Eindrapport BUUR voorgesteld voor Ruimtelijke ordening Hove

BUUR is een toonaangevend multidisciplinair team van gepassioneerd stedenbouwkundigen, (ir.) architecten, landschapsarchitecten, ruimtelijk planners en mobiliteitsexperten. BUUR is een acroniem voor ’bureau voor urbanisme‘. Het is tegelijk de uitdrukking van hun geloof in de stad als sociaal netwerk.

Het vorige Hovese gemeentebestuur (2012-2018) engageerde BUUR om een plan over Hove op te maken met voorstellen over de toekomstige Ruimtelijke ordening van de gemeente. Dit plan werd nu voorgelegd aan de inwoners. Er kwamen een 70-tal geïnteresseerden naar de infoavond in Da Capo. Hun advies is ook reeds doorgestuurd naar het Provinciebestuur en staat op de agenda van de komende gemeenteraad op maandag 18 november e.k. De Hovese GECORO kreeg het plan ook reeds onder ogen. Het voorliggende ontwerp van BUUR is een tussenstap in een traject dat gaat naar een Ruimtelijk Beleidsplan voor de gemeente. Men houdt rekening met de levenskwaliteit en het draagvlak van de uitvoering.

Visienota Vlekkenplan Hove

BUUR : context en uitdagingen

 • Periferisering en ontwikkelingsdruk op de gemeente
 • Klimaatverandering
 • Demografie
 • Verkeersdruk en auto-afhankelijkheid
 • Bebouwde oppervlakte neemt steeds toe ten koste van de open ruimte

Demografie : de komende 15 jaar komen er + 100 inwoners bij in Hove. De actieve bevolking daalt met – 500 éénheden. Voornamelijk een vergrijzing van Hove; in 2030 is één vierde van de bevolking plus 65 jaar. Er zijn 120 extra woningen voor huishoudens van 1 à 2 personen nodig. In 2033 zal de bevolking van Hove bestaan uit 2/3 alléénstaanden of koppels zonder kinderen. Dit is een probleem voor grote grondgebonden woningen.

Hove is een groene gemeente (6 km2) met nog veel open ruimte. De levenskwaliteiten van de wijken wenst men te beschermen. Behoud van het groene en de open ruimten. Dus geen verdere verkavelingen.

De onbebouwde kavels liggen aan de Lege Veldkantlaan zuid (deels overstromingsgebied) en aan de Jos Coveliersstraat zuid.

Het Hovese structuurplan is bijna 15 jaar oud. Het Vlekkenplan is opgemaakt door de Hovese GECORO. BUUR heeft het uitgewerkt en deed er bijna 1,5 jaar over. Ondertussen zijn er hierover twee bevolkingsraadplegingen geweest (voldoende opkomst) en kreeg men voldoende input van de inwoners.

Er is in Hove een groene corridor (tennis, begraafplaats, voetbalvelden Hove Sport, weide Cantershof).

De fietslus van de Geelhandlaan en terug voor schoolkinderen.

Geelhandlaan, “de tijd van toen …”

Ambities wonen in Hove :

 • Beeldkwaliteit van de woonwijken behouden
 • Voldoende betaalbare woningen aanbieden (kleinere toegankelijkere centraal gelegen panden)
 • BSO (Bindend Sociaal Objectief) verplicht aantal sociale woningen opgelegd door de Vlaamse Regering. In Hove moeten er zo 60 extra woningen bijkomen.

Het Vlekkenplan is opgemaakt. De meest duurzame plekken staan erin om te ontwikkelen. Het is een gebieds-dekkend plan over heel de gemeente met zoneringen met zones afgebakend voor ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Sturen verdichting naar de juiste locatie
 • Ad hoc besluitvorming in vergunningsverlening tegen gaan
 • Helderheid scheppen voor de eigenaars en de investeerders.

Het Gewestplan wordt niet vervangen door het Vlekkenplan. Het Vlekkenplan formuleert principes. Het verandert nog niets.

weide naast Cantershof

Strategische sites in Hove :

 • Lege Veldkantlaan zuid, ingekleurd als woongebied, één eigenaar. Deze locatie is niet duurzaam om te ontwikkelen (deels overstromingsgebied beek).
 • Coveliersstraat zuid, is woonuitbreidingsgebied. Men kan een ruiloperatie doen, niet bebouwen. Op andere plaatsen wel laten bouwen.

Hier kan men ontwikkelen :

 • Tennisvelden : aan twee zijden Geelhandlaan ontwikkelen, rest blijft parkzone.
 • Coveliersstraat noord : Groot Hoofs Veld, site voor inbreiding. Bebouwing mits voorwaarden opleggen (sociale woningen, doorgang Boechoutsesteenweg)
 • Gronden De Smet Lintsesteenweg : publiek groen, doorgang, ingang school.
 • Veldkant (naast begraafplaats), verder bebouwen.
appartementen naast school

In Actieplan opgenomen

Voorstel BUUR

 • Nood aan kader ruimtebeleid en vergunningsbeleid ontwikkelen
 • Beleidsplan Ruimte Hove opmaken
 • Nood aan visie op open ruimte (Boshoek)
 • Integraal plan openbaar domein opmaken (buurtcentra in wijken)
 • Verder zetten participaties inwoners
 • Actualisatie parkeernorm in Hove
 • Strategische sites zijn nog in ontwikkeling
fietslus voor scholieren

Foto’s © Gazet van Hove.