Nieuwe medewerkers gemeente Hove

Thema-audit ‘Instroom medewerkers gemeente Hove’ : rapport opvolging aanbevelingen

Op 5 juli 2017 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport af over de thema-audit ‘Instroom van medewerkers’ bij ons lokaal bestuur. Dit rapport bevatte vier aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald. Al deze aanbevelingen zouden voor 30 juni 2019 gerealiseerd zijn. Jaarlijks volgt Audit Vlaanderen via een steekproef één of meer van die aanbevelingen op. Voor Hove werden er drie aanbevelingen geselecteerd om op te volgen. Daarnaast evalueerde Audit Vlaanderen ook hoe de organisatie zelf de aanbevelingen uit de audit opvolgt. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag met de resultaten van de opvolging aanbevelingen 2019 van ons bestuur.

werkers van de gemeente Hove

De aanbevelingen van Audit Vlaanderen :

  1. Opdat de gemeenteraad, het college en het management zicht krijgen op de risico’s die het behalen van de doelstellingen kunnen bemoeilijken en op de beheersmaatregelen die zijn genomen om deze risico’s te beperken, stelt de gemeente Hove een kader voor interne controle / organisatiebeheersing vast en rapporteert de algemeen directeur minimaal jaarlijks hierover aan de gemeenteraad en het college. Streefdatum : 31 mei 2018 (niet uitgevoerd). Nieuwe streefdatum : 31 december 2020.
  2. Om te vermijden dat nieuwe medewerkers onvoldoende geïnformeerd worden of dat ze onvoldoende feedback over hun functioneren ontvangen, verduidelijkt de gemeente Hove de verantwoordelijkheden met betrekking tot de indiensttreding en begeleiding van nieuwe medewerkers. Streefdatum : 31 mei 2019 (ontwerp). Nieuwe streefdatum : 31 december 2020.
  3. De gemeente Hove waarborgt het principe van de gelijke toegang tot het ambt door steeds een instroomprocedure te organiseren bij het toekennen van arbeidscontracten van bepaalde duur en door te vermijden dat medewerkers die de organisatie zijn binnengekomen via een verkorte procedure de facto contracten van onbepaalde duur verwerven. Streefdatum : 30 juni 2018 (gerealiseerd).

Dit onderwerp kwam uitgebreid aan bod op de jongste Hovese gemeenteraad. Schepen Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) stelde : “Dit verhaal is al even lopend. Vanuit Audit Vlaanderen gaven ze reeds in 2018 een positief verslag. Voor de waarnemend algemeen directeur (Aldi) is het niet makkelijk om alles aan te nemen. Het luik organisatiebeheersing moeten we nu in handen nemen. We moeten nu intensief zoeken voor een beperkte duur voor vervangingen. Ziektes en vervangingen van personeel zijn een probleem. Als we de IGS (Intergemeentelijke Samenwerking) opstarten moeten we zelf alles op orde hebben staan.”

Meer info : Martine Cuyvers, gemeentehuis, tel. 03 / 460 33 35 (kantooruren), e-mail : martine.cuyvers@hove.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.