Alles wat je moet weten over het hemelwaterplan

Edegem

Sinds de overstromingen in juli houden alle Belgen hun hart vast als er hevige regenbuien worden voorspeld. In Edegem zijn we ons al jaren geleden beginnen voorbereiden op de mogelijke risico’s, want we zijn een van de meest verharde en dichtstbevolkte gemeenten in Vlaanderen.

Om om te gaan met wateroverlast, hitte, droogte, drinkwater te sparen… stellen we momenteel een hemelwaterplan op. We leggen uit wat dat betekent en hoe jij ook je steentje kan bijdragen aan een goed voorbereid Edegem.

Wat ? 

De manier waarop we in Vlaanderen omgaan met hemelwater en afvalwater kan en moet efficiënter. Aquafin ontwikkelt momenteel een plan van aanpak voor Edegem.

Waarom ?

Edegem is een van de meest dichtbevolkte gemeenten van Vlaanderen. Zo’n 33% van onze gemeente is verhard, wat ongeveer dubbel zoveel is als het Vlaamse gemiddelde. Tijd om actie te ondernemen dus.

Hoe ?

We willen het water ter plaatse houden en laten infiltreren of desnoods traag laten wegstromen. Zo worden waterlopen niet overbelast bij zware regenval. We moeten dus ontharden, hemelwater opvangen, bufferen (hemelwaterput) en hergebruiken…

Wie ?

Als gemeente nemen we graag het voortouw. We hebben al best wat zaken gerealiseerd en gaan dat blijven doen. Onze rioolbeheerder Water-link en Aquafin ondersteunen ons hierbij. Maar jij kan evengoed helpen.

Wat doet de gemeente nog ?

In de periode 2008-2013 maakten we duurzame en lokale waterplannen voor haast 75 procent van ons dichtbebouwd grondgebied. Zo werden vele private en openbare bouwprojecten waterbestendig ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe verkavelingen aan de Drie Eikenstraat, Keltenheuvel, Hazelbos… de verkavelingen Minerve en Elysiapark in aanbouw, de heraanleg van straten met waterdoorlatende bestratingen in de Minervawijk of de verkeersingrepen met veel aandacht voor water,zoals het kruispunt van de Jan de Sadelerlaan. Ook bij de voetpadvernieuwingen proberen we de verharde oppervlakte zo klein mogelijk te houden met respect voor de toegankelijkheid van private woningen en het voetgangerscomfort. Op die weg gaan we verder. Daarnaast verlenen we advies en ondersteuning. De Jachtlaan en de Boerenlegerstraat willen we inrichten als blauwgroene assen doorheen Edegem. We speuren ook naar plekken om te ontharden en hemelwater te bufferen. We onderzoeken of we voor de uitzonderlijk grote verharde wijk Buizegem nog meer kunnen inzetten op ontharding door bijvoorbeeld de grote platte dakoppervlakte uit te laten rusten met groendaken. We maken duidelijke afspraken over het grachten- en waterlopenbeheer van de gemeente.

Wat kan je zelf doen ?

Ongeveer acht procent van de ruimtelijke oppervlakte bestaat uit tuinen. Dat is meer dan alle natuurgebieden samen. Ook jij kan dus dus een groot verschil maken, door bijvoorbeeld slim om te gaan met het regenwater in je huis en tuin. Je dak en tuin kan je met simpele aanpassingen klimaatbestendiger inrichten. Leid bijvoorbeeld je regenwaterpijp om zodat het water rechtstreeks tot bij je planten of in een infiltratievoorziening komt. Of vang het water op in een regenwaterput zodat je toilet niet meer met drinkwater doorspoelt. Of onthard eens een vierkante meter in je tuin die je opvult met planten. Dat is niet alleen goed voor water maar reduceert ook hittestress en verhoogt de biodiversiteit. Bekijk via blauwgroenvlaanderen.be/bewoners de vele mogelijkheden.

Wat kunnen we samen doen ?

Heb jij nog ideeën die mee in het hemelwaterplan kunnen ? We zoeken voorstellen die onze gemeente in staat stellen om nog beter om te gaan met waterbeheer, wateroverlast of met droogte. Van weldoordachte plannen, wilde dromen en zotte ideeën tot specifieke opmerkingen over een overbodig stuk voetpad : laat het ons voor 30 november 2021 weten via www.edegem.be/hemelwaterplan.

5 principes van het hemelwaterplan

 1. Droogte beperken
  In dichtbebouwde, verharde gebieden stroomt een groot deel van het hemelwater snel weg, in plaats van de bodem in te dringen. Het bodemwaterpeil komt hierdoor op een laag pitje te staan. Zo wordt het onder meer moeilijker om dit te benutten als drinkwater.
 2. Klimaatadaptatie
  Voel je het ook al? Nattere winters en drogere, hete zomers in combinatie met zeer intense buien? Een hemelwater- en droogteplan helpt ons om met de gevolgen van de klimaatveranderingen om te gaan en de risico’s beter in te schatten.
 3. Waterkwaliteit
  Ondanks sterke verbeteringen is de waterkwaliteit in onze waterlopen nog niet overal goed genoeg. Door hemelwater af te koppelen van het gemengde
  rioleringssysteem, komt er minder afvalwater in de waterlopen terecht.
 4. Slim investeren
  De omschakeling van gemengde naar gescheiden riolering vormt een grote investering voor gemeenten. Wanneer we hemelwater ter plaatse houden en
  hergebruiken, moeten we minder afvoeren waardoor minder investeringen nodig zijn.
 5. Knelpunten aanpakken
  De toenemende verharding en het veranderende neerslagpatroon zorgen dat de huidige knelpunten nijpender worden en dat er nieuwe knelpunten ontstaan. Via een hemelwaterplan kunnen die grondiger en efficiënter aangepakt worden.

Geef jou mening over het hemelwaterplan!

Foto’s (c) Gazet van Hove.