Natuurbeheersplan Frijthout goedgekeurd

Op de laatste Hovese gemeenteraad werd een belangrijk natuurdomein voorgesteld.

Voor het Landschapspark Frijthout werd in samenwerking met de provincie Antwerpen een natuurbeheersplan opgemaakt. Dit heeft tot doel de natuur en de biodiversiteit te versterken en te behouden. Per perceel of gelijkaardige zone werden beheerfiches opgemaakt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan het voorliggend natuurbeheersplan.

Bij de aanvang van de opmaak van het inrichtingsplan Landschappark Frijthout werd gestart met de opmaak van een natuurbeheersplan. De belangrijkste waardevolle elementen werden genventariseerd en in kaart gebracht. Gezien de ingrijpende infrastructuurwerken werd beslist de verdere uitwerking uit te stellen naar de eindfase van de inrichting van het landschapspark. Samen met de partners werd het natuurbeheersplan uitgewerkt en werden beheersmaatregelen voorgesteld. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal een definitieve verdeling van onderhoudstaken verder verfijnd en uitgewerkt worden met de verschillende partners (Kempens Landschap, Boomgaardstichting, provinciebestuur Antwerpen, Natuurpunt en de gemeente Hove). Een degelijk onderbouwd natuurbeheersplan, opgemaakt door de deskundigen van het provinciebestuur Antwerpen samen met de partners, is de beste garantie op een degelijke ontwikkeling van het gebied en een aangepast beheer.

De beheervisie benadrukt de ecologische en sociale functie van het gebied. Het inrichtingsplan geeft een overzicht van de gewenste natuurstreefbeelden en diersoorten. Zachte recreatie onder de vorm van wandelen, fietsen en spelen is mogelijk op de daarvoor bestemde paden en aangeduide zones. Door de ligging en goede toegankelijkheid van het landschapspark (wandel- en fietspaden), infoborden en zitbanken kunnen bezoekers maximaal van de natuur genieten. De aanwezigheid van hondenlosloopweiden en een speelzone maakt het landschapspark voor alle doelgroepen toegankelijk. Een aantal keer per jaar zal er actief aan natuur- en milieueducatie worden gedaan.

Beheerdoelstellingen : ontwikkelen en behoud habitatwaardige bossen, ontwikkelen en behoud grasland, ontwikkelen en behoud water, stimuleren van doelsoorten (hazelworm, vleermuizen, vogels), spontane verjonging inheems loofhout stimuleren, invasieve exoten verwijderen, aandeel dood hout verhogen, gevarieerde structuren creren, behoud en ontwikkeling van landschappelijk waardevolle elementen en bescherming fauna.

Dit agendapunt werd unaniem goedgekeurd.

Meer info : Roderik Desmet, gemeentehuis, tel. 03 / 460 33 44, e-mail : roderik.desmet@hove.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.