Veel financiële dossiers éénparig goedgekeurd op Hovese gemeenteraad

Op de laatste Hovese gemeenteraad werden er vele financiële dossiers behandeld. Wat opviel is dat ze allemaal éénparig werden goedgekeurd. De Hovese gemeenteraad lijkt net één grote gezellige familie …

Gemeente/ AGB – Leningsovereenkomst AGB Hove geplande investeringen 2018

Het Autonoom Gemeente Bedrijf Hove plant in 2018 een aantal investeringen. Deze investeringen worden gefinancieerd door een toegestane renteloze lening waarvan de terugbetaling wordt gefinancierd door een prijssubsidie. Met dit besluit wordt aan het AGB Hove een renteloze lening toegestaan ter financiering van de geplande investeringen in 2018.

De transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2018 worden geraamd op 230.000 euro. Inmiddels werd het maximaal te realiseren investeringsbedrag in 2018 bijgesteld naar 154.653,93 euro. De liquiditeitspositie van het AGB laat geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toe. Het is aangewezen dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan het AGB. Eénparig goedgekeurd.

AGB Financiën – Budget 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te geven aan het budgetvoorstel 2019 van het autonoom gemeentebedrijf. Het budget voor 2019 is voorbereid met volgende resultaat op kasbasis : exploitatiebudget : 200.873 euro, investeringsbudget : -205.175 euro, andere : -27.476 euro, budgettaire resultaat boekjaar : -31.778 euro, gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : 620.359 euro, resultaat op kasbasis : 588.581 euro, autofinancieringsmarge : -31.778 euro. Eénparig goedgekeurd.

AGB Financiën – prijssubsidie 2019

Ten gevolge van een beslissing van de btw-administratie mag er geen algemene werkingsbijdrage gegeven worden van de gemeente aan het AGB en moet deze werkingsbijdrage vervangen worden door prijssubsidies. Om het autonoom gemeentebedrijf economisch rendabel te houden en de wens van het gemeentebestuur te kunnen nakomen dat de door het autonoom gemeentebedrijf geëxploiteerde sportinfrastructuur voor iedereen toegankelijk is, wordt er door de gemeente een prijssubsidie toegekend. Eénparig goedgekeurd.

AGB – aanpassing artikel 7bis beheersovereenkomst

Aan de raad werd gevraagd goedkeuring te hechten aan de rechtzetting van de materiele missing in artikel 7bis van de beheercommissie tussen gemeente en AGB m.b.t. de vaststelling van de presentiegelden voor de leden van de raad van bestuur.

Voor de leden van de raad van bestuur en het directiecomité zonder dienstverband met de gemeente en met uitzondering van de leden van het college van burgemeester en schepenen wordt een presentiegeld verleend voor het bijwonen van de vergaderingen dat gelijk is aan de helft van het presentiegeld dat toegekend wordt aan een gemeenteraadslid. De voorzitter van het directiecomité en de raad van bestuur ontvangen een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen die hij/zij voorzit, eveneens met uitzondering van de leden van het CBS. De raad van bestuur wordt ieder kwartaal samengeroepen.

Eénparig goedgekeurd.

Kerkfabriek Sint Jozef – budgetwijziging 2018

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van Sint Jozef. Het budget 2018 hield nog geen rekening met de investeringen die in de loop van 2018 moesten gebeuren. Dit werd in deze budgetwijziging aangepast. Er is geen toelage van de gemeente nodig. Eénparig goedgekeurd.

Kerkfabriek Sint Jozef – budget 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jozef. Dit budget past binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019. De exploitatie- en investeringstoelage bedragen 0 euro. Eénparig goedgekeurd.

Kerkfabriek Sint Laurentius – budgetwijziging 2/2018

Het onverwachte onderhoud van patrimonium (garages) werd ingeschreven. Door verschuivingen was het mogelijk de invloed op het totale bedrag te neutraliseren. De voorziene exploitatiebijdrage voor 2018 verhoogt met 150 euro tot 10.002 euro. De investeringsbijdrage bedraagt 15.956,60 euro, daar waar het aangepaste meerjarenplan melding maakte van 15.906,56 euro. Dit verschil werd weggewerkt. Eénparig goedgekeurd.

Kerkfabriek Sint Laurentius –  aanpassing meerjarenplan 2/2018

De bijdrage voor investeringen 2018 wordt met 50 euro verhoogd tot 15.956,60 euro. In 2019 wordt een bijdrage voor investeringen ingeschreven van 8.000 euro. Eénparig goedgekeurd.

Kerkfabriek Sint Laurentius – budget 2019

De exploitatietoelage 2019 bedraagt 9.562 euro, de investeringstoelage 8.000 euro.

Foto’s (c) Gazet van Hove.