Gemeenteraad Hove keurt pak belastingreglementen goed

Op de laatste gemeenteraad van 2019 stonden er een groot aantal belastingreglementen op de agenda. Ze werden steeds unaniem goedgekeurd. Het zijn meestal hernemingen uit het verleden, aanpassingen, samenvoegingen. De tarieven blijven hetzelfde.

Belasting verwaarloosde woningen en gebouwen 2020-2025

De verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente dient voorkomen en bestreden te worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025  een belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Het tarief bedraagt voor een verwaarloosde woning en een verwaarloosd gebouw 1.500 EUR per termijn van 12 maanden.

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten 2020-2025 

Het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten in alle brievenbussen of op de openbare weg is nadelig voor het milieu en zorgt voor een verhoogde kost van onder meer het afhalen en verwerken van afval. Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. De tarieven bedragen : 70 EUR per bedeling tot en met 200 gram per stuk, 170 euro  per bedeling boven 200 gram per stuk. De belasting is verschuldigd telkenmale er een verspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt.

Belastingreglement op lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op het openen van grafkelders en op begravingen, asverstrooiingen, bijzettingen in het columbarium en begravingen van de as op het urnenveld op de begraafplaatsen van de gemeente van personen vreemd aan de gemeente. De tarieven bedragen: 30 EUR voor het openen van grafkelders waarvoor steeds de tussenkomst van de gemeentediensten nodig is, 125 EUR per begraving, asverstrooiing of bijzetting in het columbarium voor personen vanaf 12 jaar oud en 65 EUR per begraving, asverstrooiing of bijzetting in het columbarium voor personen beneden de 12 jaar oud.

Belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 2020-2025

De gemeenten staan in voor het afleveren vaan de vergunningen voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het staat iedere gemeente vrij om het verlenen van taxivergunningen op haar grondgebied te belasten. De tarieven bedragen per jaar voor: voertuigen met een exploitatievergunning voor taxi’s: 360 EUR (zoals geïndexeerd) per voertuig vermeld in de akte van de exploitatievergunning, 450 EUR (zoals geïndexeerd) per voertuig vermeld in de akte van de vergunning, wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg, 75 EUR (zoals geïndexeerd) bijkomende heffing  per voertuig uitgerust met radiotelefonie vermeld in de akte van de exploitatievergunning, voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg. Voor voertuigen met een vergunning voor voertuigenverhuur met bestuurder: het bedrag zoals vermeld in artikel 8 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en bijhorend besluit van de Vlaamse regering, eventueel verhoogd met 250 EUR indien het voertuig tevens dienst doet als taxi.

Belasting op tweede verblijven 2020-2025

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting gevestigd op de tweede verblijven. De belasting wordt vastgesteld op 1.500 EUR per tweede verblijf.

Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen 2020-2025

Het omgevingsvergunningsdecreet laat toe dat financiële lasten worden opgelegd aan de aanvragen van een omgevingsvergunning. Het aanleggen van parkeerplaatsen wordt vaak gekoppeld aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Als de aanleg van parkeerplaatsen niet mogelijk is, kan een compenserende belasting geheven worden. Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en/of bestemmingswijzigingen aan bestaande gebouwen. De belasting wordt vastgesteld op 3.750 EUR per eerste ontbrekende, niet aangelegde of opgeheven parkeerplaats. De belasting wordt vastgesteld op 5.500 EUR per tweede en volgende ontbrekende, niet aangelegde parkeerplaats. De belasting is eenmalig.

Belasting op waardevermeerdering van onroerend goed naar aanleiding van een bestemmingswijziging in het kader van de ruimtelijke ordening 2020-2025

Door het invoeren van deze gemeentebelasting komen de waardevermeerderingen op een onroerend goed die ontstaan ingevolge een initiatief van de overheid tot vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan niet uitsluitend ten goede van de eigenaar van het perceel, maar ook van de gemeente op wiens grondgebied het onroerend goed is gelegen.

Er wordt een eenmalige belasting ingevoerd op de waardevermeerdering die ontstaat bij één van de hierna vermelde gebeurtenissen: 1) de inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij voor het betrokken perceel, gelegen op het grondgebied van Hove, een bestemmingswijziging wordt goedgekeurd. Voor percelen die slechts gedeeltelijk op de gemeente Hove zijn gelegen, wordt de belasting vastgesteld in verhouding van het gedeelte van het perceel dat op het grondgebied van de gemeente is gelegen tot de totale oppervlakte van het perceel en 2) het afleveren van een omgevingsvergunning waarin wordt afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg overeenkomstig artikel 4.4.9/1 VCRO. De belasting bedraagt 20 procent van de aldus berekende waardevermeerdering.

Belasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest 2020-2025

Met deze belasting wil het bestuur de woonkwaliteit van huurders bewaken. Er wordt voor de jaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op huurwoningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest, overeenkomstig de verordening conformiteitsattesten en het reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest. Zolang de huurwoning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de heffing verschuldigd. De belasting bedraagt 500 EUR per wooneenheid. Indien de eigenaar-verhuurder na een periode van twaalf maanden niet beschikt over een geldig  conformiteitsattest bedraagt de belasting 1.000 EUR per wooneenheid. Indien de eigenaar-verhuurder na een vierentwintig maanden niet beschikt over een geldig  conformiteits-attest bedraagt de belasting 1.500 EUR per wooneenheid.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2020-2025

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting wordt vastgesteld op 7,5 procent van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2020-2025

Voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 878 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

 

 

Delegatie aan het college voor het bepalen het tarief en wijze van inning van retributies 2020-2025

Om een vlotte werking mogelijk te maken is het aangewezen om deze bevoegdheid tot het vaststellen van het tarief en de wijze van inning te delegeren aan het college voor de retributies die afhankelijk zijn van veranderende omstandigheden waarop moet kunnen worden ingespeeld. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het heffen van de retributies en het vaststellen van de tarieven voor de diensten en producten verleend door de gemeentelijke basisschool en kunstacademie en de diensten en producten verleend door de dienst Vrije Tijd zijnde de afdelingen jeugd, sport, bibliotheek en cultuur. De tarieven dienen steeds redelijk en in verhouding te zijn tot de dienstverlening of het product. Het college kan, mits grondige motivering, vrijstellingen of verminderingen toekennen in de retributies, zolang deze steeds gebaseerd is op een objectieve criteria.

Retributie milieu- en afvalbeleid 2020-2025

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de volgende retributies vast te leggen : het ter beschikking stellen van recipiënten op het recyclagepark, het ophalen van grof huisvuil, het GFT+ en huisvuil, het ophalen van snoeiafval, PMD-zakken en het aanbieden van huisvuil in een ondergrondse container.

Retributie op de afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties 2020-2025

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de retributie op de afgifte van administratieve stukken (afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen, afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten aan niet-Belgen, afgifte van elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken aan niet-Belgen, afgifte van  kids-ID aan Belgische en aan niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar, afgifte van  attest van immatriculatie, afgifte van een identiteitsbewijs aan niet-Belgische kinderen -12 jaar, afgifte van paspoorten aan Belgen afgifte van reistitels voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen, afgifte van een trouwboekje, afgifte van een eenzijdige verklaring van de beëindiging van de wettelijke samenwoning, afgifte van rijbewijzen) en het leveren van administratieve prestaties (afgifte van een conformiteitsattest, het maken van fotokopieën en inscannen van documenten, de legalisatie van handtekeningen en de wettiging van kopies, jaarabonnement agenda en verslag gemeenteraad, uittreksel uit het plannenregister of vergunningenregister, inlichtingenformulier vastgoedinformatie, opzoekings-werk, voornaamswijziging, verzendingskosten) goed te keuren.

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020-2025

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Retributie op het uitvoeren van werken voor derden 2020-2025

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven voor het uitvoeren van werken op verzoek van derden.

Reglement voor verhuur van zalen en ontlening van materialen van het lokaal bestuur Hove

Dit reglement regelt de terbeschikkingstelling van zalen en de ontlening van materialen van het lokaal bestuur van Hove.

Retributie op standplaatsen 2020-2025

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op standplaatsen die zich bevinden op het grondgebied van de gemeente Hove. Voor standplaatsen op de openbare weg voor kermissen : 2 EUR per m2 en per week voor inrichtingen vanaf 50 m2 en 5 EUR per m2 en per week voor inrichtingen vanaf minder dan 50 m2, voor de standplaatsen op de openbare weg buiten de kermissen zoals voor frietkramen en andere inrichtingen, zonder onderscheid van aard van de aangeboden koopwaar : een plaatsrecht van 0,5 EUR per m2 en per dag met een maximum van 2,50 EUR per m2 per week.

 

Belasting op reclame door middel van een luidspreker 2020–2025

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting geheven op reclame door middel van een luidspreker dat plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Hove. Dit recht is bepaald op 25 EUR per dag toelating en per gebruikt voertuig of apparaat.

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Belasting op parkeren in de blauwe zone 2020-2025

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg, waar parkeren is toegestaan en waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.

Belasting op hinderlijke bedrijven 2020-2025

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op het openen van hinderlijke inrichtingen, alsmede op de daaraan gebrachte veranderingen, wanneer daarvoor een nieuwe vergunning vereist is. De tarieven bedragen 125 EUR voor de inrichtingen van klasse 1 en 25 EUR voor de inrichtingen van klasse 2.

Belasting op tapperijen 2020-2025

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting geheven op tapperijen die zich bevinden op het grondgebied van de gemeente Hove.

 

Belasting op aanplakborden 2020-2025

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting geheven op de aanplakborden die zich bevinden op het grondgebied van de gemeente Hove. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 25 EUR per vierkante meter van het bord. Elk deel van een vierkante meter wordt gezien als een volledige vierkante meter.

Belasting op niet-afkoppelen van afval- en regenwater 2020-2025

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting geheven op het niet-afkoppelen van afval- en regenwater bij bestaande woningen gelegen in de door de gemeente vastgelegde afkoppelingsprojecten.  De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.500 EUR per jaar, verrekenbaar per maand (125 EUR per maand).

Belasting op ambulante handel 2020-2025

Voor het aanslagjaar 2020-2025 wordt een belasting geheven op ambulante handel op het grondgebied van de gemeente Hove. De belasting wordt vastgesteld op : voor de ambulante activiteiten zonder het gebruik van een voertuig met eigen beweegkracht : 0,50 EUR/dag of 25 EUR/jaar. Voor de ambulante activiteiten met gebruik van een voertuig met eigen beweegkracht : 2,50 EUR/dag of 75 EUR/jaar. Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volledige dag.

Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 2020-2025

Voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelegen op het grondgebied van Hove. De openingsbelasting is vastgesteld op 6.000 EUR en verschuldigd bij elke opening of wijziging van uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500 EUR per nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Zij zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum is van de economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar.

Meer info over al deze punten : Suzy Mariën (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 31 (kantooruren), e-mail : suzy.marien@hove.be .

Foto’s © Gazet van Hove .