Hove : Discussie over bouwplannen in en rond Jos Coveliersstraat

Op de jongste gemeenteraad van april jl. kwam de problematiek van het veelvuldig verkavelen en bouwen in onze gemeente ruim aan bod.

doorgang naar Grensstraat

Tijdens het vragenhalfuurtje kwam er eerst een burger (M.T.) uit de Grensstraat, die al 60 jaar in Hove woont waarvan 30 jaar in de Grensstraat, zijn beklag doen over de verkaveling van een privaat pand aan de Jos Coveliersstraat 131, vlak op de grens met Boechout. De gemeente wenst in het kader hiervan de bestaande private wegenis met openbaar karakter verder uit te rusten tot een volwaardige doorgang.

39 buurtbewoners hebben hierover een lijvig bezwaarschrift ingediend. Het bouwen van drie extra éénsgezins-woningen op 1.800 m2 is niet verantwoord. Veel bomen zullen hierdoor sneuvelen. De straat moet een riolering aanleggen, want die ontbreekt nu. De gemeente moet de straat opnemen in het openbaar domein. Ik heb hierover twee vragen : 1°) de Grensstraat behoort tot de oudste straten van de gemeente. Plannen van 1841 bewijzen dit. Het is altijd al een trage weg geweest die gebruikt wordt door veel voetgangers en fietsers/schoolkinderen. In de Grensstraat staan vandaag tien huizen die niet aangesloten zijn op de openbare riolering. Gaat de gemeente nu toestaan dat twee nieuwe huizen wel worden aangesloten en de anderen niet ?

2°) de Grensstraat vormt de grens met Boechout. Is er overleg geweest met Boechout ? In het kader van art. 4 van het Gemeentewegendecreet (zie bijlage).

De gemeente Hove heeft zich verzet tegen de uitbouw van de Aldi in Boechout, waarvan dank. Waarom doet ze dit nu ook niet in het kader van de actie “wild van Hove” ?” aldus inwoner M.T. uit de Grensstraat.

Schepen van ruimtelijke ordening Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “het aspect van het tracé van de trage wegen wordt niet geschonden. De trage weg kan perfect gegarandeerd blijven. Mogelijke verkeersstromen kunnen we verhinderen. Wat de riolering betreft wordt die voorzien voor de nieuwe woningen. Er is een plan van Aquafin om de komende jaren heel de Grensstraat van rioleringen te voorzien. Er is geen overleg met Boechout geweest omdat het traject en de verkaveling volledig op grondgebied van Hove ligt”.

Reguliere gemeenteraad

Hier kwam dit punt terug ter sprake.

Raadslid Dave Van den Bergh (Ph7) wenste te weten “welke noodzaak is er om de straat over te nemen ? Waarom moet alles hier op een drafje ?”. Schepen Luc Vuylsteke antwoordde : “de wegeniswerken zijn voor de ontwikkelaar. Ook de riolen. We zullen wijzigingen voorstellen op basis van de bezwaren. Alles blijft in de wettelijkheid. De reststrook wordt voorzien als een apart lot. We stellen voor om dit op te nemen in de wegenis. Dit wordt overgedragen aan de gemeente. Wat de verkeersproblematiek betreft zullen we er paaltjes plaatsen.”

Geen verbinding met mogelijke verkaveling “Coveliers-noord”

gedeelte Coveliers-noord

Raadslid Van den Bergh wenste ook te weten of “er een luik is met andere mogelijke ontwikkelingen in de buurt ? Waar gaat het met de Coveliersstraat naartoe ?”. Schepen Vuylsteke antwoordde : “er is geen enkele verbinding met een mogelijke ontwikkeling op Coveliers-noord”.

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) vulde aan : “Ik kan voor 100% zeggen dat de opbouw van de Jos Coveliersstraat is gemaakt voor plaatselijk verkeer. De straat is niet zo breed. Er liggen verkeersdrempels en de parkeerstroken zijn geribt.”

Nadien was er nog een bitsige discussie tussen Van den Bergh en Vuylsteke. Uiteindelijk keurde de bestuursmeerderheid dit punt goed, de oppositie stemde tegen. Volgens de groen-linksen van HB “is de mobiliteit niet ideaal” en volgens PH7 “is er angst voor de mobiliteit later”.

******************************************************

Bijlage : Gemeentewegendecreet

Artikel 4. (01/09/2019- …)

Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening gehouden met de volgende principes :
1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;
2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;
4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Hove verzet zich tegen mega-Aldi

Foto’s © Gazet van Hove.