Verslag Milieuraad Hove

Gemeentehuis 12 oktober 2021

12 aanwezigen

Het verslag van de vorige vergadering werd via schriftelijke ronde goedgekeurd.

Zuidranddag :

Zondag 10 oktober was het ZuidRanddag in de Hovese Boshoek. Heel wat gemeenten uit de Zuidrand tekenden een charter voor een betere erkenning, behoud en herstel van de open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen.

50% is hier nog open ruimte. Dit wordt door 80% van de bevolking als zeer belangrijk aanzien. Van belang is een goede samenwerking tussen de gemeenten, de provincie, natuurverenigingen, landbouwers en andere partners.

80% van de bevolking van de Zuidrand wenst open ruimtes te bewaren

Inventarisatie KLE”s (Kleine Landschaps Elementen)

Gedurende de zomer hebben we niet stil gezeten en hebben een drietal fietsuitstappen gehouden in Hove om te bekijken hoe we de biodiversiteit in het landschap en in de straat kunnen verbeteren. De inventarisatie is nog niet volledig afgerond maar de aandachtspunten zijn wel al duidelijk.

  • De Ster, pleintje kan wadi worden
  • Herstel oude boomgaarden in de Boshoek
  • Brede grasstroken naast straten minder maaien
  • Meer wilde bloemen zaaien in grasperken
  • Klimop beheer, om bomen te beschermen
  • Geen constructies, wel groenschermen aan de straatkant
  • Exotenbeheer – Japanse duizendknoop – Lintsesteenweg Aquafin
  • Waarom geen streekeigen aanplantingen weer het kan (en beter is)
  • Tegeltuintjes aanmoedigen

Hove heeft geen ambtenaar die op het terrein gaat kijken, geen controle !

De behaagactie

Loopt momenteel en de bestellingen kunnen worden geplaatst via www.behaag-antwerpen.be .

Er werden ook nog drie klimplanten toegevoegd gepast voor tegeltuintjes. In 2020 werd er in Hove 1,5 km nieuwe haag aangeplant. Er is veel interesse voor tegeltuintjes. Eén tegel naast de gevel eruit halen, er moeten minstens vijf tegels overblijven voor de goede doorgang van voetgangers (kinderwagens).

Tuinrangers

Deze geven laagdrempelig advies aan de bewoners om hun tuin ecologisch in te richten.

Regionaal Landschap Rivierenland

De Zuidrand is er lid van geworden. Er werd ook een projectvoorstel ingediend voor een nationaal park Rivierenland (Netevallei), die weleens tot in het zuiden van Hove zou kunnen reiken.

bomen planten in het gemeentepark van Hove

Waterbeleid

Deze en vorige zomers hebben aangetoond dat een lokaal waterbeleid, als onderdeel van een regionaal beleid echt wel nodig is. We moeten hierbij aandacht hebben voor alle actoren en grondgebruikers (bewoning, landbouw, recreatie, natuur, …).

In Hove ligt de rioleringsgraad op 97%. De laatste aansluitingen kosten het duurst. Aandacht voor een hemelwaterplan & droogteplan. Ontharding, hergebruik regenwater stimuleren.

Volgende vergadering :

Op 8 december gaat de vergadering over klimaat & energie.

Foto’s © Gazet van Hove.