken van de strategische sites op ruimtelijk, planologisch en financieel vlak om op een kwalitatieve manier het bindend sociaal objectief te realiseren.
  3. Het ondersteunen van de gemeentelijke administratie met externe expertise.
  4. Het uitwerken van kleine ingrepen in de publieke ruimte om de wijken te versterken en te ontwikkelen.

Foto’s © Gazet van Hove.