Het Hovese College van burgemeester en schepenen besloot :

Zitting van maandag 30 mei 2022 – In Raadzaal OCMW, Esdoorn 4A – 2540 Hove

Guido Sel, gewezen voorzitter gemeenteraad Hove

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbrengen van een kantmelding in de notulen.

Het college van burgemeester en schepenen levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af voor uitbreiden van de woning.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangaande Aldi Boechout.

op de grens met Hove

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit bij een principevraag inzake tijdelijke bewoningmogelijkheid van een bestaand bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbons goed.

Op voorstel van IGEAN beslist het college van burgemeester en schepen om de retributies van het recyclagepark per 01/07/2022 niet te indexeren.

Het college van burgemeester en schepenen besloot dat  ILV ZORA Werkt een voortraject Digibank kan indienen.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de organisatie van een speelstraat op zaterdag 4 juni in de Beukenlaan.

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de organisatie van een speelstraat op zondag 26 juni in de Beekhoekstraat.

Het college keurt de subsidieverdeling voor de sportverenigingen goed.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het M-team.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda’s en verslagen van de adviesraden.

een Hovese adviesraad

De aanstelling van een vrijetijdswerker sport voor de cel vrije tijd sport, tijdens de schoolvakanties van het jaar 2022, met ingang van 24 mei 2022, werd goedgekeurd.

De aanstelling van leerkrachten voor de cel vrije tijd zomerschool voor het jaar 2022 werd goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen legt de personeelsformatie voor schooljaar 2022-2023 voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen keurde het busvervoer goed.

Het college van burgemeester en schepenen voert een ambtelijke schrapping door.

Het college van burgemeester en schepenen herbevestigt de aanstelling van een tuchtonderzoeker.

www.Hove.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove – coverfoto : Hovese schepencollege plant een boom.