Oproep : kandidaten voor realisatie woningen volgens coöperatief model aan de Kievitslaan

Met deze oproep gaat het lokaal bestuur (OCMW) van Hove op zoek naar een partner om coöperatief wonen in de Kievitslaan te realiseren. De haalbaarheid van het project staat daarbij centraal.

Aan de Kievitslaan staan momenteel een blok van vier gelijkvloerse rijhuizen en een blok van zes gelijkvloerse rijwoningen in het bezit van het OCMW.

De totale woonontwikkeling mikt op een verhoging van het aantal woonunits naar minimum 20. Er worden twee bouwfases voorzien : eerst de kleinste, daarna de grootse site. De realisatie van de tweede fase is onder voorbehoud van voldoende interesse bij het doelpubliek (investeerders en bewoners). De specifieke bouwmogelijkheden zullen door de huisvestingsmedewerker toegelicht worden tijdens het plaats-bezoek.

De ambitie is het voorzien van een collectieve woonvorm op de site die verschillende doelgroepen kan aanspreken. De snelle bevolkingsgroei, nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen en de veranderende gezinssamenstellingen betekenen een uitdaging voor het lokaal bestuur om op zoek te gaan naar alternatieve vormen. Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én betaalbare manier deze percelen ten volle doen renderen. Hierbij is het behoud van de tuin een belangrijke pijler. De woningen kunnen wel opgetrokken worden met een extra verdieping en zolder, zoals de omringende huizen. Het is de bedoeling om de site optimaal te benutten rekening houdend met de visie zoals die werd geformuleerd in het vlekkenplan en beeldbeleidsplan van Hove.

In het recente verleden toonde Wooncoop CV interesse en waren er interessante voorstellen die door het lokaal bestuur als zinvol en haalbaar werden ingeschat.

In het kader van de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling en het transparantiebeginsel wordt deze oproep gelanceerd om de markt te raadplegen, zodat elke geïnteresseerde de kans krijgt om zich kenbaar te maken en ter zake een aanbod te formuleren.

Aan de oproep worden randvoorwaarden gesteld waaraan geïnteresseerde kandidaten en hun projectvoorstel moeten voldoen.

Meer info ?

Voor meer informatie over dit project kunnen geïnteresseerden terecht bij de huisvestingsmedewerker van het lokaal bestuur Hove, Taya Sereda, huisvesting@hove.be, of 03 / 460 33 28.

Kievietslaan