Goed om weten !

‘Gazet van & voor Hove’ verschijnt enkel via een internetuitgave ‘www.gazetvanhove.be’. We behouden het recht om een gedrukte versie uit te brengen in dag-, week- of maandbladvorm.

gvh2013Alle rechten voorbehouden.

Artikels (of gedeelten hiervan) en foto’s die in ‘Gazet van & voor Hove’ verschijnen, mogen worden overgenomen na schriftelijke toestemming van de uitgever met de uitdrukkelijke bronvermelding ‘Gazet van & voor Hove’ en/of ‘www.gazetvanhove.be’.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van informatie verkregen tijdens interviews.

Wij kunnen niet garanderen dat deze webpagina’s en onze uitgaven volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. ‘Gazet van & voor Hove’ behoudt het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de webstek of toegang ervan te ontzeggen.

Alle foto’s en illustraties bevinden zich, tenzij anders vermeld, in het publieke domein of zijn onze eigendom.

‘Gazet van & voor Hove’ neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen opdat de informatie die op haar webstek wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar geeft geen garantie omtrent die accuraatheid.

Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat alle toegang en gebruik van de webstek en haar inhoud op eigen risico zijn. Noch ‘Gazet van & voor Hove’, noch de derde partij die betrokken is bij het scheppen, produceren en voorzien van de webstek kunnen aansprakelijk worden gesteld.

‘Gazet van & voor Hove’ is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, toevallige, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken en/of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op deze webstek.

‘Gazet van & voor Hove’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, stakingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een gedeelte) van de activiteiten van ‘Gazet van & voor Hove’.

‘Gazet van & voor Hove’ zal soms verwijzingen doorvoeren naar andere webstekken die eigendom zijn van of beheerd worden door derde partijen. Bij het gebruiken van deze verwijzingen wordt men verondersteld om de regels met betrekking tot die webstekken te raadplegen en tevens te aanvaarden vooraleer deze webstekken te gebruiken. Men aanvaardt impliciet dat ‘Gazet van & voor Hove’ geen controle heeft over de inhoud van deze webstekken en dus niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die wordt geschapen of gepubliceerd op deze webstekken.

Bij mogelijke geschillen en/of betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Opgemaakt in Hove op 1 december 2012.