Agenda gemeenteraad Hove – dinsdag 27 oktober 2020

Openbare zitting om 20.00u. in zaal “Da Capo”.

Vooraf inschrijven voor het publiek. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

P.1.  B. Notulen gemeenteraad 28 september 2020

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting, van 28 september 2020 goed te keuren.

P.2.  B. Zittingsverslag  algemeen directeur gemeenteraad 28 september 2020

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 28 september 2020

P.3.  C. Mandatarissen – verhindering burgemeester

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de burgemeester en de beëindiging van de periode van verhindering.

P.4.  B. Besteding subsidie armoedebeleid in het kader van de coronacrisis – Decreet van 19 juni 2020

De gemeenteraad keurde de besteding van de subsidie armoedebeleid in het kader van de coronacrisis goed.

P.5.  B. Fluvius – Kennisgeving beslissing Fluvius Antwerpen en overige te verrichten formaliteiten m.b.t.  de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit Openbare Verlichting

Fluvius – Kennisgeving beslissing Fluvius Antwerpen en overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit Openbare Verlichting

P.6.  B. Goedkeuring Beeldkwaliteitsplan Hove

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het ontwerpbesluit en dit mee te delen aan de voorzitter ter agendering op de gemeenteraad.

P.7.  B. Transitieproject Landschap Zuidrand naar het  Regionaal Landschap Rivierenland.

Door de beslissing van het provinciebestuur van Antwerpen om de provincie gebiedsdekkend in te delen in Regionale Landschappen dient het Landschap De Zuidrand toegevoegd te worden tot het regionaal Landschap Rivierenland. Hiervoor dient een transitie gestart te worden. Hiervoor dient de gemeenteraad een goedkeuring te geven over de toetreding, statuten van het Regionaal Landschap Rivierenland en het aanduiden van de vertegenwoordigers vanuit de gemeente.

A. Rodenbachschool

P.8.  B. Onderwijs – algemeen kader werving, selectie en evaluatie directeur gemeentelijke basisschool en directeur gemeentelijke kunstacademie

Vaststelling algemeen kader werving, selectie en evaluatie directeur gemeentelijke basisschool en directeur gemeentelijke kunstacademie.

P.9.  B. Onderwijs – algemene afspraken aanwijzing evaluatoren gesubsidieerd personeel onderwijs

Goedkeuring algemene afspraken evaluatie gesubsidieerd personeel onderwijs gemeentelijke basisschool en deeltijds kunstonderwijs.

P.10. B. Ruimtelijke planning Ruimtelijk Beleidsplan Hove

De gemeenteraad besluit principieel over te gaan tot de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan ‘Beleidsplan Ruimte Hove’ (BRH).

P.11. B. AGB Financiën – prijssubsidie en coronatoelage

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement goed.

P.12. B. Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement vast.

P.13.  A. Grondbeleid – verkoop patrimonium Geelhandlaan

De gemeenteraad geeft goedkeuring tot verkopen van een perceel grond.

P.14. B. Samenwerkingsovereenkomst ELZ ZORA bekrachtiging

De gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met ELZ ZORA te bekrachtigen.

P.14. A. Dringende vragen vanuit de gemeenteraad

  1. Dringende vragen vanuit de gemeenteraad.

 

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

toeschouwers op gemeenteraad

Foto’s (c) Gazet van Hove.