Budget 2018 wijk-werken Zora

Regio

Eind 2017 werd de interlokale vereniging Zora wijk-werken opgericht (opvolger PWA), waarvan ook Hove lid is. Het is aan de raden (OCMW en gemeente) van de leden om het budget goed te keuren.

2018 is het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging. Mortsel is de beherende gemeente van Zora wijk-werken. De vereniging moet kostendekkend werken. De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de eventuele coördinatiekost en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter uitvoering van haar opdrachten voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende gemeente maakt, wordt vergoed volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité wordt gemaakt. De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor de voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid, … van de vereniging. Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld. Het beheerscomité van 25 januari 2018 heeft de voorliggende begroting voor 2018 vastgesteld.

Raadslid Jos Peeters (CD&V) had enkele opmerkingen : “Het resultaat is goed, 141.000 euro. De beschikbare middelen moeten we goed benutten. Voor 2018 werd er voor 50.000 euro aan cheques uitgeschreven. Hoe gaan we dit halen ? De PWA is in vereffening. Hoe is de huidige status ? We kunnen dit nog niet kennen.”

Incident gesloten.

Uiteindelijk keurden alle raasleden dit punt goed.

Meer info : Rob Van den Audenaerde, tel. 03 / 460 10 83, e-mail : rvda@ocmwhove.be .

Foto’s © Gazet van Hove.