Plannen nieuw gemeentehuis Hove krijgen vorm

Op de laatste gemeenteraad van Hove – waar enkel de 19 raadsleden aanwezig mochten zijn wegens corona – stelde algemeen directeur (vroegere gemeentesecretaris) Anke Dehuisser een stand van zaken voor rond de uitbouw van het nieuwe Hovese gemeentehuis. Dit gebouw komt achteraan het huidige gemeentehuis in het gemeentepark.

Het gemeentebestuur stelde een traject op samen met de administratie. Alle diensten zullen verhuizen behalve de Sporthal, het Dienstencentrum, de Rodenbachschool, het BKO en de bibliotheek. Er komt dus een centralisatie van alle Hovese gemeentediensten. Er wordt een globaal plan gemaakt over de site met ook een hertekening van de gebouwen die komen leeg te staan. Het klantvriendelijk onthaal wordt behouden. De digitale dienstverlening kan nog worden uitgebreid. Over de openingsuren denkt men na : zowel vrije inloop als op afspraak. Met de corona-toestanden zijn er reeds vele klanten op afspraak ontvangen. Hierover kwamen enkel positieve reacties.

Wie is betrokken partij ? Het College van Burgemeester en Schepenen, de ambtenaren zitten in een werkgroep (projectgroep); dit zijn Luc Van Russelt, Davy Verbeeck, Suzy Mariën, Hanne Hernalsteen, Kurt Vereycken, Anke Dehuisser en Dirk Schepers samen met de architecten. Zij zullen hun ontwerp voorleggen aan het College. Het College bepaalt de voorwaarden die moeten worden voldaan. Regelmatige vergaderingen van de projectgroep. Hierover maakt men verslagen. Het College zal terugkoppelen aan de gemeenteraad. Een eerste communicatie hierover ging reeds naar de ambtenaren via het nieuwe e-mailadres onsnieuwkot@hove.be .

Voorwaarden nieuwe gemeentehuis :

 • Fysiek onthaal
 • Een snel-balie aanwezig
 • PC beschikbaar voor zaken die men zelf kan regelen of documenten op te vragen
 • Een duidelijk leesbaar interieur
 • Kunstwerken tentoonstellen = reclame voor Kunstacademie
 • Front-office : bevolking, technische dienst. Afgesloten gespreksruimtes voor dossierbehandeling (privacy) op gelijkvloers
 • Thuiswerk verder integreren in de organisatie. Flex-plekken in back-office.
 • Sta-tafels voor kort overleg. Vergaderzalen (ontvangsten). Ook buiten-werkplek.
 • Diensthoofden zitten tussen de collega’s. Diensten slim klusteren voor betere samenwerking.
 • Werkruimten voor het schepencollege
 • Noodzakelijk : een refter. Nu zitten vele collega’s samen te eten in het park.
 • Een huisbibliotheek voor archief en documentatie.
 • Ceremonieel : huwelijken en ontvangsten op het gelijkvloers
 • Toiletten, technische ruimtes, EHBO, serverlokaal of in the cloud werken ?
 • Het groene karakter van de omgeving weerspiegelen in het gebouw.
 • Anderen moeten hun diensten ook kunnen aanbieden in het gemeentehuis (zitdagen ziekenfondsen).

Vragen van raadsleden

Raadslid David Van den Bergh (PH7) vroeg naar het budget en de tijdstip van realisatie van het complex ? Kan men de burgers ook betrekken in het project als gebruikers ? Driemaandelijkse verslaggeving in de gemeenteraad ? Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde hierop : “eind vorig jaar is er een meerjarenplanning gegeven. Tegen eind 2020 willen we een realistische inschatting hebben van het geheel. Eerst willen we de project- en de stuurgroep hun werk laten doen. Uw voorstel is interessant. We zullen dit nog even intern bespreken. We moeten ook verantwoordelijkheid dragen voor de financiën. De raadszaal zal kunnen opgedeeld worden. Ook toegankelijk voor iedereen (minder-validen).”

Op het einde van dit punt ontstond er nog wat verwarring want de oppositie wenste zich te onthouden terwijl het een opsomming was van de stand van zaken, een gewone kennisname waarover men niet dient te stemmen.

Foto’s © Gazet van Hove.