Verslag digitale Milieuraad Hove, juni 2020

Aanwezigen (digitaal) : 15 leden waren ingelogd op hun computer .

 • Werven Biodiversiteit en Klimaat :
  • Een samenvatting van het overleg en vorderingen van de twee werven werd toegelicht aan de hand van een werktekst en een powerpoint
  • Naast een inleiding waarbij de uitdagingen op internationaal, Europees en Vlaams niveau werd geschetst, werden enkele kerngegevens voor Hove weergegeven.
  • De belangrijkste conclusies :
   • Voor de twee werven : commentaren en/of verfijningen bij de objectieven (lage, medium en hoog uitdagingsniveau) : tegen 10 augustus (actie 1)
   • Voor de twee werven : hebben we alle belangrijkste aandachtspunten mee in de tabel ?: tegen 10 augustus (actie 2)
   • Voor de twee werven : voorstellen van acties voor ieder van de aandachtspunten voor ieder van de uitdagingsniveaus : tegen 10 augustus (actie 3)
   • Klimaat:
    • Situering: de Burgemeesterconvenant voorzag een reductie van 20 % van de CO2 emissies tegen 2020 voor de gemeente. Een inventaris door IGEAN gaf aan dat zonder verdere maatregelen de CO2 waarden voor Hove zouden oplopen met een kleine 4%. De studie voorzag verder een heel aantal maatregelen om deze 25 % reductie te behalen.
    • Belangrijkste korte termijnaanbeveling: status van de CO2 inventaris voor Hove nagaan en een update uitwerken zodat we onze startbasis kennen om verdere stappen te kunnen nemen
   • Biodiversiteit :
    • Situering : Hove ligt deels in binnen en deels in buitengebied met als kroon. In het binnen gebied is er nog heel wat biodiversiteitswaarde op Frijthout en de kasteeldomeinen. In het buitengebied vooral in de Boshoek en het Uilenbos (dat Europese topnatuur herbergt). Hove bezit dus nog heel wat biodiversiteit die wl bedreigd is door versnippering, overdruk en andere bedreigingen
    • Belangrijkste korte termijnaanbeveling: starten met een aantal inventarisaties (bermen, KLEs, …)

 • Een aangepaste versie van de presentatie en de werkteksten inclusief de aanbevelingen van de werkgroepen zullen op een “onedrive” (of gelijkaardig) gepost worden. Aan iedereen wordt gevraagd om de voorstellen in de werknota’s aan te vullen of te becommentariëren tegen 10 augustus (indien mogelijk). Een mail hiervoor volgt (actie 4)
 • De raad stelt voor om “LUCHT verontreiniging” als volgende werf aan te pakken. Een werkgroepje onder leiding van Jordy zal een eerste nota opstellen hiervoor (actie 5)

 • Advies rond bouwproject Dennenlaan :
  • Het uitdunnings- en beplantingsschema werd professioneel en kundig opgesteld. Hierdoor wordt niet verwacht dat er schade zal aangericht worden aan de nu matige kwaliteit van de bebossing, eerder integendeel
  • De raad heeft echter wel duidelijke vragen omtrent het bouwen in waterkwetsbaar gebied en vraagt om voor het parkgebied in zijn geheel een beheer- en toegangkelijksheid plan op te stellen
  • Verder vraagt de raad zich af of de uitbreiding van de bewoning hier overeenkomstig is met het voorgestelde vlekkenplan en roept op voor consistentie in de planning/uitvoering
  • Eeen meer gedetailleerd advies wordt uitgewoerkt tegen begin juli

 

 • Afvalaanvoer op het recyclagepark :
  • IGEAN bezorgde de gemeente een overzchtsrapport met de cijfergegevens van de aangevoerde afvalstoffen op het recyclagepark voor het afgelopen jaar in vergelijking met vorige jaren en andere gemeenten
  • Een vergelijking met Aartselaar en Boechout (vergelijkbare gemeenten wel met meer inwoners) toont aan dat: de Hovenaar het Recyclagepark frequent gebruikt, de aanvoer van groenafval, papier en pmd hoger liggen dan in deze vergelijkingsgemeenten. De aangevoerde hoeveelheden zijn de laatste jaren wel eerder stabiel (de dalende trend na de invoer van het diftar systeem) is dus wat stilgevallen.
  • De tweewekelijkse ophaling die vorig jaar in de zomer werd georganiseerd leidt tot 10-20 % meer opgehaalde fractie maar staat in balans tot een betere hygiëne in deze warme periode
  • De gegevens kunnen echter niet sluitend geïnterpreteerd worden zonder de aanvullende data van de afvalophaling aan huis. Het zou immers best kunnen dat Hovenaren hun afval eerder naar het recyclagepark brengen.

 • Voor de zomerperiode stelt de Raad een aantal activiteiten voorop :
  • Woensdag 1 juli – 19h30 Frijthout (toegang Hove) : hoe planten inventariseren met een App op je GSM: makkelijker dan je denkt en belangrijk om een basisinventaris op te stellen voor de biodiversiteitsplanning
  • Donderdag 30 juli  – 19h30 (gemeentehuis) inventarisatie : KLE en adventieven inventarisatie (per fiets)
  • Donderdag 27 aug. – 19h30 (Kerk) KLE en adventieven inventarisatie (per fiets)
  • Werven :
   • Binnensturen bemerkingen rond de objectieven en actieplannen :
    • Werkgroep Klimaat: medio augustus ?
    • Werkgroep Biodiversiteit: eind augustus ?
   • Lucht: werktekst tegen het einde van de zomer ?
  • Volgende MinaRaad : :dinsdag 29 september (plaats te bevestigen

 • Andere punten:
  • nog even een woordje van dank aan Karen voor haar taak als verslaggeefster tijdens het eerste jaar van de werking van de Raad
  • de werking van de Raad verliep de afgelopen periode niet makkelijk wegens gebrek aan administratieve en technische ondersteuning door gebrek aan personeel. De gemeente is momenteel een aanwervingsprocedure gestart om dit probleem te verhelpen.

 

Met beste groet

Bart Van Couwenberghe, schepen

Hugo Waeterschoot, voorzitter.

Foto’s (c) Gazet van Hove.