Hove, Edegem en Kontich gaan voor veiliger verkeer

Gisteren ondertekenen Hove, Edegem en Kontich het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeenten Hove, Edegem en Kontich zijn daarmee respectievelijk de 87ste, 88ste en 89ste Vlaamse gemeenten die het charter ondertekenen. SAVE-gemeenten zetten zich actief in voor zo weinig mogelijke slachtoffers in het verkeer. Ze hopen dat ze nooit een SAVE-bord op hun grondgebied moeten plaatsen bij een dodelijk verkeersongeval.

zoveel mogelijk verkeersongevallen vermijden …

Jonge verkeersslachtoffers vermijden

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor : Samen Actief voor VEilig Verkeer.

Edegems Burgemeester Koen Metsu trad op als gast in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA aan de Prins Boudewijnlaan in Edegem. “Wij maken de brug tussen het verkeer en de veiligheid. We moeten hier nederig stil staan bij het verlies van een kind. Drie jaar geleden hebben we in Edegem op het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Hovestraat de verkeersslachtoffers voor één jaar herdacht, één seconde per slachtoffer. Onze politie ondertekent mee het charter. Ze zitten mee in de Mobiliteitscel.”

Met de ondertekening van het SAVE-charter door de burgemeesters, schepenen van mobiliteit en de politie maken de gemeenten Hove, Edegem en Kontich een duidelijk statement om zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Maatregelen tegen verkeersslachtoffers

Birre Timmermans, Edegems schepen voor mobiliteit : “Ik wil er voor 200% voor gaan om een SAVE-gemeente te worden zodat we in Edegem nooit een SAVE-bord moeten plaatsen op de plaats van een ongeval. Schoolomgevingen krijgen in Edegem daarom onze volle aandacht. In Edegem houdt iedere beschikbare wijkagent in de ochtendspits toezicht in de buurt van de scholen. Samen met onze gemachtigde opzichters maken zij de schoolspits veiliger. Andere gemeenten van de HEKLA-zone volgden ondertussen ons voorbeeld. Daarnaast ondernamen we ook al tal van grote en kleine acties om de fiets- en wandelroutes naar school veiliger te maken, van elektronische verkeersborden, opvallende waarschuwingsborden en markeringen tot fietsstallingen op plaatsen waar er niet-reglementair geparkeerd wordt. Het werk zal echter nooit af zijn.”

De gemeenten Hove, Edegem en Kontich krijgen tijdens hun traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt o.a. een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen (zie charter in bijlage).

Schepen voor mobiliteit van Kontich, Willem Wevers, licht verder toe : “Verkeersveiligheid in Kontich moet altijd prioriteit nummer 1 zijn. Met 3 grote middelbare scholen (4.000 leerlingen) en 6 lagere scholen, die dagelijks duizenden fietsers met zich meebrengen, is dat de logica zelve. En toch blijven maatregelen voor meer verkeersveiligheid vaak voor opschudding zorgen. Deze samenwerking met OVK zal volgens mij niet alleen leiden tot een verkeersveiliger Kontich, maar ook meer draagvlak en begrip voor bepaalde maatregelen creëren. De vijfhoek in Kontich-Kazerne en het kruispunt van de Ferdinand Maesstraat met de N1 in Waarloos staan in elk geval op mijn lijstje om te verbeteren. En vanzelfsprekend staan een heel aantal plaatsen in het centrum ook op de planning zoals het kruispunt van de Villermontstraat en de Expressweg, het kruispunt van de Villermontstraat met de Prins Boudewijnlaan, de fietstunnel aan het Sint-Rita-college. In de toekomst willen we ook een verbindingsweg voor fietsers tussen de N-1 en de Prins Boudewijnlaan aanleggen”.

Koen Volkaerts burgemeester en schepen voor mobiliteit van Hove besluit : “Ik heb vijftig jaar geleden ook een zuster verloren. Dit blijft bij de ouders 10 maal harder hangen. Reeds jaren ijveren we voor veilig verkeer in Hove. Op onze 8.200 inwoners zijn er evenveel meningen over mobiliteit. Onze score ’s zijn goed maar er is slechts 1 score die goed is : 0 ongevallen. In het kader van dit project willen we deze eindscore behalen. Het zal een omdenken van vele verkeersdeelnemers, waaronder ook ouders van kinderen, vragen. Waarom de kinderen met de auto tot voor de schooldeur rijden ? En dan plots de autodeur opensmijten ? Ik wil van Hove zeker een ongeval-vrije gemeente voor kinderen maken. De 30km-zone gaan we in Hove nog uitbreiden. Hove is bijna één grote woonwijk. De fietssuggestiestroken krijgen een oker-gele kleur en de fietspaden een rode kleur. Beleidsbeslissingen uit het verleden zorgen nu voor extra verkeerssaturatie in ons gemeentecentrum.

En met de steun van de provincie, politie, Vlaamse Stichting Verkeer en OVK  kunnen we dit doel bereiken. Onze kinderen zijn onze toekomst en zij verdienen deze extra zorg. Wij streven er naar gemeentes te zijn waar kinderen veilig thuiskomen.”

http://save.ovk.be

SAVE-charter Steden & Gemeenten

Wij verklaren dat onze stad/gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze stad/gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen :

1) De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

 • Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
 • Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
 • Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.

 2) De implementatie van het STOP-principe.

 • Bij alle infrastructuurwerken.
 • Bij elke mobiliteitsbeslissing.
 • In het beleid van de gemeente.
 • 3) De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
 • Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
 • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.
 1. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 • Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
 • Permanent communiceren over het waarom van deze acties.
 • De strijd aangaan met weekendongevallen.
 1. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.
 • Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
 • De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.
 • Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.
 1. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 • Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
 • Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
 • Een actief communicatiebeleid voeren.

 De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 • Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
 • Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
 • De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.
 • Okt. 2014, kruispunt N1 – Edegemsestraat symbolisch afgesloten