Discussie rond ontsluiting nieuwe woonwijk door gebied Jos Coveliersstraat Zuid

Jos Coveliersstraat : binnenkort drukke doorgangstraat ?

Er is al geruime tijd discussie rond de mogelijke ontsluiting van de toekomstige woonwijk Jos Coveliersstraat noord langsheen de Jos Coveliersstraat zuid. Zakelijke en private belangen (mooi groen uitzicht) botsen er met elkaar. Op de laatste gemeenteraad kwam het weer ter sprake.

Raadslid Dave Van den Bergh (pH7) opende de debatten rond dit dossier : “Er zijn meerdere ontsluitingsmogelijkheden voor het project Jos Coveliersstraat Noord bekeken. Een mogelijk scenario blijkt via het woonuitbreidingsgebied Jos Coveliersstraat Zuid te lopen. Indien dit een optie zou zijn, hoe gaat het bestuur dan garanderen dat dit geen vrijgeleide is voor het bebouwen van dit woonuitbreidingsgebied ? Kan het bestuur duidelijkheid geven omtrent het project Jos Covelierstraat Noord en een eventuele ontsluiting van dit gebied via de Covelierstraat Zuid en doorheen het open landschap naar het rond punt ? Voorstel van beslissing : de gemeenteraad engageert zich om :

  1. Het ganse woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Jos Covelierstraat te vrijwaren van een doorgangsweg doorheen het open landschap naar het rond punt teneinde het open landschap met zicht op de molen vanuit het rond punt volledig te vrijwaren.
  2. Jos Covelierstraat Zuid te vrijwaren van bebouwing door een herbestemming indien het bestuur toch een weg zou laten aanleggen langs dit gebied.”
Luc Vuylsteke de Laps

Schepen van ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “Matexi stelt een mobiliteitsbureau aan om de ontsluiting van het project te bestuderen. Als de resultaten er zijn zullen wij deze studie screenen en auditen. Voor de ontsluiting zijn er vier mogelijke pistes : via de Boechoutsesteenweg, de Grensstraat, de Jos Coveliersstraat, de René Verbeecklaan. Deze studie zal uitsluitsel geven over de ontsluiting van dit gebied. Het schepencollege heeft niet de ambitie om Coveliers-zuid te ontwikkelen.”

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto rondpunt Lintsesteenweg.