Dit werd ook besproken op de laatste Hovese gemeenteraad van 2019

Deelnameprijs podiumvoorstellingen dienst Vrije Tijd

Er worden regelmatig podiumvoorstellingen georganiseerd voor diverse doelgroepen op diverse locaties. Daarvoor moet de deelnameprijs door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Sinds 2015 is de ticketprijs in voorverkoop 7 EUR en aan de kassa 10 EUR. Een beperkte prijsstijging en een aanvulling met een ticketprijs voor jongeren is aangewezen. De ticketprijs voor de podiumvoorstellingen van de dienst Vrije Tijd worden vastgelegd als volgt : 10 EUR  in voorverkoop, 12 EUR aan de kassa en 5 EUR voor jongeren tot 26 jaar. Voor kindervoorstellingen wordt de prijs vastgelegd op 2 EUR per ticket per persoon (zowel voor een kind als de begeleidende volwassene).

Belasting op inname openbaar domein 2020-2025

Voor de aanslagjaren 2020-2025 wordt een belasting geheven op de inname van het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Hove. De belasting bedraagt 0,50 EUR per dag en per vierkante meter ingenomen op de openbare weg of op een gedeelte ervan en dit vanaf de inname tot zolang de toestand blijft bestaan.

Prijsbepaling concessies begraafplaats 2020-2025

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie geheven op het verlenen van concessies  of het hernieuwen van concessies voor een termijn van dezelfde duur als die van de oorspronkelijke. Voor de grafconcessies gelden volgende tarieven: voor een grafconcessie voor twee personen : 500 EUR, voor een grafconcessie voor drie personen : 750 EUR, voor een nis voor één urne : 250 EUR, voor een nis voor twee urnen: 500 EUR. Voor het plaatsen van een naamplaatje : 40 EUR.

Retributie voor de terbeschikkingstelling van een speel- en sportkoffer 2020-2025

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een retributie gevestigd op het ontlenen van de speel- en/of sportkoffer. De speelkoffer en/of sportkoffer worden voor maximum vijf dagen ter beschikking gesteld. De tarieven bedragen: voor niet-inwoners van de gemeente :  5 EUR per dag per koffer, voor inwoners van de gemeente: gratis, voor door de gemeente erkende verenigingen: gratis, 25 EUR per dag bij het niet tijdig binnenbrengen van de speelkoffer en/of sportkoffer.

Retributie op aansluiten van elektriciteitskasten 2020-2025

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op het aansluiten van elektriciteitskasten. De retributie wordt vastgesteld op 10 EUR per dag en per aansluiting, inclusief de kosten van elektriciteitsverbruik.

Activeringsheffing 2020-2025

De gemeente acht het wenselijk om potentiële woonlocaties vrij te maken en om grondspeculatie tegen te gaan door realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren in de gemeente. De invoering van een activeringsheffing laat de gemeente toe om de eigenaars van die gronden en kavels daartoe aan te sporen. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen. De heffing wordt vastgesteld op 0,60 EUR per vierkante meter. De minimale aanslag bedraagt  250 EUR per kavel of bouwgrond.

Hulpverleningszone Rand : bijdrage 2020

Voor het dienstjaar 2020 zal een gemeentelijke werkingsbijdrage van 286.838 EUR overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Rand. De investeringsbijdrage bedraagt 91.454 EUR.

Politiezone HEKLA : bijdrage 2020

Voorstel : de gemeentelijke bijdrage 2020 aan politiezone HEKLA voor een bedrag van 878.567 EUR zoals voorzien in het meerjarenplan van het lokaal bestuur Hove wordt goedgekeurd.

 

Leningsovereenkomst AGB Hove : geplande investeringen 2019

Aan het AGB wordt een renteloze lening toegestaan waarbij de terugbetaling (aan de gemeente) gefinancierd wordt met een prijssubsidie (van de gemeente aan het AGB), daardoor kan de investeringsuitgave onmiddellijk gefinancierd worden en zal de afschrijvingslast in het AGB geneutraliseerd worden. De afschrijving en de terugbetaling van de lening moeten dan wel ‘synchroon’ verlopen.

AGB : Prijssubsidie 2019 : herziening factor

Ingevolge een beslissing van de BTW-administratie mag er geen algemene werkingsbijdrage gegeven worden van de gemeente aan het AGB. De werkingsbijdrage wordt vervangen door prijssubsidie. Uit de periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten blijkt dat een aanpassing van de prijssubsidie nodig is.

Reglement conformiteitsattesten

In het kader van een uniform woonbeleid voor de gemeenten aangesloten bij IGEAN heeft IGEAN een voorstel van reglement uitgewerkt betreffende de conformiteitsattesten van huurwoningen. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om dit reglement goed te keuren.

Samenwerkingsovereenkomst ‘nature smart cities’

De gemeente Hove is lid van de Streekvereniging Zuidrand. De Streekvereniging en de Provincie Antwerpen nemen deel aan het Europees Interreg III project Nature Smart Cities,  samen met vele andere partners waaronder universiteiten, grote en kleine steden. Dit onderzoek tracht voorbeeld-stellende projecten uit te voeren in urbane en semi-urbane gebieden met het oog op het ontharden en ver-groenen van de woonomgeving en het verbeteren van de infiltratie van regenwater en het verdringen van de verdroging en opwarming van de woonomgeving. Voor deelname aan dit project zijn er een subsidies voorzien als stimulans en ondersteuning. Voor de gemeente Hove bedraagt dit 60 procent van een maximaal bedrag van 6.000 EUR. Om te kunnen deelnemen dient er een samenwerkingsovereenkomst gesloten geworden tussen het gemeentebestuur en de Streekvereniging Zuidrand. Door deel te nemen aan dit onderzoeksproject zal dit  bijdragen tot een vergroening van de leefomgeving.

Borgstelling voor Aquafin

Aquafin heeft een aantal rioleringswerken gerealiseerd (Lintsesteenweg, Jos Coveliersstraat en Leliestraat) voor een totaalbedrag van 1.811.736,70 EUR. Aquafin wenst hiervoor een financieringsovereenkomst met ING af te sluiten. De aflossingen van deze lening gebeuren met de bijdragen die de inwoners van de gemeente betalen via hun waterfactuur aan Water-Link voor de behandeling van het afvalwater. Voor het (quasi onwaarschijnlijke) geval dat Water-Link deze bijdragen niet meer zou doorstorten naar Aquafin, vraagt Aquafin aan de gemeente om zich borg te stellen om in dit geval de bijdragen rechtstreeks te storten naar Aquafin.

Cultuurraad : subsidiereglement: aanpassing

Jaarlijks worden de subsidies aan de socioculturele verenigingen verdeeld op basis van een subsidiereglement. De berekening gebeurt aan de hand van een activiteitenverslag dat de verenigingen bezorgen.  Vanuit de praktijk is gebleken dat enkele kleine aanpassingen aan het bestaande reglement wenselijk zijn.  De algemene vergadering van de Cultuurraad heeft op 17 oktober 2019 het voorstel goedgekeurd.

JOC Hove : algemene vergadering 19 december 2019

De algemene vergadering van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaat-rechtelijke vorm Jeugdontmoetingscentrum (JOC) Hove vzw zal plaatsvinden op donderdag 19 december 2019. De agenda ervan werd vastgelegd door de raad van bestuur van JOC Hove vzw in de zitting van 7 november 2019 en bevat de volgende agendapunten: budget 2020 en statutaire aangelegenheden: ontslag en aanstelling vertegenwoordigers jongerenwerking (in voorkomend geval). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en het budget 2020 van het JOC goed te keuren.

Cultuurraad : huishoudelijk reglement: aanpassing

Het huidig huishoudelijk reglement van de cultuurraad dateert van 2001. Een aanpassing van de wetgeving en voorzitter, samen met eenvoudiger taalgebruik hebben tot dit nieuwe voorstel geleid. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen gebeurd.

Samenstelling en deontologische code Milieuraad

 

Samenstelling AROS

 

Eerstelijnszone (ELZ) Zuidoostrand Antwerpen (ZORA) : medeoprichting vzw : afgevaardigden

De eerstelijnszone is een geografische omschrijving van een gebied van 75.000 tot 125.000

inwoners waar lokale besturen en (welzijns)zorgaanbieders samenwerken. De gemeenteraad keurde op 27 november 2017 het aanvraagdossier goed voor afbakening van de eerstelijnszone waarvan onze gemeente deel uitmaakt. Het gaat om het grondgebied van de gemeenten Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de statuten van de vzw Eerstelijnszone Zora goed te keuren, toe te treden tot de vzw Eerstelijnszone Zora en een afgevaardigde van ons bestuur aan te duiden in de algemene vergadering en het bestuursorgaan van vzw Eerstelijnszone Zora.

Interlokale vereniging  Zora Wijk-werken : overeenkomst

De interlokale vereniging ‘Zora Wijk-werken’ is een intergemeentelijke organisator van Wijk-werken (opvolger van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA) met een overeenkomst met statutaire draagkracht die werd afgesloten tussen de OCMW’s en gemeenten van de zuidoostrand (ZORA), namelijk Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem. De beherende gemeente is lokaal bestuur Mortsel en het personeel bestaat uit twee wijkwerkbemiddelaars die ter beschikking gesteld worden door de VDAB en één wijkwerkbemiddelaar die door de interlokale vereniging zelf extra in dienst werd genomen.

Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst tot oprichting van een intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding & activering werd reeds in het vooruitzicht gesteld dat het de bedoeling was om deze dienstverlening te integreren in de interlokale vereniging Zora Wijk-werken. Wijk-werken is één van de tools die algemene sociale diensten van de OCMW’s hebben om cliënten te activeren, naast anderen zoals Tijdelijke Werkervaring, stage, individuele beroepsopleiding,… Gezien de sterke vervlechting van arbeidsbegeleiding & activering en de initiatieven in de sociale economie, draagt het de voorkeur weg van de betrokken besturen om de regierol sociale economie weg te trekken van Kina pv en te integreren in het samenwerkings-verband rond arbeidsbegeleiding & activering. Het is efficiënter en effectiever indien alle krachten die de lokale besturen zelf als actor inzetten rond arbeidsbegeleiding & activering te bundelen in één samenwerkingsverband dat werkt vanuit één centrale dienst die gevestigd is bij één lokaal bestuur.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging Zora Wijk-werken keurde op 15 november 2019 bovengenoemde integratie van dienstverleningen goed en keurde het ontwerp van aangepaste overeenkomst met statutaire draagkracht goed.

Deze integratie gebeurt in de bestaande interlokale vereniging Zora Wijk-werken, waardoor de benaming van deze interlokale vereniging wijzigt in ‘Zora Werkt!’. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de nieuwe overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging ‘Zora Werkt !’ goed te keuren. De samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW’s van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem betreffende de gemeenschappe-lijke dienstverlening inzake arbeidstrajectbegeleiding en activering van 3 september 2018 wordt beëindigd met ingang van 1 januari 2020.

Meer info : Rob Van den Audenaerde (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren) , e-mail : rvda@ocmwhove.be .

Foto’s © Gazet van Hove .