Hove : Besluiten van het College van burgemeester en schepenen, 13 juni 2022

Gemeente Hove

Zitting van maandag 13 juni 2022

In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A – 2540 Hove

het CBS van Hove

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Het college van burgemeester en schepenen deelt aan de voorzitter de agendapunten voor de volgende gemeenteraad mee.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het agendapunt m.b.t. de jaarrekening en jaarverslag ILV Zora Werkt te agenderen.

Het college van burgemeester en schepenen legt de goedkeuring van de jaarrekening en het activiteitenverslag 2021 van Streekvereniging Zuidrand voor aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen legt het jaarverslag en resultaat 2021 van de sportregio midden-provincie voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen legt de aanpassing van inschrijvingsgelden voor de lessenreeks sport voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de personeelsformatie van de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2022-2023.

Het college van burgemeester en schepenen gaf goedkeuring aan de vakantie- en verlofdagen voor de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2022-2023.

Het college van burgemeester en schepenen legt de verlofdagen en pedagogische studiedagen voor de schooljaren 2022-2023 tot 2024-2025 voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor plaatsen van een regenwaterput.

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor het isoleren van de gevels, het afwerken met crepi en het regulariseren van gevelopeningen.

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor verbouwen van de woning en aanpassen van de verhardingen.

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor slopen van de woning.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

Het college keurt de aanpassingswerken ter hoogte van de Donderbrug goed met het oog op een veiliger verkeersafwikkeling aan de F1.

Het college van burgemeester en schepenen legt een datum vast voor het houden van een hoorzitting in het kader van een bezwaarschrift tegen de belasting op leegstand.

Het college van burgemeester en schepenen legt de invoering van een fietsstraat in de Leon Dumortierstraat aan de gemeenteraad voor.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een beslissing van de deputatie.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de planning voor Autovrije Zondag 2022 goed.

De tijdelijke aanstelling van een begeleider BKO met een vervangingsovereenkomst werd goedgekeurd.

Kennisname van het proces-verbaal van de selectieprocedure voor de functie van diensthoofd omgeving expertise milieu A1a-A3a.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van het tuchtonderzoek.

www.hove.be

Foto’s © Gazet van Hove.