Naar vervroegde verkiezingen en… een onbestuurbare staat ?

COMMENTAAR –  www.doorbraak.be – door Jules Gheude .

De huidige Vivaldi-coalitie, een zevenkoppige hydra, blijft blijk geven van inconsistenties en extreme kwetsbaarheid, wat sommige waarnemers ertoe aanzet serieus te denken aan vervroegde verkiezingen.

De twee politieke crises die het land sinds 2010 heeft doorgemaakt, hebben aangetoond dat het steeds moeilijker wordt om een federale regering te vormen. Voormalig CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy had zijn partij gewaarschuwd voor het enorme risico deel te nemen aan een regering zonder de N-VA.

De jongste politieke peiling, uitgevoerd door De Standaard en de VRT, toont duidelijk aan dat hij gelijk had : de ooit almachtige Vlaamse christen-democraten staan nu onderaan in Vlaanderen, met 8,7% van de stemintenties, wat heeft geleid tot het ontslag van partijvoorzitter Joachim Coens. Oud-partijvoorzitter Wouter Beke heeft zopas ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering.

Wouter Beke nam ontslag

Volksraadpleging

Indien vervroegde verkiezingen zouden plaatsvinden, zou Vlaanderen uitkomen op een score van 45,3% voor de twee pro-onafhankelijkheidspartijen (Vlaams Belang met 22,9% en de N-VA met 22,4%). De CD&V kan alleen opnieuw kleur bekennen als zij de strategie van communitaristisch radicalisme hervat, die decennialang haar handelsmerk was en die via opeenvolgende institutionele hervormingen leidde tot de geleidelijke ontmanteling van de staat en de bevestiging van de Vlaamse natie. Veel mensen in de partij denken nog nostalgisch aan het kartel met de N-VA…

geschiedenis

Het programma van de Vivaldi-coalitie omvat de voorbereiding van een 7e staatshervorming voor 2024. De ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) zijn belast met deze taak. Maar die staat nog in de kinderschoenen, met een raadpleging die de burgers in staat moet stellen hun mening te geven. Dit alles is nauwelijks serieus te nemen, wanneer men weet hoe ingewikkeld het institutionele debat is vanwege de vele implicaties die het met zich meebrengt en die de gemiddelde burger ontgaan. Zelfs grondwetsdeskundigen vinden het soms moeilijk te begrijpen !

Dialoog van doven

Mocht het schip “Vivaldi” voortijdig stranden, dan ligt het voor de hand dat de samenstelling van een nieuwe regeringsploeg een kwestie van de kwadratuur van de cirkel zou zijn. De Franstalige gemeenschap houdt hardnekkig vast aan het federale systeem, dat voor Vlaanderen al lang achterhaald is. Vlaanderen ziet zichzelf niet langer als een federale entiteit, maar als een natie. Bovendien is zij niet langer van plan financiële solidariteit te betonen met Wallonië, waar de herstelplannen al meer dan twintig jaar op niets zijn uitgelopen. Door middel van het confederalisme wil het dus ondubbelzinnig de kleren van een soevereine staat aantrekken.

In een dergelijke context kunnen politieke discussies om een nieuwe staatshervorming tot stand te brengen alleen maar uitmonden in een dialoog van doven. In 2007 verklaarde wijlen Xavier Mabille, voorzitter van de CRISP, dat ‘de hypothese van een gespleten staat in geen geval mag worden uitgesloten’ (voorwoord van mijn boek ‘L’incurable mal belge sous le scalpel de François Perin’ – Editions Mols).

Overleven door Frankrijk

De voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, zou er goed aan doen zijn Belgische oogkleppen af te doen en over deze zin na te denken. Temeer daar Jean Gol, wiens naam het Centrum voor Partijstudies trots draagt, ervan overtuigd was dat België onverbiddelijk op uitsterven afstevende en dat hij ‘een waardig, redelijk en ordelijk Franstalig antwoord om te overleven’ voorbereidde (handgeschreven nota gericht aan François Perin op 14 maart 1983). En ik weet, omdat ik er in die tijd vaak met hem over gesproken heb, dat dit overlevingsantwoord in Frankrijk te vinden was.
Wat jammer dat Jean Gol ons voortijdig verliet in 1995 ! Want het politieke debat is verloren voor de éénogigen. Zoals H.G. Wells terecht zei : ‘Heb de moed om de realiteit onder ogen te zien. Alleen dan kan er iets gedaan worden.’

JULES GHEUDE

Jules Gheude is oud-medewerker en biograaf van François Perin en bezielt de Gewif (Groupe d’Etudes pour la Wallonie intégrée à la France).

Foto’s (c) Gazet van Hove.