Vlaamsgezind en radicaal-links

Meervoud, schrijft fris en raak

De Vlaamse beweging is een huis met vele kamers. Sommigen denken dat deze kamers meestal uitgeven op de rechtse flank, niets is minder waar. Er zitten ook kamers bij die fors uitgeven op links. Eén hiervan is de Vlaams-Socialistische Beweging.

In de Vlaamse Beweging is er in 1983 reeds sprake van een eerste Vlaams Republikeinse Socialistische Beweging. Zij kwamen meestal van de links-flamingantische Werkgroep Arbeid, een afscheuring van het rechtse Were Di. De VRSB vond haar ideologische omkadering grotendeels bij de Ier James Connolly die een links georiënteerde en gewapend nationalistische strijd had gevoerd tegen de Britten en in 1916 door hen ‘tegen de muur werd gezet’.

De beweging was ook actief tegen het Egmontpact en gaf verschillende brochures uit : Arbeid (1972-1979), later De Wesp en Meervoud (1975-1980). Sinds 1992 verschijnt Meervoud opnieuw als onafhankelijk maandblad.

De tweede V-SB

Johan Bosman, steeds actief als VSB-voortrekker

Een nieuwe Vlaams-Socialistische Beweging werd in juli 2007 op initiatief van Martijn Cielen opgericht. De beweging ziet Vlaamse en sociale strijd als één geheel, en streeft volgens haar beginselverklaring naar een socialistische maatschappij in een onafhankelijk Vlaanderen, dat zowel het Vlaams Gewest als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet omvatten. Johan Bosman uit Melle, tevens plaatselijk N-VA-bestuurslid, is de voortrekker van de huidige V-SB. Men kan zich afvragen wat zo’n man die zichzelf ‘marxist’ noemt, gaat doen bij een Vlaams conservatief-liberale partij ? De ‘politieke wonderen’ zijn de wereld duidelijk nog niet uit … en in iedere partij lopen er dus een aantal ‘exotische vogels’ rond.

De V-SB is een kleine maar zeer militante beweging. Ze duiken geregeld op waar er linkse manifestaties doorgaan. De V-SB heeft contacten met ideologisch gelijkgezinde bewegingen in West-Europa (Baskenland, Catalonië, Ierland, Wales, Bretagne, Wallonië, enz…).

Vlag VSB

Beginselverklaring van de Vlaams-Socialistische Beweging (uit 2009)

1. De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) streeft naar het realiseren van een socialistische samenleving met gelijke kansen, rechten en plichten voor al zijn inwoners in een onafhankelijk Vlaanderen, los van alle antidemocratische en kapitalistische supranationale structuren maar in samenwerking en solidariteit met andere vrijheidsminnende volkeren en staten.

2. Als socialistische organisatie is de V-SB de mening toegedaan dat het huidige kapitalistische bestel enkel de belangen van een kleine bovenlaag dient maar geenszins die van de werkende bevolking, voor dewelke het daarentegen een continue bedreiging van de levensomstandigheden betekent. Voor de problemen die zich zowel op sociaal als op ecologisch vlak aandienen, ziet de V-SB de enige oplossing in de vervanging van dit bestel door een maatschappijvorm waarin solidariteit en het democratische beslissingsrecht over samenleving en economie de basisbeginselen vormen en waarin de volkssoevereiniteit hersteld en verstevigd wordt.

3. De V-SB beschouwt België als een constructie die louter ten dienste staat van het Belgisch en mondiaal grootkapitaal, en die daarbij de vrije zelfbeschikking en zelfontplooiing van de volkeren die zich op haar territorium bevinden, hindert. Verder meent de V-SB dat de overgang naar een socialistisch bestel slechts kan plaatsvinden met oog voor de nationale context. Daarom streeft naar de oprichting van een nieuwe, socialistische staat, die het grondgebied van het huidige Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest beslaat.

Vlaams-Baskische solidariteit

4. In het kader van het reeds vermelde geloof in de noodzaak van volkssoevereiniteit, zal de V-SB zich kanten tegen iedere poging om die te verminderen of te vernietigen door het creëren van antidemocratische supranationale structuren. Dit betekent evenwel niet dat de V-SB gelooft in de haalbaarheid van een socialistisch Vlaanderen als geïsoleerd paradijselijk eilandje; zij gelooft wel degelijk in de wenselijkheid en noodzaak van internationale samenwerkingsverbanden, en steunt dan ook volkeren en bewegingen in het buitenland die gelijkaardige doelen voorstaan. In dat kader verzet de V-SB zich ook tegen die vormen en uitingen van Vlaams-nationalisme die zich afzetten tegen het Waalse volk, en bewegingen die zich louter op het Vlaamse onafhankelijksstreven beroepen om zich te ontdoen van iedere vorm van solidariteit met onze zuiderburen.

5. Als Vlaming beschouwt de V-SB eenieder die in het beoogde grondgebied van de toekomstige Vlaamse staat woont, zonder onderscheid van afkomst, geslacht, geloof, moedertaal, seksuele geaardheid of andere niet terzake doende criteria. Binnen de Vlaamse staat moeten de culturele rechten van minderheidsgroepen gevrijwaard worden. Dit kan evenwel geen aanleiding vormen voor het aanmoedigen van het ontstaan en de bestendiging van parallelle samenlevingen die een desintegrerende functie kunnen hebben op het sociale weefsel.

Vlag Prideleeuw Zelfklever Vlaanderentegeracisme

verdere info over de V-SB => www.v-sb.net .

Foto’s (c) Gazet van Hove.