Bijna heel Hove wordt ‘zone 30’

Binnenkort heerst er over heel het grondgebied van Hove een rijbeperking tot 30 km/uur. Alleen op enkele grote assen mag men nog sneller rijden.

In Hove zijn vandaag al verschillende zone 30-gebieden in voege. De steeds wijzigende mobiliteit en verdere verdichting van de gemeente noopten tot een evaluatie. Dit resulteerde tot het doel alle verblijfsgebieden onder te brengen in zone 30 en te streven naar een duidelijk leesbare zonering op basis van het mobiliteitsplan en de werkelijke situatie. Hiermee dienen infrastructurele ingrepen gepaard te gaan met een grote financile inpakt. Ook is de gemeente afhankelijk van werken door Aquafin of andere nuts-maatschappijen. Daarom is een plan van ingrepen uitgewerkt in afwachting van de totale herinrichting van het openbaar domein.

“Reeds tijdens de vorige legislatuur 2006-2012 leefde de idee om de zones 30 in Hove uit te breiden. Tijdens de huidige legislatuur hebben wij deze denkoefening verder gezet. Veel burgers vragen er ook om. Tijden veranderen en mensen zien de resultaten van de zones 30. Vandaag geldt in bijna de helft van de Hovese straten 30 km/uur als maximumsnelheid. Er zijn nog enkele anomalien, zo mag je in de Vogeltjeswijk nog steeds 50 km/uur rijden. Niet erg logisch. We vroegen ons af waarom niet ineens heel Hove tot zone 30 uitroepen ? Want de betreffende zones liggen zo dicht bij elkaar” aldus burgemeester Koen Volckaerts (N-VA).

Wouwstraat, Ritmica

De zone 30 van de gemeente Hove wordt uitgerold over de volledige oppervlakte van de gemeente met uitzondering van volgende wegen of delen van deze wegen : Mechelsesteenweg N1, Edegemsestraat tussen Mechelsesteenweg en tot voor kruispunt Kasteelstraat, Groenstraat, Wouwstraat met uitzondering schoolomgeving Ritmica, Mortselsesteenweg deel tussen Wouwstraat en Kruispunt Louis Van Lindenstraat, Boechoutsesteenweg deel tussen grens met Boechout en het kruispunt met Appelkantstraat, Lintsesteenweg tussen begin rond punt tot de grens met Lint, Boshoekstraat, Akkerstraat, Dennenlaan gemeenschappelijk deel met gemeente Kontich, Eikenstraat gemeenschappelijk deel met gemeente Kontich, Vredestraat, J.Fr. Gellyncklaan deel tussen Mechelsesteenweg en rond punt (inclusief rond punt en rijweg op spoorwegbrug tot voor L. Dumortierstraat). Alle overige straten krijgen dus het statuut van zone 30. Door een duidelijke homogene en niet versnipperd gebied ontstaat er duidelijkheid.

Burgemeester Volckaerts geeft wel toe 30 km/u. een lage snelheid te vinden. Persoonlijk is hij voor 40 km/u. gewonnen zoals in Spanje, maar dit ligt juridisch moeilijk.

Probleem oplossen

Heel wat straten zullen heringericht moeten worden. “Sommige rechte straten achter het gemeentehuis zijn net een landingsbaan voor vliegtuigen” aldus de burgemeester.

Voor de Lege Veldkantlaan stelt zich een probleem. De Magdalena Vermeeschlaan werd reeds aangepakt, doch de rest van de wijk wacht nog steeds op de renovatie van het rioleringsstelsel en is dus afhankelijk van de programmatie die Aquafin / Rio-link wenst uit te voeren. Het plaatsen van obstakels zoals bakken, betonblokken of andere technisch infrastructurele maatregelen hebben naast een lage esthetische waarde eerder een negatieve impact op de weggebruiker omdat dit ervaren wordt als een moedwillige hindernis. Daarom werd door de Hovese technische dienst een voorstel ontwikkeld om in de volledige wijk toe te passen. Het voorstel voorziet enerzijds in het voorzien van ruime plantvakken waar bomen kunnen worden aangeplant om de rechtlijnigheid van de straat te breken en duidelijke as-verschuivingen te realiseren waardoor er een doorgang blijft van maximum 4 meter waar in combinatie met een verkeerskussen de automobilist verplicht wordt af te remmen en de fietsers nog steeds ongehinderd op de rijweg kunnen fietsen. Voor de smallere straten wordt geopteerd om as-verschuivingen te realiseren met kleine plantvakken, al dan niet in combinatie met verkeerskussens. Aan het kruispunt van de Beukenlaan en de Parklaan wordt geopteerd om een van de inritten te sluiten.

Deze betrekkelijk eenvoudige ingrepen (uitslijpen van asfalt, afvoeren van asfalt, aanvullen met teelaarde, al dan niet met boordsteen afboorden afhankelijk van de situatie, behoud van de goot en de waterafvoer en tot slot aanplanten van vochtminnende bomen zoals els, wilg, ratelpopulier en es (met een onder-begroeiing van gras en/of bloemenmengsel) zijn relatief goedkoop en door de eigen gemeentediensten uit te voeren. Door het gebruik van een minimum aan materiaal en goedkopere boomsoorten is er een degelijke en toch nog esthetische aanpak van het openbaar domein in functie van een zone 30. Zo hebben deze ingrepen geen invloed op eventuele latere grote inrichtingswerken omdat er geen extra constructies worden aangebracht.

Vredewijk

In de Vredewijk worden drie ingrepen voorgesteld : de aansluiting aan het pleintje Beekhoekstraat (haakse aansluiting), A. Rodenbachstraat ter hoogte van de inrit parking/ zebrapad Urania / Regina Pacis en het verhoogd aanleggen van het geschilderde rond punt ter hoogte van de J. Mattheessensstraat.

Timing werken

2019 : ingrepen Lege Veldkantwijk met uitzondering Beukenlaan,

2020 : Beukenlaan,

2021 : ingrepen Vredewijk.

De groen-linkse oppositie Hove Beweegt stond achter het voorstel van de burgemeester maar wil wel een duidelijke signalisatie. Volgens hen zijn er vandaag nog signalisatieproblemen op de Lintsesteenweg.

Het kartel Fan van Hove (CD&V, O-VLD) vond het een goed plan, maar stemde toch tegen. Ze vonden de datum van voorstelling juist voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ongepast. “Laat zon belangrijke beslissing over aan het volgende bestuurscollege” aldus raadslid Jos Peeters (CD&V). Burgemeester Volckaerts antwoordde hierop “dat de huidige bestuursperiode nog een half jaar duurt.”

Lintsesteenweg, hier mag 70 km/u.

Fotos Gazet van Hove.